Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ ཚིག་ཡིག་


ARABIC

རོ་མཱན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ གནས་གོང་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། གནས་གོང་ཁྱབ་ཚད་དེ་ ༠ དང་ ༣༩༩༩ བར་འོང་དགོཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

ARABIC (ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ རོ་མཱན་ཨང་གྲངས་ཁྱད་ཚབ་འབད་བའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

དཔེ།

=ARABIC("MXIV") returns 1014

=ARABIC("MMII") returns 2002

ASC

The ASC function converts full-width to half-width ASCII and katakana characters. Returns a text string.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

ཚུག་སྦྱོར།

ASC("Text")

Text is the text that contains characters to be converted.

See also JIS function.

BASE

ཨང་བཏགས་ནི་རིམ་ལུགས་ལས་ numbering system ལས་ ཧྲིལ་ཨང་ཡོད་ཆ་དེ་ཚིག་ཡིག་ནང་གི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་རྟེན་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཨང་ཡིག་ ༠ - ༩ དང་ ཡི་གུ་ A-Z ཚུན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

BASE(ཨང་གྲངས། རཱ་ཌིགསི། [རིང་ཚད་ཉུང་མཐའ།])

ཨང་གྲངས་ དེ་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཧྲིལ་ཨང་ཡོད་ཆ་ཨིན།

རཱ་ཌིགསི་ གིས་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ༢ དང་ ༣༦ བར་གྱི་ ཧྲིལ་ཨང་ཡོད་ཆ་གང་རུང་ཡོད་རུང་བཏུབ།

རིང་ཚད་ཉུང་མཐའ་ (གདམ་ཁ་ཅན་) གིས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་འབྲུའི་འབྱུང་རིམ་གྱི་ རིང་ཚད་ཉུང་མཐའ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་དེ་ བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་རིང་ཚད་ཉུང་མཐའ་ལས་ཐུང་པ་ཅིན་ ཡིག་རྒྱུན་གྱི་ གཡོན་ག་ཐུག་ལུ་ ཀླད་ཀོར་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ།

=BASE(17;10;4) returns 0017 in the decimal system.

=BASE(17;2) returns 10001 in the binary system.

ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ།

=BASE(255;16;4) returns 00FF in the hexadecimal system.

CHAR

ད་ལྟོའི་ཨང་རྟགས་ཐིག་ཁྲམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨང་གྲངས་དེ་ ཡིག་འབྲུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས་དེ་ ཧྲིལ་ཨང་ ཨང་ཡིག་གཉིས་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་གསུམ་བཏུབ་ཨིན།

Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.

ཚུག་སྦྱོར།

CHAR(ཨང་།)

ཨང་ འདི་ ༡ དང་ ༢༥༥ བར་ཡིག་འབྲུ་དོན་ལུ་གནས་གོང་ཨང་རྟགས་ཁྱད་ཚབ་འབད་བའི་ཨང་གྲངས་ཨིན།

དཔེ།

=CHAR(100) returns the character d.

="abc" & CHAR(10) & "def" inserts a newline character into the string.

CLEAN

ཡིག་རྒྱུན་ནང་ལས་ དཔར་བསྐྲུན་མེན་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CLEAN(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་མ་བཏུབ་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

CODE

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་དང་པམ་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CODE(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ ཡིག་འབྲུ་དང་པའི་ཨང་རྟགས་དེ་འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.

དཔེ།

=CODE("Hieronymus") returns 72, =CODE("hieroglyphic") returns 104.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ནཱ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཨང་རྟགས་དེ་ ASCII ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་མེན་པར་ སྐབས་བབས་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཨང་རྟགས་ཨིན།


CONCATENATE

ཡིག་རྒྱུན་གཅིག་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ལེ་ཤ་མཉམ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CONCATENATE(ཚིག་ཡིག་ ༡ ;...; ཚིག་ཡིག་ ༣༠)

ཚིག་ཡིག་ ༡ ཚིག་ཡིག་ ༢ ... གིས་ ཡིག་རྒྱུན་ནང་ན་མཉམ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ༣༠ ཚུན་གྱི་ ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུགས་ལེའུ་ཚན་ཁཡད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mrs. ";"Doe") returns: Good Morning Mrs. Doe.

