དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ ལེའུ་གཉིས་ལུ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ དངུལ་འབྲེལ་


ལོག་སྟེ་རང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ལེའུ་གཅིག་པ་ལུ།

དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ལེའུ་གསུམ་པ།

CUMIPMT

ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་རྩ་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་བསྡོམས་ཨིན་པའི་ བསྡུ་གསོག་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CUMPRINC(གོང་ཚད། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། ཨེསི། ཨི། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

NPER: དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས་དང་བཅས་པའི་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན། NPER དེ་ ཧྲིལ་ཨང་མེན་པའི་གནས་གོང་ཡང་འོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

S is the first period.

E is the last period.

དབྱེ་བ་: དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་མ་ལུའམ་ མཇུག་ལུ་ གླ་དངུལ་གྱི་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས།

དཔེ།

ལོ་བསྟར་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༥་༥% ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཟླ་རིམ་གླ་དངུལ་ཚུའི་གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དང་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་ ༥༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་ སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུ་ག་ཅི་རང་སྨོ? འགོ་བཙུགས་དུས་ཡུན་དེ་ བཞི་པ་དང་ མཇུག་བསྡུ་དུས་ཡུན་དེ་ དྲུག་པ་ཨིན། གླ་དངུལ་དེ་ དུས་ཡུན་རེ་རེའི་མགུ་ལུ་ ཆད་ཡོདཔ་ཨིན།

CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -༥༧་༥༤ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ། དུས་ཡུན་ ༤པ་དང་ ༦པའི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུ་ནི་ ༥༧་༥༤ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན།

CUMIPMT_ADD

དུས་ཡུན་དོན་ལུ་ བསག་བསགས་པའི་སྐྱེད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


ཚུག་སྦྱོར།

CUMIPMT_ADD(གོང་ཚད། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས། དུས་ཡུན་མཇུག་བསྡུ། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ ཀྱིས་ དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

NPER: གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས། གོང་ཚད་དང་ NPER དེ་གཉིས་པོ་དེ་ ཆ་ཕྲན་གཅིག་པ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ད་ གཉིས་ཆ་རང་ ལོ་བསྟར་སྦེ་ཡང་ན་ཟླ་རིམ་སྦེ་ རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།

PV is the current value.

དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས་: རྩིས་ལས་དོན་ལུ་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དང་པ།

དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས་: རྩིས་ལས་དོན་ལུ་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དང་པ།

དབྱེ་བ་: གླ་དངུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་དེ་ དུས་ཡུན་གྱི་ མཇུག་ལུའམ་(དབྱེ་བ་= ༠) དུས་ཡུན་གྱི་འགོ་བཙུགས་ལུ་ཨིན་(དབྱེ་བ་= ༡)།

དཔེ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱིལ་འགྲུལ་གཏའ་མ་དེ་ ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།:

གོང་ཚད་: ལོ་རིམ་བཞིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༩་༠༠ (9% / 12 = 0.0075) དུས་ཡུན་: ལོ་ངོ་ ༣༠ (NPER = 30 * 12 = 360) Pv: དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༢༥༠༠༠ ཚུ་ཨིན།

གཏའ་མའི་ལོ་ངོ་གཉིས་པམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྐྱེད་ག་དེམ་ཅིག་སྤྲོད་དགོཔ་སྨོ་(དུས་ཡུན་ ༡༣ ཚུ་ལས་ ༢༤ ཚུན)?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -11135.23.

ཟླཝ་དང་པམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྐྱེད་ག་དེམ་ཅིག་སྤྲོད་དགོཔ་སྨ?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -937.50.

CUMPRINC

ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ མ་རྩ་བཙུགས་པའི་དུས་ཡུན་དོན་ལུ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་སྐྱེད་བསྡུ་གསོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CUMPRINC(གོང་ཚད། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། ཨེསི། ཨི། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

NPER: དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས་དང་བཅས་པའི་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན། NPER དེ་ ཧྲིལ་ཨང་མེན་པའི་གནས་གོང་ཡང་འོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

S is the first period.

E is the last period.

