སྐར་ཆ།

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་གནས་གོང་དོན་ལུ་སྐར་ཆ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། སྐར་ཆ་འདི་ ༠ དང་ ༥༩ བར་གྱི་ཧྲིལ་ཨང་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད།

ཚུག་སྦྱོར།

སྐར་ཆ་(ཨང་།)

ཨང་ སྐར་ཆ་འདི་སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་གོང་སྦེ་བཅུ་ཚག་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

=SECOND(NOW()) returns the current second

=SECOND(C4) returns 17 if contents of C4 = 12:20:17.