DECIMAL

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་རྟེན་རཱ་ཌིགསི་ནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ལས་ཡི་གུ་ཚུ་དང་བཅས་པའི་ ཚིག་ཡིག་དེ་ ཧྲིལ་ཨང་ཡོད་ཆ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། རཱ་ཌིགསི་དེ་ ཁྱབ་ཚད་ ༢ ལས་༣༦ ནང་འཁོད་འོང་དགོཔ་ཨིན། བར་སྟོང་ཚུ་དང་ མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་དེ་ གནས་སྟངས་དེ་ཞིབ་རྟོགས་ཅན་མེན།(-c)

རཱ་ཌིགསི་དེ་ ༡༦ ཨིན་པ་ཅིན་ སྔོན་བསྐྱོད་ x ཡང་ན་ 0x ཡང་ན་ 0X དང་ མཇུག་བསྣོན་འབད་བའི་ h ཡང་ན་ H དེ་ བརྩི་མེདཔ་ཨིན། རཱ་ཌིགསི་ དེ་ ༢ ཨིན་པ་ཅིན་ མཇུག་བསྣོན་འབད་ཡོད་པའི་ b ཡང་ན་ B བརྩི་མེདཔ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་གཞན་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་བཟོ་བཏོན་འབད་བའི་ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ཁོངས་སུ་མི་བསྡུ་ནི་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

DECIMAL(ཚིག་ཡིག རཱ་ཌིགསི།)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན། ཧེག་ཟ་ཌེ་སི་མཱལ་ཨང་གྲངས་ དེ་ཚུ་ཡང་ A1 དང་ནང་ཐིག་ A1 ལུ་གཞི་བསྟུན་བར་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨང་གྲངས་ཚུ་འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ནང་བཙུགས་དགོ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "A1" ཡང་ན་ "FACE" བཟུམ་ཨིན།

རཱ་ཌིགསི་ གིས་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ༢ དང་ ༣༦ བར་གྱི་ ཧྲིལ་ཨང་ཡོད་ཆ་གང་རུང་ཡོད་རུང་བཏུབ།

དཔེ།

=DECIMAL("17";10) returns 17.

=DECIMAL("FACE";16) returns 64206.

=DECIMAL("0101";2) returns 5.

DOLLAR

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་བཅུ་ཚག་ཚ་གནས་ལུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་བའི་དངུལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་དེ་དངུལ་བསྡོམས་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་ ས་སྒོ་ནང་ལུ་ དངུལ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཨང་གྲངས་བཙུགས། གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཅུ་ཚག་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ བཅུ་ཚག་ཚ་གནས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། གནས་གོང་གང་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ དངུལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་གཉིས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་ རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ནང་ དངུལ་རྩ་སྒྲིག་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཚུག་སྦྱོར།

DOLLAR(གནས་གོང་; བཅུ་ཚག་ཚུ།)

གསན་གོང་དེ་ ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ ནང་ན་ཨང་གྲངས་ཤེམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་ནམ་ ཨང་གྲངས་སླར་ལོག་འབད་བའི་མན་ངག་ཨིན།

བཅུ་ཚག་ཚུ་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུའི་ གདམ་ཁ་ཨང་གྲངས་ཨིན།

དཔེ།

=DOLLAR(255) returns $255.00.

DOLLAR(367.456;2) གིས་ $367.46 སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ལུ་ མཚུངས་པའི་ བཅུ་ཚག་དབྱེ་བྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

EXACT

ཡིག་རྒྱུན་གཉིས་ག་བསྡུར་འབད་བཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་དབྱེར་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ གནས་སྟངས་ཞིབ་རྟོགས་ཅན་ཨིན།(-s)

ཚུག་སྦྱོར།

EXACT("Text1"; "Text2")

text_1 དེ་ ག་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་དང་པམ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

text_2 དེ་ ག་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་གཉིས་པམ་ཨིན།

དཔེ།

=EXACT("microsystems";"Microsystems") returns FALSE.

FIND

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

ཚུག་སྦྱོར།

SEARCH(find_text; text; position)

འཚོལ་_ཚིག་ཡིག་ དེ་ འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ དེ་ འཚོལ་ཞིབ་དེ་འབད་བའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

གནས་ས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་པའི་ ཚིག་ཡིག་ནང་གི་གནས་ས་ཨིན།

དཔེ།

=FIND(76;998877665544) returns 6.

