དུས་ཚོད་

TIME གིས་ཆུ་ཚོད་ སྐར་མ་དང་སྐར་ཆ་ཚུའི་དོན་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་ལས་ ད་ལྟོའི་དུས་ཚད་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ བཅུ་ཚག་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ལུ་ ཆ་ཤས་དེ་གསུམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དུས་ཚོད་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

དུས་ཚོད་(ཆུ་ཚོད་; སྐར་མ་; སྐར་ཆ)

ཆུ་ཚོད་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧྲིལ་ཨང་ལག་ལེན་འཐབ།

སྐར་མ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧྲིལ་ཨང་ལག་ལེན་འཐབ།

སྐར་ཆ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧྲིལ་ཨང་ལག་ལེན་འཐབ།

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

=TIME(0;0;0) returns 00:00:00

=TIME(4;20;4) returns 04:20:04