ནང་

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་གུ་ལུ་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཚར་བའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་བཀང་ནིའི་དོན་ལུ་, འདི་ཨེབ་གཏང་ +ལོག་ལྡེ།.ཨིན་པུཊི་ནང་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་འདི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཧྲིལ་བུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ +ལོག་ལྡེ་+སོར་ལྡེ་མར་འཆང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་Input lineགུ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་ན་བརྡ་དོན་གཅིག་པ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་མེ་ཊིགསི་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་++ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།. ཁྱོད་ཀྱིས་ མེ་ཊིགསི་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་མི་ཚུགས།

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་སྣ་མང་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མར་འཆང་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་ས་སྟོང་འོག་གི་མཐའམ་ལུ་ མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ཨེབ་གཏང་། སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་འདི་མར་འཆང་སྟེ་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མིང་བཏགས་མཆོང་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་།

ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ལག་དེབ་གྲལ་ཐིག་མཚམས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ , ནང་ཐིག་ཨེབ་གཏང་སྟེ་ +ལོག་ལྡེ་ ཨེབ།

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ ཁྱིམ།

ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་སྤོཝ་ཨིན།(ཨེ་ ༡)

+ མཇུག

ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

ཁྱིམ།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་དང་པམ་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

མཇུག

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

+མདའ་རྟགས་གཡོན།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་གཡོན་མཐའམ་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན། ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་གཡོན་གྱི་ཀེར་ཐིག་འདི་སྟོངམ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོད་རྟགས་འདི་གནད་སྡུད་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གཡོན་གྱི་ཤུལ་མམ་ཀེར་ཐིག་ནང་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་གཡས།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་མཐའམ་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན། ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་གཡས་ལུ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་འདི་སྟོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འོད་རྟགས་འདི་ ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གཡས་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་ཡར།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་སྤྱི་ཏོག་གི་མཐའམ་ལུ་སྤོཝ་ཨིན། ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ལྟག་གི་གྲལ་ཐིག་འདི་སྟོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འོད་རྟགས་འདི་ཡར་ ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཤུལ་མམ་གྱི་གྲལ་ཐིག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་མར།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ མཇུག་གི་མཐའམ་ལུ་སྤོཝ་ཨིན། ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་འོག་གི་གྲལ་ཐིག་འདི་སྟོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འོད་རྟགས་འདི་མར་ ནང་ད་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཤུལ་མམ་གྱི་གྲལ་ཐིག་ལུ་སྤཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས།

མདའ་རྟགས་ཨེབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ནང་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལས་ གནད་སྡུད་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་མཇུག་ཚུན་ ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

In the print preview: Moves to the next print page.

+༠།

གསལ་གཞི་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+༠།

གསལ་གཞིའི་ཤོག་ལེབ་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཧེ་མ་གི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མམ་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ ཤོག་ལེབ་མར།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུའི་སེལ་འཐུ་ལུ་ ཤུལ་མའི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་ དགུ་མཐའ་རྟགས་འདི་(*) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་འདི་ ནང་ན་གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་གི་བཅད་མཚམས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གདན་གུ་ལུ་བགོ་རྩིས་རྟགས་འདི་ (/) ཨིན་ས།

ནང་ན་འོད་རྟགས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མེ་ཊིགསི་མན་ངག་ཁྱབ་ཚད་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་ནང་བཙུགས།

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ལྡེ་མིག་ཚུ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+ཨེཕ་༡ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་དྲན་འཛིན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༢ །

ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུའི་མཇུག་ལུ་ བཞགཔ་ཨིན། ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ཨེབ།

འོད་རྟགས་འདི་ Minimize ཨེབ་རྟ་ཡོད་པའི་ཌའི་ལོག་ནང་ཨིན་པུཊི་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཌའི་ལོག་འདི་གསང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་དེ་མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ལུས་འོངམ་ཨིན། ཌའི་ལོག་ཧྲིལ་བུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེཕ་༢ ལོག་སྟེ་རང་ཨེབ།

+ཨེཕ་ ༢ །

ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༢ །

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་དོན་ལུ་མན་ངག་བཙུགས་བཏུབ་ས་ ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་སྤོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༣ །