FIXED

དེ་གིས་ ཨང་གྲངས་འདི་ཚུ་བཅུ་ཚག་གནས་ས་ཚུ་དང་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ ཨང་གྲངས་ཅིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

FIXED(ཨང་། བཅུ་ཚག་ཚུ། སྟོང་དབྱེ་བྱེད་ཚུ་མེདཔ།)

ཨང་ འདི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཨང་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

བཅུ་ཚག་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

སྟོང་ཕྲག་དབྱེ་བྱེད་ (གདམ་ཁ་ཅན་) ཚུ་ག་གིས་ཡང་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་མེདཔ་ཨིན། ཚད་བཟུང་དེ་ ༠ དང་མ་མཉམ་མི་ཨང་གྲངས་ཨིན་པ་ཅིན་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ་ མར་མནོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚད་བཟུང་དེ་ ༠ དང་མཉམ་པའམ་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ ད་ལྟོའི་ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ།

=FIXED(1234567.89;3) returns 1,234,567.890 as a text string.

=FIXED(1234567.89;3;1) returns 1234567.890 as a text string.

JIS

The JIS function converts half-width to full-width ASCII and katakana characters. Returns a text string.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

ཚུག་སྦྱོར།

TRIM(ཚིག་ཡིག)

Text is the text that contains characters to be converted.

See also ASC function.

LEFT

ཡིག་འབྲུ་དང་པ་ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

LEFT(ཚིག་ཡིག་; ཨང་།)

ཚིག་ཡིག་འདི་ འགོ་ཐོག་ཆ་ཤས་མིང་ཚིག་ཚུ་ གཏན་འབེབ་བཟོ་ནི་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

ཨང་ (གདམ་ཁ་ཅན་) གྱིས་ ཚིག་ཡིག་འགོ་བཙུགས་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་གྱངས་ཁ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཚད་བཟུང་འདི་ ངེས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་གཅིག་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ།

=LEFT("output";3) returns “out”.

LEFTB

Returns the first characters of a DBCS text.

ཚུག་སྦྱོར།

LEFTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text where the initial partial words are to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want LEFTB to extract, based on bytes. If this parameter is not defined, one character is returned.

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LEFTB("office";3) returns "off" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

LEN

བར་སྟོང་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཡིག་རྒྱུན་གྱི་ རིང་ཚད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CLEAN(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་འདི་ རིང་ཚད་གཏན་འབེབ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

དཔེ།

=LEN("Good Afternoon") returns 14.

=LEN(12345.67) returns 8.

LENB

For double-byte character set (DBCS) languages, returns the number of bytes used to represent the characters in a text string.

ཚུག་སྦྱོར།

LENB("Text")

ཚིག་ཡིག་འདི་ རིང་ཚད་གཏན་འབེབ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

LENB("中") returns 2 (1 DBCS character consisting of 2 bytes).

LENB("中国") returns 4 (2 DBCS characters each consisting of 2 bytes).

LENB("office") returns 6 (6 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

=LENB("Good Afternoon") returns 14.

=LENB(12345.67) returns 8.

LOWER

ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་ནང་གི་ ཚུགས་ཡིག་ཚུ་མགྱོགས་ཡིག་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

LOWER(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ འདི་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=LOWER("Sun") returns sun.

MID

དེ་གིས་ ཚིག་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཚད་བཟུང་དེ་གིས་འགོ་བཙུག་པའི་གནས་ས་དང་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

MID(ཚིག་ཡིག་; འགོ་བཙུགས་; ཨང་།)

ཚིག་ཡིག་ འདི་ ནང་ན་ ཕྱིར་འདོན་འབད་ནིའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་ འདི་ ཚིག་ཡིག་ནང་ ཕྱིར་འདོན་འབད་ནིའི་ གནས་ས་གི་ཡིག་འབྲུ་དང་པམ་ཨིན།

ཨང་ གིས་ ཚིག་ཡིག་ཡན་ལག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=MID("office";2;2) returns ff.

MIDB

Returns a text string of a DBCS text. The parameters specify the starting position and the number of characters.

ཚུག་སྦྱོར།

MIDB("Text"; Start; Number_bytes)

ཚིག་ཡིག་ འདི་ ནང་ན་ ཕྱིར་འདོན་འབད་ནིའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

Start is the position of the first character in the text to extract.

Number_bytes specifies the number of characters MIDB will return from text, in bytes.

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

PROPER

ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་ཡིག་གུ་དང་པམ་དེ་ཚུགས་ཡིག་བཟོཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

PROPER(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ འདི་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=PROPER("open office") returns Open Office.