དབྱེ་བ་: དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་མ་ལུའམ་ མཇུག་ལུ་ གླ་དངུལ་གྱི་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས།

དཔེ།

ཟླཝ་ ༣༦ དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༥་༥% ཨིན་པ་ཅིན་ གླ་འཐུས་དངུལ་བསྡོམས་ཚུ་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་རང་སྨ? དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༥,༠༠༠ ཨིན། གླ་འཐུས་དངུལ་བསྡོམས་དེ་ དུས་ཡུན་ ༡༠ པ་དང་ ༡༨ པའི་བར་རྩིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ དུས་ཡུན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཨིན།

CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -༣༦༦༩་༧༤ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ། དུས་ཡུན་ བཅུ་པ་དང་ བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་ གླ་རིན་དངུལ་བསྡོམས་དེ་ ༣༦༦༩་༧༤ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན།

CUMPRINC_ADD

དུས་ཡུན་གཅིག་ནང་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ བསྡུ་གསོག་བུན་ཚབ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


ཚུག་སྦྱོར།

CUMPRINC_ADD(གོང་ཚད། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས། དུས་ཡུན་མཇུག་བསྡུ། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ ཀྱིས་ དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

NPER: གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས། གོང་ཚད་དང་ NPER དེ་གཉིས་པོ་དེ་ ཆ་ཕྲན་གཅིག་པ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ད་ གཉིས་ཆ་རང་ ལོ་བསྟར་སྦེ་ཡང་ན་ཟླ་རིམ་སྦེ་ རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།

PV is the current value.

དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས་: རྩིས་ལས་དོན་ལུ་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དང་པ།

དུས་ཡུན་འགོ་བཙུགས་: རྩིས་ལས་དོན་ལུ་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དང་པ།

དབྱེ་བ་: གླ་དངུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་དེ་ དུས་ཡུན་གྱི་ མཇུག་ལུའམ་(དབྱེ་བ་= ༠) དུས་ཡུན་གྱི་འགོ་བཙུགས་ལུ་ཨིན་(དབྱེ་བ་= ༡)།

དཔེ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྐྱིལ་འགྲུལ་གཏའ་མ་དེ་ ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།:

གོང་ཚད་: ལོ་རིམ་བཞིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༩་༠༠ (9% / 12 = 0.0075) དུས་ཡུན་: ལོ་ངོ་ ༣༠ (payment periods = 30 * 12 = 360) NPV: དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༢༥༠༠༠ ཚུ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཏའ་མའི་ལོ་ངོ་གཉིས་པམ་ནང་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ལོག་སྤྲོད་ནི་སྨོ་(དུས་ཡུན་ ༡༣ ལས་ ༢༤ ཚུན་)?

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -934.1071

ཟླཝ་དང་པམ་དེ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དངུལ་བསྡོམས་ ལོག་སྤྲོད་འོང་།

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -68.27827

DOLLARDE

བཅུ་ཚག་ཨང་གྲངས་ནང་ན་ བཅུ་ཚག་དཔྱ་ཕྲན་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ འདྲེན་ཚིག་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

DOLLARDE(ཨང་རྩིས་ ཌོ་ལར། དཔྱ་ཕྲན།)

FractionalDollar is a number given as a decimal fraction.

དཔྱ་ཕྲན་ : བཅུ་ཚག་དཔྱ་ཕྲན་གྱི་ གཞི་གྲངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཨང་གྲངས་ཧྲིལ་བུམ།

དཔེ།

=DOLLARDE(1.02;16) stands for 1 and 2/16. This returns 1.125.

=DOLLARDE(1.1;8) stands for 1 and 1/8. This returns 1.125.

DOLLARFR

སྦྱོར་བའི་བཅུ་ཚག་དཔྱ་ཕྲན་ནང་ན་ བཅུ་ཚག་ཨང་གྲངས་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ འདྲེན་ཚིག་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

DOLLARFR (བཅུ་ཚག་ཌོ་ལར། དཔྱ་ཕྲན།)

DecimalDollar is a decimal number.

