ཁྱད་ཚད།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།(s)

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱད་ཚད་འདི་ འོག་ལུ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་ཨིན་: "Numbers between 1 and 10" or "Texts that are no more than 20 characters".

བཅུག

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་གདམ་ཁ་ཨེབ་གཏང་།(s)

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།:

གནས་སྟངས།

ནུས་པ།

གནས་གོང་ཚུ་ཆ་མཉམ།

མཚམས་ཚད་མེད།

ཨང་ཧྲིལ་བུ།

གནས་སྟངས་ལུ་མཉམ་པའི་ཧྲིལ་ཨང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག

བཅུ་ཚག

གནས་སྟངས་ལུ་མཉམ་ཐོག་འབད་མི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ཚེས།

གནས་སྟངས་ལུ་མཉམ་ཐོག་མི་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ། བཙུགས་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ ཌའི་ལོག་དེ་ ལོག་ཤུལ་ལས་བོད་བརྡ་འབད་བའི་སྐབས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་ཚོད།

གནས་སྟངས་ལུ་མཉམ་ཐོག་མི་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ། བཙུགས་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ ཌའི་ལོག་དེ་ ལོག་ཤུལ་ལས་བོད་བརྡ་འབད་བའི་སྐབས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད།

ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ནང་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་པཅུགཔ་ཨིན། ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་འདི་ གཏན་ཁེལ་ ཡང་ན་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ ཡང་ན་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་པའི་ཁྱབ་ཚད་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་ ནང་ཐིག་ཚུའི་གྲལ་ཐིག་གཅིག་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་ཡང་ན་གྲལ་ཐིག་ཚུའི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་གསལ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་དང་པ་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐོ་ཡིག

ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཡང་ན་ ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཅུགཔ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་དང་གནས་གོང་ཚུ་ སླ་བསྲེ་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ཚུ་ ཁོང་རའི་གནས་གོང་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཨང་ ༡ བཙུགས་པ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་ ༡༠༠% འདི་ཡང་ནུས་ཅན་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རིང་ཚད།

གནས་སྟངས་ལུ་ ཆ་མཉམ་པའི་རིང་ཚད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ།


ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་བཅུག

ལག་ཆས་ - སྐྱོན་འཛིན་ཅན་ - ནུས་མེད་གནད་སྡུད་རྟགས་བཀལ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་ཚིག་སྦེ་ འ་ནི་འདི་གིས་ ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་ ནུས་མེད་གནད་སྡུད་(ལྕོགས་མིན་བཟོ་ཡོདཔ་) ཡང་ན་མེནམ་(ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་) སྦེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་ཐོ་ཡིག་སྟོན།

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཡར་འཛེགས་དབྱེ་སེལ།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ཐོ་ཡིག་འདི་ཡར་འཛེགས་རིམ་པ་ནང་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ རྫུན་མ་ཚུ་བཙགཔ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ལས་རིམ་པ་འདི་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས།

ནང་ན་ གནས་གོང་ནུས་ཅན་ཚུ་ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་བཙུགས།

ཐོ་ཡིག་ཚུ།

ནུས་ཅན་གནས་གོང་ཚུའམ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་ཨིན་པའི་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་བཙུགས།

གནད་སྡུད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོསཔ་མནོ་མི་ ག་བསྡུར་རྐྱབས་བཏུབ་པའི་བཀོལ་སྤྱོདཔ་ སེལ་འཐུ་འབད། འཐོབ་ཚུགས་པའི་བཀོལ་སྤྱོདཔ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཅུག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་མི་ ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ "between" ཡང་ན་ "not between" སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ཉུང་མཐའ་དང་ མང་མཐའི་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཚུ་ འབྱུངམ་ཨིན། ནི་མེན་པ་ཅིན་ ཉུང་མཐའ་དང་ མང་མཐའ་ཡང་ན་ གནས་གོང་ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཚུ་ འབྱུངམ་ཨིན།

གནས་གོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབད་བཅུག་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཚེས་གྲངས་ནུས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་གདམ་ཁ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཉུང་མཐའ།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཅུག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ནུས་ལྡན་བཟོ་ནི་གདམ་ཁའི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཉུང་མཐའ་བཙུགས།

མང་མཐའ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཅུག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ནུས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་གདམ་ཁའི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་མང་མཐའ་བཙུགས།