ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ : སྔོན་སྒྲིག་

སྔོན་སྒྲིག་ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:ཚད་ལྡན།