དཔྱ་ཕྲན་ : བཅུ་ཚག་དཔྱ་ཕྲན་གྱི་ གཞི་གྲངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཨང་གྲངས་ཧྲིལ་བུམ།

དཔེ།

=DOLLARFR(1.125;16) གིས་ བཅུ་དྲུག་པ་ཚུ་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ༡ དང་ ༢/༡༦ བསྡོམས་ད་ གྲུབ་འབྲས་དེ་ ༡་༠༢ ཨིན།

=DOLLARFR(1.125;16) གིས་ བཅུ་དྲུག་པ་ཚུ་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ༡ དང་ ༢/༡༦ བསྡོམས་ད་ གྲུབ་འབྲས་དེ་ ༡་༠༢ ཨིན།

DURATION

འདོད་པ་སྐྱེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་དེ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་པ་གི་དགོས་མཁོ་བའི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

DURATION(གོང་ཚད། པི་ཝི། ཨེཕ་ཝི།)

གོང་ཚད་: ཆད་མེད་གཅིག སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུ་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་(དུས་ཡུན་གྱི་ཚད)། དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་གྱིས་ སྐྱེད་གོང་ཚད་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་ཐོག་ལས་ རྩིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་དོན་ལུ་ གོང་ཚད་ནང་འཁོད་དེ་ Rate/12 སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

PV: ད་ལྟོའི་(ད་ལྟོའི་)གནས་གོང་། དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་རྐྱང་གི་བཙུགས་བཞག་གམ་ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་གི་དབྱེ་བ་ནང་ འཐུས་ཨིན། གནས་གོང་ཡོད་ཆ་དེ་ བཙུགས་བཞག་གནས་གོང་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། བཙུགས་བཞག་དེ་ ༠ ཡང་ན་ < ༠ མི་བཏུབ་ཨིན།

FV: རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་། མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་གིས་ བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའི་འདོད་པ་སྐྱེ་པའི་གནས་གོང་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན་(མ་འོངས་པ)།

དཔེ།

སྐྱེད་གོང་ཚད་ ༤་༧༥% གུ་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་ ༢༥,༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་དང་ མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ ༧༩་༤༩ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་ཚུ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་དེ་ མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་དང་དུས་ཡུན་ཚུ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་པའི་ ཐོབ་གྲངས་ཨིན་ གནས་སྟངས་འ་ནི་དེ་ནང་ ༡,༠༠༠,༠༠༠/༧༩་༤༩=༡༢,༨༥༠་༢༠ ཨིན།

MDURATION

ལོ་ཚུ་ནང་ གཏན་བཟོས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་སྐྱེད་ཀྱི་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ མེ་ཀེའུ་ལེ་ དུས་ཡུན་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

MDURATION(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། འཛིན་ཤོག ཐོན་འབྲས། འབྱུང་ཐེངས། གཞི་རྩ།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

གོང་ཚད་ : སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་གོང་ཚད་ཆུང་བ། (འཛིན་ཤོག་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད།)

ཐོན་འབྲས་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༡/༡/༢༠༠༡ ལུ་ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡/༡/༢༠༠༦ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ཆུང་བ་དེ་ ༨% ཨིན་པས། ཐོན་འབྲས་དེ་ ༩་༠% ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་སྦེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་མས་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན)། ཉིན་བསྟར་སྐྱེད་ལྷག་ལུས་རྩིས་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་དེ་ རིང་ཐུང་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3) returns 4.02 years.

MIRR

མ་རྩ་བཙུགས་པ་ཚུའི་ རྒྱུན་རིམ་ཚུའི་ སླར་ལོག་གི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

MIRR(Values; investment; reinvest_rate)

གནས་གོང་ཚུ་: ནང་དོན་དེ་ གླ་དངུལ་ཚུ་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ནང་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཨེ་རེའམ་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ལུ་ཆ་མཉམ་ཨིན།

མ་རྩ་བཙུགས་པ་: མ་རྩ་བཙུགས་པ་ཚུའི་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ (ཨེ་རེ་གི་གནས་གོང་མེད་ཆ་ཚུ)།

reinvest_rate:མ་རྩ་བཙུགས་པ་གི་ སྐྱེད་ཀྱི་ གོང་ཚད་ (ཨེ་རེ་གི་གནས་གོང་ཡོད་ཆ་ཚུ)།

དཔེ།

Assuming a cell content of A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, and A4 = 8, and an investment value of 0.5 and a reinvestment value of 0.1, the result is 94.16%.

