Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ ཁ་སྐོང་


IMABS

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་གི་ གནས་གོང་ཡང་དག་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMABS(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMABS("5+12j") returns 13.

[text/scalc/01/func_imcos.xhp#imcos_head not found].

Returns the cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcosh.xhp#imcosh_head not found].

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcot.xhp#imcot_head not found].

Returns the cotangent of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsc.xhp#imcsc_head not found].

Returns the cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsch.xhp#imcsch_head not found].

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsec.xhp#imsec_head not found].

Returns the secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsech.xhp#imsech_head not found].

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsin.xhp#imsin_head not found].

Returns the sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsinh.xhp#imsinh_head not found].

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

COMPLEX

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གྲངས་རྟགས་ངོ་མ་དང་ བློའི་འཆར་ཚུལ་གྲངས་རྟགས་ལས་ སླར་ལོག་འབད་ཡོད་པའི་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

COMPLEX(Real num;I num;Suffix)

RealNum is the real coefficient of the complex number.

INum is the imaginary coefficient of the complex number.

Suffix is a list of options, "i" or "j".

དཔེ།

=COMPLEX(3;4;"j") returns 3+4j.

CONVERT

འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ལས་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཅ་ཕྲན་གཞན་མི་གཅིག་ནང་མཚུངས་པའི་གནས་གོང་ལུ་ གནས་གོང་དེ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། འཇལ་ཚད་ཚུའི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ འདྲེན་ཚིག་ཚུ་ནང་ཚིག་ཡིག་གམ་གཞི་བསྟུན་སྦེ་བཙུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཁོང་ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་ཞིབ་རྟོགས་ཅན་ཨིན་པའི་འོག་གི་ཐོ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ཏག་ཏག་སྦེ་མཚུངས་དགོཔ་ཨིན།: དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ འོག་གི་བཅད་མཚམས་ l (ལི་ཊར་དོན་ལུ་) བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ l གི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ འབྲེལ་རྟགས་ ' བཙུགས།

དངོས་པོ།

ཆ་ཕྲན་ཚུ།

ལྗིད་ཚད།

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

རིང་ཚད།

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

དུས་ཚོད།

yr, day, hr, mn, sec, s

ཨེབ་ཤུགས།

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

བང་བཙོང་ནི།

N, dyn, dy, lbf, pond

མེ་རླུང་།

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

ནུས་ཤུགས།

W, w, HP, PS

ས་སྒོ་སྟོབས་ཤུགས།

T, ga

ཚ་དྲོད།

C, F, K, kel, Reau, Rank

སྦུང་ཚད།

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

མངའ་ཁོངས།

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

མགྱོགས་ཚད།

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

བརྡ་དོན།

bit, byte


Units of measure in bold can be preceded by a prefix character from the following list:

Prefix

Multiplier

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Information units "bit" and "byte" may also be prefixed by one of the following IEC 60027-2 / IEEE 1541 prefixes:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


ཚུག་སྦྱོར།

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

ཨང་གྲངས་ དེ་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ གནས་གོང་ཨིན།

ཆ་ཕྲན་ལས་: གཞི་བསྒྱུར་དེ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ཆ་ཕྲན།

ToUnit is the unit to which conversion is taking place. Both units must be of the same type.

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

FACTDOUBLE

ཨང་གྲངས་ཀྱི་བགོ་གྲངས་གཉིས་ལྡན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

FACTDOUBLE(ཨང་།)

ཨང་གྲངས་!!སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་, Numberགི་བགོ་གྲངས་གཉིས་ལྡན་, ཨང་གྲངས་ འདི་ ཧྲིལ་གྲངས་འདི་ཀླད་ཀོར་ལས་སྦོམ་མི་ཡང་ན་མཉམ་པ།

ཆ་ཅན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ FACTDOUBLE(n) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན:

2*4*6*8* ... *n

ཡ་ཅན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ FACTDOUBLE(n) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) དེ་གིས་ ངེས་ཚིག་གིས་སྦེ་ ༡་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=FACTDOUBLE(5) returns 15.

=FACTDOUBLE(6) returns 48.

=FACTDOUBLE(0) returns 1.

IMAGINARY

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་གི་ བློའི་འཆར་ཚུལ་གྲངས་རྟགས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMAGINARY(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMAGINARY("4+3j") returns 3.

IMARGUMENT

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་གི་ སྒྲུབ་རྟགས་(པི་ཨེཆ་ཨའི་གྲུ་ཟུར་)ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMARGUMENT(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMARGUMENT("3+4j") returns 0.927295.

IMCONJUGATE

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་ལུ་ གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་གོ་དཀའ་ལྷན་ཐབས་ལུ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMCONJUGATE(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMCONJUGATE("1+j") returns 1-j.

IMDIV

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ བགོ་རྩིས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMDIV(དཔྱ་གྲངས། གཞི་གྲངས།)

Numerator, Denominator are complex numbers that are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") returns 5+12i.

IMEXP

གྲུབ་འབྲས་དེ་ e གི་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་ཨིན། ཆད་མེད་ e ལི་གནས་གོང་ ཧ་ལམ་ ༢་༧༡༨༢༨༡༨༢༨༤༥༩༠༤ ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMEXP(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMEXP("1+j") returns 1.47+2.29j (rounded).

