སྣ་མང་-གྲལ་ཐིག་ཚིག་ཡིག་

  1. Pressing the +Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ ནང་ཐིག་མཐའ་མཚམས་གཡས་ལུ་ མཚམས་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་གི་བཟུམ་སྦེ་འབད་:

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་འདི་མཐའ་མཚམས་གཡས་ལུ་ ག་སྟེ་མཚམས་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་ར་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་ - ནང་ཐིག་ - ཕྲང་སྒྲིག་ ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྲལ་ཐིག་མཚམས་ གདམ་ཁ་གུ་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ བཏུབ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།