NOMINAL

ལོ་རེ་རེ་ནང་ མཉམ་བསྡོམས་དུས་ཡུན་ཚུའི་ གོང་ཚད་ནུས་ཅན་དང་ ཨང་གྲངས་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོ་བསྟར་སྐྱེད་ཆུང་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

NOMINAL_ADD(གོང་ཚད་ནུས་ཅན། ཨེན་པི་ཨི་ཨར་ཝའི།)

EffectiveRate is the effective interest rate

NPERY: ལོ་རེ་རེའི་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་གླ་དངུལ་ཚུའི་ གྱངས་ཁ།

དཔེ།

ལོ་རེ་རེ་ནང་ གླ་དངུལ་བཅུ་གཉིས་དེ་རེ་བྱིན་པ་ཅིན་ སྐྱེད་གོང་ཚད་ནུས་ཅན་ ༡༣་༥% དོན་ལུ་ ལོ་རེ་རེ་བཞིན་སྐྱེད་ཆུང་ག་དེམ་ཅིག་སྨོ?

=NOMINAL(13.5%;12) = 12.73%. The nominal interest rate per year is 12.73%.

NOMINAL_ADD

ལོ་རེ་རེའི་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་དང་ གོང་ཚད་ནུས་ཅན་གྱི་གཞི་རྩ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐྱེད་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་གོང་ཚད་ཆུང་བ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


ཚུག་སྦྱོར།

NOMINAL_ADD(གོང་ཚད་ནུས་ཅན། ཨེན་པི་ཨི་ཨར་ཝའི།)

EffectiveRate is the effective annual rate of interest.

པི་ འདི་ ལོ་བསྟར་ སྐྱེད་གླ་དངུལ་ དུས་ཡུན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

དཔེ།

སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནུས་ཅན་ ༥་༣༥༤༣% དང་ བཞི་དཔྱའི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཆུང་བ་ག་ཅི་སྨོ་?

=NOMINAL_ADD(5.3543%;4) returns 0.0525 or 5.25%.

NPV

Returns the present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. To get the net present value, subtract the cost of the project (the initial cash flow at time zero) from the returned value.

If the payments take place at irregular intervals, use the XNPV function.

ཚུག་སྦྱོར།

NPV(Rate; Value1; Value2; ...; Value30)

གོང་ཚད་ ཀྱིས་ དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Value1, Value2, ..., Value30 are up to 30 values, which represent deposits or withdrawals.

དཔེ།

What is the net present value of periodic payments of 10, 20 and 30 currency units with a discount rate of 8.75%. At time zero the costs were paid as -40 currency units.

NPV(8.75%;10;20;30) = ༤༩་༤༣ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ། ད་ལྟོའི་ནེཊི་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༤༠ གི་འགོ་ཐོག་རིན་དང་སླར་ལོག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་གཉིས་ཕབ་ཕབ་ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ ༩་༤༣ ཨིན།

PMT

ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཚུ་དང་ བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PMT(གོང་ཚད། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། ཨེཕ་ཝི། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

NPER དེ་ ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་དེ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་ གྱངས་ཁ་བསྡོམས་ཨིན།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

FV (གདམ་ཁ་ཅན་): དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་ཚུའི་མཇུག་ལུ་ལྷོད་ནི་ཨིན་པའི་ (མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་)རེ་འདོད་སྐྱེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་།

དབྱེ་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་) : གླ་དངུལ་ཚུའི་དུས་མཚམས་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་རན་པ། དབྱེ་བ་ = ༡ དེ་དུས་ཡུན་རེ་རེའི་ འགོ་བཙུགས་ལུ་གླ་དངུལ་དང་ དབྱེ་བ་ = ༠ དེ་ མཇུག་གི་གླ་དངུལ་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

དཔེ།

གླ་དངུལ་དུས་ཚོད་དེ་ ལོ་ངོ་གསུམ་དང་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ ༢༥༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོ་བསྟར་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༡་༩༩% ཡོད་པའི་དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་རང་སྨོ? དེ་ཁར་ལུ་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་ ༣༦ སྦེ་ ཟླཝ་ ༣༦ ཡོདཔ་གི་མ་ཚད་པར་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་རེ་རེར་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༡་༩༩%/༡༢ ཨིན་པས།

PMT(1.99%/12;36;25000) = -༧༡༥་༩༦ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ། ནི་འབདཝ་ལས་ ཟླ་རིམ་དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་དེ་ ༧༡༥་༩༦ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན།

