གནས་སྡུད་གནས་གོང་།

འདྲེན་ཚིག་ཚུ་ནང་ ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ནང་འཁོད་ཚེས་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ནང་འཁོད་ཚེས་གྲངས་ཨང་འདི་ ཨང་སྦེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨང་འདི་ LibreOffice གིས་ཚེས་གྲངས་ཚུ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཚེས་གྲངས་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

If the text string also includes a time value, DATEVALUE only returns the integer part of the conversion.

ཚུག་སྦྱོར།

གནད་སྡུད་གནས་གོང་། ("Text")

ཚིག་ཡིག་འདི་  ཚེས་གྲངས་གསལ་བརྗོད་ནུས་ཅན་ཨིནམ་ལས་ འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ཚུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཙུགས་དགོསཔ་ཨིན།

དཔེ།

=DATEVALUE("1954-07-20") yields 19925.