IMLN

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ (གཞི་རྟེན་ e ལུ་) རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་ཨིན། ཆད་མེད་ e ལུ་ གནས་གོང་ ཧ་ལམ་ ༢་༧༡༨༢༨༡༨༢༨༤༥༩༠༤ ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMLN(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMLN("1+j") returns 0.35+0.79j (rounded).

IMLOG10

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའ་གི་ (གཞི་རྟེན་ ༡༠ ལུ་) མཉམ་གྲངས་མཐུན་མོངཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMLOG10(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMLOG10("1+j") returns 0.15+0.34j (rounded).

IMLOG2

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའི་མཉམ་གྲངས་ཟུང་ལྡན་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMLOG2(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMLOG2("1+j") returns 0.50+1.13j (rounded).

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

ཚུག་སྦྱོར།

IMPOWER(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་ ; ཨང་།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

ཨང་ འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

དཔེ།

=IMPOWER("2+3i";2) returns -5+12i.

IMPRODUCT

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའི་ཨང་གྲངས་ ༢༩ ཚུན་གྱི་ ཐོན་སྐྱེད་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMPRODUCT(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་ ; གོ་དཀའ་བའི་ཨང་གྲངས་ ༡ ;...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") returns 27+11j.

IMREAL

གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨང་གྲངས་གོ་དཀའི་ གྲངས་རྟགས་ངོ་མ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMREAL(ཨང་གྲངས་ གོ་དཀའ།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMREAL("1+3j") returns 1.

IMSQRT

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ རང་བསྒྱུར་རྩ་གྲངས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMSQRT(ཨང་གོ་དཀའ་བ།)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMSQRT("3+4i") returns 2+1i.

IMSUB

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ ཕབ་རྩིས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMPRODUCT(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་ ; གོ་དཀའ་བའི་ཨང་གྲངས་ ༡ ;...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMSUB("13+4j";"5+3j") returns 8+j.

IMSUM

གྲུབ་འབྲས་དེ་ གོ་དཀའ་ཨང་གྲངས་ ༢༩ ཚུན་གྱི་ བསྡོམས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

IMPRODUCT(གོ་དཀའ་བའི་ཨང་ ; གོ་དཀའ་བའི་ཨང་གྲངས་ ༡ ;...)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

དཔེ།

=IMSUM("13+4j";"5+3j") returns 18+7j.

OCT2BIN

གྲུབ་འབྲས་དེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས་ དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཟུང་ལྡན་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

OCT2BIN(ཨང་། ས་གནས་ཚུ།)

ཨང་གྲངས་: ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས། ཨང་གྲངས་ལུ་ མང་མཐའ་རང་ ས་གནས་ ༡༠ ཚུ་དང་ལྡན་ཚུགསཔ་ཨིན། ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཅན་བིཊི་དེ་ བརྡ་སྟོན་བིཊི་ཨིནམ་ལས་ འོག་གི་བིཊིསི་ཚུ་གིས་ གནས་གོང་སླར་ལོགའབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ མེད་ཆ་ཚུ་ གཉིས་ཀྱི་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་གནས་ཚུ་ : ཨའུཊི་པུཊི་ཨིན་དགོ་མི་ས་གནས་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

དཔེ།

=OCT2BIN(3;3) returns 011.

OCT2DEC

གྲུབ་འབྲས་དེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ བཅུ་ཚག་ཨང་གྲངས་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

OCT2DEC(ཨང་།)

ཨང་གྲངས་: ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས། ཨང་གྲངས་ལུ་ མང་མཐའ་རང་ ས་གནས་ ༡༠ ཚུ་དང་ལྡན་ཚུགསཔ་ཨིན། ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཅན་བིཊི་དེ་ བརྡ་སྟོན་བིཊི་ཨིནམ་ལས་ འོག་གི་བིཊིསི་ཚུ་གིས་ གནས་གོང་སླར་ལོགའབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ མེད་ཆ་ཚུ་ གཉིས་ཀྱི་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ།

=OCT2DEC(144) returns 100.

OCT2HEX

གྲུབ་འབྲས་དེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ཧེག་ཟ་ཌི་སི་མཱལ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

OCT2HEX(ཨང་གྲངས། ས་གནས་ཚུ།)

ཨང་གྲངས་: ཨོཀ་ཊཱལ་ཨང་གྲངས། ཨང་གྲངས་ལུ་ མང་མཐའ་རང་ ས་གནས་ ༡༠ ཚུ་དང་ལྡན་ཚུགསཔ་ཨིན། ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཅན་བིཊི་དེ་ བརྡ་སྟོན་བིཊི་ཨིནམ་ལས་ འོག་གི་བིཊིསི་ཚུ་གིས་ གནས་གོང་སླར་ལོགའབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ མེད་ཆ་ཚུ་ གཉིས་ཀྱི་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་གནས་ཚུ་ : ཨའུཊི་པུཊི་ཨིན་དགོ་མི་ས་གནས་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

དཔེ།

=OCT2HEX(144;4) returns 0064.