PPMT

དུས་མཚམས་དང་ ཆད་མེད་གླ་དངུལ་ཚུ་དེ་ལས་ ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མ་རྩ་བཙུགས་པ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་གུ་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PPMT(གོང་ཚད། དུས་ཡུན། ཨེན་པི་ཨི་ཨར། པི་ཝི། ཨེཕ་ཝི། དབྱེ་བ།)

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

དུས་ཡུན་: བུ་ལོན་བཏབ་པའི་དུས་ཡུན། དང་པམ་དེ་ལུ་ P=༡ དང་ མཇུག་གི་དེ་ལུ་ P=NPER །

NPER དེ་ ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་དེ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་ གྱངས་ཁ་བསྡོམས་ཨིན།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

FV (optional) is the desired (future) value.

དབྱེ་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་): གིས་ སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དུས་ཡུན་ཐོག་མ་ལུ་ གླ་གངུལ་དོན་ལུ་ F= ༡ དང་ དུས་ཡུན་མཇུག་ལུ་ གླ་དངུལ་དོན་ལུ་ F= ༠ ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

དཔེ།

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ལོ་བསྟར་སྐྱེད་གོང་ཚད་ ༨་༧༥% ལུ་ དུས་མཚམས་ཟླ་རིམ་གླ་དངུལ་དེ་ མཐོ་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་འདུག? དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༥༠༠༠ ཨིནམ་ད་དེ་ ཨ་རྟག་་རང་ དུས་ཡུན་ཐོག་མ་ལུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན། མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་དེ་ ༨༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཨིན།

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 currency units.

PRICE

སྔོན་བཤད་ཐོན་འབྲས་ཀྱི་ ལས་འགན་སྦེ་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་ གནས་གོང་མཉམ་པ་དང་བཅས་པའི་ སྐྱེད་སྲུང་སྐྱོབ་གཏན་བཟོས་ཀྱི་ ཁྲོམ་སྡའི་གནས་གོང་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PRICE(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། གོང་ཚད། ཐོན་འབྲས། བུན་ཚབ། འབྱུང་ཐེངས། གཞི་རྩ)།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

གོང་ཚད་ : སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་གོང་ཚད་ཆུང་བ། (འཛིན་ཤོག་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད།)

ཐོན་འབྲས་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ 2/15/1999 ལུ་ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ 11/15/2007 ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་ཀྱི་ གོང་ཚད་ཆུང་བ་དེ་ 5.75% ཨིན་པས། ཐོན་འབྲས་དེ་ 6.5% ཨིན་པས། བུན་ཚབ་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༠༠ ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་སྦེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན)། གཞི་རྩ་ 0 དང་བཅས་པའི་རྩིས་ལས་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་ཨིན་:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) returns 95.04287.

PRICEDISC

སྐྱེད་ཕོག་ནི་མེད་པའི་གཏའམ་གི་གནས་གོང་མཉམ་པའི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེའི་ཚུའི་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PRICEDISC(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། མར་བཅག བུན་ཚབ། གཞི་རྩ།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

མར་བཅག་: སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ མར་བཅག་བརྒྱ་ཆ།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༢/༡༥/༡༩༩༩ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བ་དེ་ ༣/༡/༡༩༩༩ ལུ་ཨིན་པས། མར་བཅག་དེ་བརྒྱ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ༥་༢༥% ཨིན་པས། བུན་ཚབ་གནས་གོང་དེ་ ༡༠༠ ཨིན། གཞི་རྩ་ ༢་ལུ་རྩིས་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་ མར་བཅག་གོང་ཚད་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་བཟུམ་ཨིན།:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0.0525; 100; 2) returns 99.79583.

PRICEMAT

དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་སྐྱེད་སྤྲོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ གནས་གོང་མཉམ་པའི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་རེ་རེའི་ གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PRICEMAT(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། སྤྲོད་པ། གོང་ཚད། ཐོན་འབྲས། གཞི་རྩ།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྤྲོད་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚེས།

གོང་ཚད་: སྤྲོད་པའི་ཚེས་གྲངས་གུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད།

ཐོན་འབྲས་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས།

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ : སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ གཉིས་པའི་ དབྱིན་ཚེས་ ༡༥། དུས་ཡུན་ཚང་མའི་ཚེས་གྲངས་: སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ བཞི་པའི་ དབྱིན་ཚེས་ ༡༣། སྤྲོད་པའི་ཚེས་གྲངས་: སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ དབྱིན་ཟླ་ ༡༡ པའི་ དབྱིན་ཚེས་ ༡༡། སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་: བརྒྱ་ཆ་ ༦་༡ ཐོན་འབྲས་ བརྒྱ་ཆ་ ༦་༡ གཞི་རྩ་: ༣༠/༣༦༠ =༠༑

གོང་ཚད་དེ་ འོག་ལུ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0.061; 0.061;0) returns 99.98449888.

