རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ཚུ།

ཁྱོད་ལུ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་སྣ་ཁག་གསལ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་མ་ཚད་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ འཇུག་སྤྱོད་ཡང་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Cells.


ཨང་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཡིག་གཟུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཡིག་གཟུགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

ཕྲང་སྒྲིག

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

ཨེ་ཤི་ཡན་དཔར་བསྐྲུན་རིག་པ།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ནང་ ནང་ཐིག་ཡང་ན་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་རིག་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ - སྐད་ཡིག་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱབ་གཞི་ཚུ།

རྒྱབ་གཞི་གི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ནང་ཐིག་ཉེན་སྐྱོབ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.