དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ག་ར་ནང་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ལེབ་གྲངས་ཅིག་གུ་ དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

ཁྱབ་ཚད་དཔར་བསྐྲུན་འབད།

ཁྱོད་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་ནའམ་མིང་གི་ཐོག་ལས་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། འོད་རྟགས་དེ་ དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་མཱའུསི་དང་གཅིག་ཁར་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

ཌའི་ལོག་འདི་ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་གི་ཚད་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ངེས་དཔར་ བསྐུམ་ ཨེབ་གཏང་། ནེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མིའི་གཞི་བསྟུན་གུ་ རྟགས་བཀལ་ནི་འདི་འཇམ། དེ་ལས་ངེས་དཔར་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབད་Maximizeངེས་དཔར་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས། ཌའི་ལོག་འདི་ཚད་ངོ་མ་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བསྐུམ།

ངོས་དཔར།

འཕར་ནི།

ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་གདམ། གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཞི་བསྟུན་བཙུགས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "1" or $1" ཡང་ན་ "$2:$3" བཟུམ། ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གྱིས་ - ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ་ - བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཡང་བསྐྱར་གྲལ་ཐིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ - ཅི་མེད་ - སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

འོད་རྟགས་དེ་ ཌའི་ལོག་ནང་ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་དེ་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ ཡང་བསྐྱར་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

ཌའི་ལོག་འདི་ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་གི་ཚད་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ངེས་དཔར་ བསྐུམ་ ཨེབ་གཏང་། ནེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མིའི་གཞི་བསྟུན་གུ་ རྟགས་བཀལ་ནི་འདི་འཇམ། དེ་ལས་ངེས་དཔར་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབད་Maximizeངེས་དཔར་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས། ཌའི་ལོག་འདི་ཚད་ངོ་མ་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བསྐུམ།

ངོས་དཔར།

འཕར་ནི།

ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་གདམ། གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ ཀེར་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ཚུ་བཙུགས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "A" or "AB" ཡང་ན་ "$C:$E" བཟུམ། དེ་ལས་འབདན་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་ - ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ་ - བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཡང་བསྐྱར་ཀེར་ཐིག་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དེ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ - ཅི་མེད་ - སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

འོད་རྟགས་དེ་ ཌའི་ལོག་ནང་ ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཀེར་ཐིག་ནང་ན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་དེ་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ ཡང་བསྐྱར་འབད་བའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བསྐུམ/འཕར་ནི།

ཌའི་ལོག་འདི་ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་གི་ཚད་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ངེས་དཔར་ བསྐུམ་ ཨེབ་གཏང་། ནེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མིའི་གཞི་བསྟུན་གུ་ རྟགས་བཀལ་ནི་འདི་འཇམ། དེ་ལས་ངེས་དཔར་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབད་Maximizeངེས་དཔར་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས། ཌའི་ལོག་འདི་ཚད་ངོ་མ་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

མཱའུསི་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་ ཌའི་ལོག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུས་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་འགྲེལ་འབདཝ་ཅིག་ ཌའི་ལོག་འདི་སོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་དང་བཅས་ཡོད་མི་ གཞི་བསྟུན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ལུ་གཞི་ཁྲམ་ཧོནམ་གྱིས་གཙོ་དམིགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བསྐུམ།

ངོས་དཔར།

འཕར་ནི།