SLN

དུས་ཡུན་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ བདོག་གཏད་ཀྱི་ གོང་ཐང་ཆག་པའི་ ཕྲང་པའི་གྲལ་ཐིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གོང་ཐང་ཆག་པའི་དངུལ་བསྡོམས་དེ་ གོང་ཐང་ཆག་པའི་དུས་ཡུན་སྐབས་སུ་ ཆད་མེད་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

SLN(Cost; Salvage; Life)

རིན་ འདི་བདོག་གཏད་ཀྱི་འགོ་ཐོག་རིན་ཨིན།

ཉེན་སྐྱོབ་ འདི་ གོང་ཐང་ཆག་པའི་མཇུག་གི་ བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཨིན།

LIFE: བདོག་གཏད་ཀྱི་ གོང་ཐང་ཆག་པ་ནང་ དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་གཏན་འབེབས་བཟོ་བའི་གོང་ཐང་ཆག་པའི་དུས་ཡུན།

དཔེ།

འགོ་ཐོག་རིན་ ༥༠,༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་དང་བཅས་པའི་ ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་དེ་ ལོ་ངོ་ ༧ གི་ རིང་ལུ་ གོང་ཐང་ཆག་ནི་ཨིན། གོང་ཐང་ཆག་པའི་མཇུག་ལུ་ གནས་གོང་དེ་ ༣༥༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན།

SLN(50000;3,500;84) = ༥༥༣་༥༧ དངུལ་ཆ་ཕརན་ཚུ། ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ དུས་མཚམས་ཟླ་རིམ་གོང་ཐང་ཆག་པ་དེ་ ༥༥༣་༥༧ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན།

TBILLEQ

Calculates the annual return on a treasury bill. A treasury bill is purchased on the settlement date and sold at the full par value on the maturity date, that must fall within the same year. A discount is deducted from the purchase price.

ཚུག་སྦྱོར།

TBILLEQ(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། མར་བཅག)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

མར་བཅག་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་སྒྲུབ་གུ་ལུ་ མར་བཅག་བརྒྱ་ཆ།

དཔེ།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡། དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླཝ་ ༦ པའི་ ཚེས་ ༡། མར་བཅག་: བརྒྱ་ཆ་ ༩་༡༤།

སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འཛིན་ཤོག་གུ་ལུ་སླར་ལོག་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ལཱ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།:

=TBILLEQ("3/31/99";"6/1/99"; 0.0914) གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༩༤༡༥༡ ཡང་ན་ ༩་༤༡༥༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

TBILLPRICE

༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་ཚུའི་ དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འཛིན་ཤོག་གྱི་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

TBILLPRICE(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། མར་བཅག)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

མར་བཅག་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་སྒྲུབ་གུ་ལུ་ མར་བཅག་བརྒྱ་ཆ།

དཔེ།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ ༣ པའི་ དབྱིན་ཚེས་ ༣༡། དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ ༦ པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡ ། མར་བཅག་ : བརྒྱ་ཆ་ ༩།

དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འཛིན་ཤོག་གི་གོང་ཚད་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། :

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.09) returns 98.45.

TBILLYIELD

དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འཛིན་ཤོག་གི་ ཐོན་འབྲས་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

TBILLYIELD(དུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། གོང་ཚད།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

གོང་ཚད་: གནས་གོང་མཉམ་པའི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེའི་ དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་འཛིན་ཤོག་གི་ (ཉོ་ཚོང་གོང་ཚད་) གོང་ཚད།

དཔེ།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ : སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ སྤྱི་ཟླ་ གསུམ་པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ ཚེས་གྲངས་ : སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླཝ་ དྲུག་པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡ གོང་ཚད་: ༩༨་༤༥ དངུཤ་ཆ་ཕྲན།

དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་གི་ཐོན་འབྲས་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། :

=TBILLYIELD("3/31/99";"6/1/99"; 98.45) གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༩༡༤༡༧ ཡང་ན་ ༩་༡༤༡༧ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

YIELD

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ཐོན་འབྲས་རྩིས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

YIELD(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། གོང་ཚད། གོང་ཚད། བུན་ཚབ། འབྱུང་ཐེངས། གཞི་རྩ་)།

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

Rate is the annual rate of interest.