Define Names ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Shift++F4

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐབས་འཚོལ་མི་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦཝ་ཨིན།

F4

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་བའི་ཡང་ན་ ཡང་དག་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ སླར་བདེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།(དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ A1, $A$1, $A1, A$1)

ཨེཕ་ ༥ །

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦ་བཞགཔ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༥ །

གཞན་རྟེན་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༤ །

མཚན་གཞི་ཚུའི་བཤུལ་འཚོལ་ཚུ།

སོར་ལྡེ་++ཨེཕ་ ༥ །

འོད་རྟགས་འདི་ཨིན་པུཊི་གྲལ་ཐིག་ ལས་ ཤོག་ཁྲམ་མངའ་ཁོངས་སྒྲོམ་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཡིག་སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༧ །

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མངོན་བརྗོད་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༨ །

སེལ་འཐུ་ཁ་སྐོང་ཐབས་ལམ་འདི་ཨོཕ་ཡང་ན་ ཨཱོན་ཊཱན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ནང་ཐིག་གཞན་མི་གཅིག་ནང་ཡང་ ཨེབ་གཏང་བཏུབ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༨ །

གནས་གོང་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གཙོ་དམིགས་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༩ །

Recalculates changed formulas in the current sheet.

+ཨེཕ་ ༩ །

ཤོག་ཁྲམ་ནང་མན་ངག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་སླར་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༩ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༡ །

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་ ༡༡ །

ཡིག་ཆའི་ཊེམ་པེལེཊི་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་ +ཨེཕ་ ༡༡ །

ཊེམ་པེལེཊིསི་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨེཕ་ ༡༢

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་ ༡༢ །

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+༠།

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་ རྒྱ་ཚད་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།

+ སོར་ལྡེ་ +མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་ ལེགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།


མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ན།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

Open Format Cells dialog

+སོར་ལྡེ་+༡ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན་།)

བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཚུ།

+སོར་ལྡེ་+༢ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༣ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་ཚེས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༤ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་དངུལ་གྱི་རྩ་སྒྲིག

+སོར་ལྡེ་+༥ (ཨང་གདན་གུ་ལུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་བརྒྱ་ཆ་རྩ་སྒྲིག(བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུ་གཉིས།)

+སོར་ལྡེ་+༦ (ཨང་གདན་གུ་མེན།)

ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག


གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ།

མཆོང་ལྡེ།

ཌའི་ལོག་གི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་དང་མངའ་ཁོངས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་གདོང་བསྐྱོད་སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+མཆོང་ལྡེ།

དའི་ལོག་གི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་དང་ཨེབ་རྟ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱབ་བསྐྱོད་ལུ་ སྤོ་ཐོག་ལས་ཆད་དམིགས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་ཡར།

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་མར།

ད་ལྟོའིི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་མར་སྤོཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་གཡོན།

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་གཡས།

ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཆད་དམིགས་འདི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

ཁྱིམ།

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་པམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག

ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ མཇུག་གི་རྣམ་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

དང་མིང་ཚིག་ "Row" ནང་ལུ་འོག་ཐིག་ཐོན་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ "Row" མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་སམ་ སྤོཝ་ཨིན།

དང་མིང་ཚིག་ "Column"་ནང་ལུ་འོག་ཐིག་ཐོན་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ "Column" མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་སམ་སྤོཝ་ཨིན།

དང་མིང་ཚིག་ "Data" ནང་ལུ་འོག་ཐིག་ཐོན་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ "Data"མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་སམ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་ཡར།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་ཡར་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་མར།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་མར་སྤོཝ་ཨིན།

+མདའ་རྟགས་གཡོན།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ ས་གནས་གཅིག་གཡོན་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མདའ་རྟགས་གཡས།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་གཅིག་གཡས་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ ཁྱིམ།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+ མཇུག

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་ས་གནས་མཇུག་ལུ་སྤོཝ་ཨིན།

+༠།

ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

མངའ་ཁོངས་ལས་ད་ལྟོའི་ས་སྒོ་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།