རང་བཞིན་ཚགས་མ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་རང་བཞིན་གྱིས་བཙག་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་འདོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གདམ་བཏུབ་སའི་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་པའི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

ངོས་དཔར་

རང་བཞིན་ཚགས་མ།