གོང་ཚད་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ གོང་ཚད་(ཉོ་ཚོང་གོང་ཚད)།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༢/༡༥/༡༩༩༩ ལུ་ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ༡༡/༡༥/༢༠༠༧ ལུ་དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ཨིན་པས། སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ ༥་༧༥% ཨིན་པས། བུན་ཚབ་གནས་གོང་དེ་ ༡༠༠ ཆ་ཕྲན་དང་ གོང་ཚད་དེ་ གནས་གོང་མཉམ་པའི་ ༡༠༠ ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་ཚུའི་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༩༥་༠༤༢༨༧ ཨིན། སྐྱེད་དེ་ལོ་ཕྱེད་སྦེ་ (འབྱུང་ཐེངས་ = ༢)སྤྲོད་ཡོདཔ་ད་ གཞི་རྩ་དེ་ ༠ ཨིན། ཐོན་འབྲས་དེ་མཐོ་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=YIELD("2/15/1999"; "11/15/2007"; 0.0575 ;95.04287; 100; 2; 0) གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༦༥ ཡང་ན་ ༦་༥ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

YIELDDISC

སྐྱེད་ཕོག་ནི་མེད་པའི་གཏའམ་གཅིག་གི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

YIELDDISC(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། གོང་ཚད། བུན་ཚབ། གཞི་རྩ།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

གོང་ཚད་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ གོང་ཚད་(ཉོ་ཚོང་གོང་ཚད)།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

༢/༡༥/༡༩༩༩ ལུ་ སྐྱེད་ཕོག་ནི་མེད་པའི་གཏའམ་གཅིག་ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ ༣/༡/༡༩༩༩ ལུ་དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ཨིན་པས། བུན་ཚབ་གནས་གོང་དེ་ ༡༠༠ དང་ གོང་ཚད་དེ་ གནས་གོང་མཉམ་པའི་ ༡༠༠ ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་ཚུའི་དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༩༩་༧༩༥ ཨིན་པས། གཞི་རྩ་དེ་ ༢ ཨིན། ཐོན་འབྲས་དེ་ མཐོ་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=YIELDDISC("2/15/1999"; "3/1/1999"; 99.795; 100; 2) གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༥༢༨༢༣ ཡང་ན་ ༥་༢༨༢༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

YIELDMAT

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས་ཀྱི་སྐྱེས་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་ནང་སྤྲོད་ཡོད་མི་དེ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

YIELDMAT(བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ། དུས་ཡུན་ཚང་བ། སྤྲོད། གོང་ཚད། གོང་ཚད། གཞི་རྩ།)

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྤྲོད་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚེས།

གོང་ཚད་: སྤྲོད་པའི་ཚེས་གྲངས་གུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད།

གོང་ཚད་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ གོང་ཚད་(ཉོ་ཚོང་གོང་ཚད)།

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


དཔེ།

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༣/༡༥/༡༩༩༩ གུ་ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ ༡༡/༣/༡༩༩༩ ལུ་དུས་ཡུན་ཚངམ་ཨིན། སྤྲོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡/༨/༡༩༩༨ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་ ༦་༢༥% ཨིནམ་ད་ གོང་ཚད་དེ་ ༡༠༠་༠༡༢༣ ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན་པས། གཞི་རྩ་དེ་ ༠ ཨིན། ཐོན་འབྲས་དེ་ མཐོ་བ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=YIELDMAT("3/15/1999"; "11/3/1999"; "11/8/1998"; 0.0625; 100.0123; 0) གིས་ བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༦༠༩༥༤ ཡང་ན་ ༦་༠༩༥༤ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ལོག་སྟེ་རང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ལེའུ་གཅིག་པ་ལུ།

དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ལེའུ་གསུམ་པ།

Functions by Category