REPLACE

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་གྱི་ ཆ་ཤས་གཅིག་ ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་སོ་སོར་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ ཡིག་འབྲུ་དང་ཨང་གྲངས་ཚུ་གཉིས་ཆ་རང་ཚབ་བཙུགས་འད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། (རང་བཞིན་གྱིས་ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་ཚུ།) ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ ཚིག་ཡིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་གིས་ཚབ་བཙུགས་འབདཡོདཔའི་ཨང་གྲངས་དང་གཅིག་ཁར་ཧེང་སྐལ་རང་ ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནི་མནོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ VALUE ལས་འགན་ ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་རང་ཨང་གྲང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་དེ་ ཨང་གྲངས་སྦེ་ཁ་སྒྱུར་དང་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དེ་མིན་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་ན་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གང་རུང་དེ་ འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ཚུ་ནང་ན་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

REPLACE(ཚིག་ཡིག གནས་ས། རིང་ཚད། ཚིག་ཡིག་གསརཔ།)

ཚིག་ཡིག་འདི་ ཡན་ལག་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

གནས་ས་ འདི་ ཚབ་བཙུགས་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གནས་ས་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

རིང་ཚད་ འདི་ ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ is the number of characters in ཚིག་ཡིག་ནང་གི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་ གྱངས་ཁ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་གསརཔ་དེ་ ཚིག་ཡིག་ཚབ་བཙུགས་ འབད་བའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་ འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=REPLACE("1234567";1;1;"444") returns "444234567". One character at position 1 is replaced by the complete NewText.

REPT

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ འདྲ་བཤུས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་གིས་ ཡིག་འབྲུ་ཡིག་རྒྱུན་ ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

REPT(ཚིག་ཡིག་; ཨང་།)

ཚིག་ཡིག་ འདི་ ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

གྱངས་ཁ་དེ་ བསྐྱར་ཟློས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་དེ་ མང་མཐའ་རང་ཡིག་འབྲུ་ ༢༥༥ འོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

དཔེ།

=REPT("Good morning";2) returns Good morningGood morning.

RIGHT

དེ་གིས་ མཇུག་གི་ཡིག་འབྲུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཅིག་གི་ཡིག་འབྲུ་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

RIGHT(ཚིག་ཡིག་; ཨང་།)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ ཡན་ལག་གཡསཔ་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

ཨང་གྲངས་ (གདམ་ཁ་ཅན་དེ་) ཚིག་ཡིག་གི་ གཡས་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

དཔེ།

=RIGHT("Sun";2) returns un.

RIGHTB

Returns the last character or characters of a text with double bytes characters sets (DBCS).

ཚུག་སྦྱོར།

RIGHTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text of which the right part is to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want RIGHTB to extract, based on bytes.

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

RIGHTB("office";3) returns "ice" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

ROMAN

ཨང་གྲངས་དེ་ རོ་མཱན་ཨང་རྟགས་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་ཁྱབ་ཚད་དེ་ ༠ དང་ ༣༩༩༩ བར་འོང་དགོཔ་ད་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ༠ ལས་ ༤ ཚུན་གྱི་ཧྲིལ་ཨང་ཚུ་བཏུབ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

ROMAN(ཨང་; ཐབས་ལམ།)

ཨང་གྲངས་ དེ་ རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཨང་གྲངས་ཨིན།

ཐབས་ལམ་ (གདམ་ཁ་ཅན་) འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བའི་དབྱེ་རིམ་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། རོ་མཱན་ཨང་གྲངས་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དེ་ གནས་གོང་མཐོཝ་ད་ དེ་ཡང་ སྦོམ་འགྱོཝ་ཨིན།

དཔེ།

=ROMAN(999) returns CMXCIX

=ROMAN(999;0) returns CMXCIX

=ROMAN (999;1) returns LMVLIV

=ROMAN(999;2) returns XMIX

=ROMAN(999;3) returns VMIV

=ROMAN(999;4) returns IM

SEARCH

ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ནང་ ཚིག་ཡིག་ཆ་ཤས་ཀྱི་གནས་ས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་དེ་ གདམ་ཁ་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཨང་གྲངས་སམ་ ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་གང་རུང་བཏུབ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་དེ་ གནས་སྟངས་ ཞིབ་རྟོགས་ཅན་མེན།(-s)

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

SEARCH(find_text; text; position)

find_text དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་སའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

གནས་ས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་སའི་ཚིག་ཡིག་ནང་གནས་ས་ཨིན།

དཔེ།

=SEARCH(54;998877665544) returns 10.

