ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

  1. བེ་ལུསི་དང་གྲལ་ཐིག་ དེ་ལས་ཀེར་ཐིག་མགུ་རྒྱན་ཚུ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་གི་ནང་ འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་བཟོ།

  2. གནད་སྡུད་ - ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ - འགོ་བཙུགས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། འབྱུང་ཁུངས་སེལའཐུ་འབད་ ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན། ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་གདམས་་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་ ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངེས་དཔྱད་འབད། ཐིག་ཁྲམ་མགུ་རྒྱན་ཚུ་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ ཌའི་ལོག་ནང་ ཨེབ་རྟ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན། དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ལས་ ཨེབ་རྟ་ཚུ་འདྲུད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ སྒྲིག་བཀོད་མངའ་ཁོངས་ "Page Fields", "Column Fields", "Row Fields" དང་ "Data Fields" ཚུ་ནང་ལུ་ བཀོག་བཞག

  3. རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་བཞི་གི་ནང་ལས་ གཅིག་ནང་འདྲུད།

བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་གུ་ལུ་ཨེབ་རྟ་ཅིག་དང་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ ཤོག་ལེབ་ས་སྒོ་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་ལུ་འདྲུད། སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་གྲངས་ནང་དོན་གྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་བཙགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ས་སྒོ་གཞན་ཅིག་ཚགས་མ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་ནི་ཚུ་འབད་བཏུབ།

ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཨེབ་རྟ་འདི་ Data Fields མངའ་ཁོངས་ནང་ བཀོག་བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་མན་ངག་སྟོན་པའི་འགོ་བརྗོད་ཅིག་བྱིན་འོང་།

  1. ཨེབ་རྟའི་རིམ་པ་ཚུ་ ནམ་འབད་རུང་ མཱའུསི་གིས་མངའ་ཁོངས་ས་སྒོ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབད་ཐགོ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

  2. ཨེབ་རྟ་འདི་ ཨེབ་རྟ་གཞན་ཚུའི་མངའ་ཁོངས་རྒྱབ་ཁར་ ཌའི་ལོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་འདྲུད་ཐོག་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏང།

  3. To open the Data Field dialog, double-click one of the buttons in the Row Fields or Column Fields area. Use the dialog to select if and to what extent LibreOffice calculates display subtotals.

བཏུབ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཐོག་ལས་ ཌ་ཊ་པའི་ལོཊི་ཌའི་ལོག་ཕྱིར་འཐོན་འབད། ད་ ཚགས་མ་ /ཨེབ་རྟ་འདི་བཙུགས་འོང་ ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་ས་སྒོ་ མངའ་ཁོངས་ནང་བཞག་མི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཨེབ་རྟ་རེ་བཙུགས་འོང་།

Open file with example: