ཚིག་ཡིག་སི་ཨེསི་ཝི་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་སྲུང་བཞག་འབད་དོ་

ལྷད་རྟགས་ཀྱིས་ སོ་སོར་འཕྱལ་ཡོད་པའི་བེ་ལུསི་(སི་ཨེསི་ཝི་)འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་གནད་སྡུད་ ཡང་ན་ གློག་རིམ་བར་ན་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ སི་ཨེསི་ཝི་ ཡིག་སྣོད་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་རེ་རེ་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་དྲན་ཐོ་ཅིག་སྟོདམ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་དྲན་ཐོ་ནང་ ས་སྒོ་རེ་ ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་གྲལ་ཐིག་ནང་གི་ནང་ཐིག་འདི་ ལྷད་རྟགས་ཀྱིས་སོ་སོར་འཕྱལཝ་ཨིན། ག་དེ་ཨིན་རུང་ ས་སྒོ་ཅིག་དབྱེ་རྟགས་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ དཔེར་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཡིག་འབྲུ།

ས་སྒོ་ ཡངན་ ནང་ཐིག་ནང་དོན་ནང་ལྷད་རྟགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་སྒོ་ ཡངན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ འདྲེན་ཚིག་རྐྱང་པ་ (') ཡང་ན་ འདྲེན་ཚིག་གཉིས་ལྡན་ (")གྱིས་ མཉམ་སྦྲགས་ འབད་དགོཔ་ཨིན།

སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ སི་ཨེསི་ཝི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་

 1. གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་དགོ་མནོ་མི་ སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་འདི་ ག་ཡོད་འཚོལ།

  ཡིག་སྣོད་ལུ་ *.csv རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད།

  སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཞན་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ "Text CSV" in the ཡིག་སྣོད་དབྱེ་བའི་ སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 3. གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  The Text Import dialog opens.

 4. ཚིག་ཡིག་འདི་ ཡིག་སྣོད་ནང་ཀེར་ཐིག་ལུ་བགོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

  ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ནང་འདྲེན་ ཌའི་ལོག་གིགཤམ་ལུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ སྔོན་ལྟ་་འབད་ཚུགས།

  རྩ་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་སྦ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་ལྟིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཅིག་གུ་གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད།

  ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

  Check the text delimiter box that matches the character used as text delimiter in the file. In case of an unlisted delimiter, type the character into the input box.


 5. གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ལེབ་གྲངས་འདི་ སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་སྦེ་སྲུང་ནི་ལུ་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སི་ཨེསི་ཝི་རྩ་སྒྲིག་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་གུ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་རྐྱངམ་ཅིག་ སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན། གཞན་མན་ངག་དང་རྩ་སྒྲིག་བརྩི་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བརླག་སྟོར་ཞུགསཔ་ཨིན།


 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་སྦེ་ སྲུང་ནི་ཨིན་པའི་ཀེལཀི་ལེབ་གྲངས་འདི་ ཁ་ཕྱེ།

  དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

  ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཕྱིར་འདྲེན་འབད་བཏུབ།


 2. ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་ - གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. In the File name box, enter a name for the file.

 4. In the File type box, select "Text CSV".

 5. (གདམ་ཁ་ཅན་) ཚིག་ཡིག་སི་ཨེསི་ཝི་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་གདམ་ཁ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

  Select Edit filter settings.

  ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་ཕྱིར་འདྲེན་ ཌའི་ལོག་ནང་ ཁྱོད་རང་དགོ་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 6. གནད་སྡུད་ - དབྱེ་སེལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།