SUBSTITUTE

ཡིག་རྒྱུན་ནང་ ཚིག་ཡིག་རྙིངམ་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་གསརཔ་གིས་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

SUBSTITUTE("Text"; "SearchText"; "NewText"; Occurrence)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ ཚིག་ཡིག་ཆ་ཤས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

search_text དེ་ ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཆ་ཤས་ཨིན་(དུས་ཚོད་ཚུའི་གྱངས་ཁ།)

ཚིག་ཡིག་གསརཔ་ དེ་ ཚིག་ཡིག་ཆ་ཤས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན།

འབྱུང་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་) གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཚིག་ཡིག་འདི་གི་འབྱུང་བ་ག་འདི་ ཚབ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འནི་ཚད་བཟུང་འདི་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་ཚིག་ཡིག་འདི་ ག་ར་ལུ་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དཔེ།

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") returns 12abc12abc12abc.

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) returns 12312abc123.

T

ལས་འགན་དེ་གིས་ དམིགས་གཏད་ཚིག་ཡིག་སླར་ལོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དམིགས་གཏད་འདི་ཚིག་ཡིག་མེན་པ་ཅིན་ཚིག་ཡིག་སྟོངམ་ཆའི་ཡིག་རྒྱུན་འབད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

T(གནས་གོང་།)

value འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་དང་ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་བ་ཅིན་ T དེ་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་; འདི་མེན་པ་ཅིན་དེ་གིས་ ཚིག་ཡིག་སྟོང་ཆའི་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=T(12345) returns an empty string.

=T("12345") returns the string 12345.

TEXT

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨང་གྲངས་དེ་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

TEXT(ཨང་ ; རྩ་སྒྲིག)

ཨང་གྲངས་ དེ་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ གནས་གོང་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་ དེ་ རྩ་སྒྲིག་ངེས་འཛིན་འབད་བའི་ཚིག་ཡིག་ཨིན། ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅུ་ཚག་དང་དབྱེ་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

དཔེ།

=TEXT(12.34567;"###.##") returns the text 12.35

=TEXT(12.34567;"000.00") returns the text 012.35

TRIM

བར་སྟོང་ཚུ་ ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་ཅིག་བཞག་ཐོག་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

TRIM(ཚིག་ཡིག)

Text refers to text in which spaces are to be removed.

དཔེ།

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

UNICHAR

Converts a code number into a Unicode character or letter.

ཚུག་སྦྱོར།

UNICHAR(number)

དཔེ།

=UNICHAR(169) returns the Copyright character ©.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

See also the UNICODE() function.


UNICODE

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་དང་པམ་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

UNICODE("Text")

དཔེ།

=UNICODE("©") returns the Unicode number 169 for the Copyright character.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

See also the UNICHAR() function.


UPPER

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་རྒྱུན་དེ་ ཚུགས་ཡིག་ནང་ལུ་ གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

UPPER(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་ དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚུགས་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་མགྱོགས་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=UPPER("Good Morning") returns GOOD MORNING.

VALUE

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ ཨང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

VALUE(ཚིག་ཡིག)

ཚིག་ཡིག་འདི་ ཨང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་ཨིན།

དཔེ།

=VALUE("4321") returns 4321.

བི་ཨེ་ཨེཆ་ཊི་ཚིག་ཡིག་

ཐཱའི་དངུལ་གྱི་མིང་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཨང་ཅིག་ཐཱའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

བི་ཨེ་ཨེཆ་ཊི་ཚིག་ཡིག་(ཨང་)

ཨང་ འདི་ཨང་ག་ཅི་འབད་རུང་ཨིན། "Baht" འདི་ ཨང་གི་ཧྲིལ་གྲངས་ཡན་ལག་འདི་ལུ་འཇུག་བསྣོན་འབད་ཡོད་ དེ་ལས་ "Satang" འདི་ ཨང་གི་བཅུ་ཚག་ཡན་ལག་འདི་ལུ་འཇུག་བསྣོན་འབད་ཡོད།

དཔེ།

བི་ཨེ་ཨེཆ་ཊི་ཚིག་ཡིག་(༡༢.༦༥)གིས་ "Twelve Baht and sixty five Satang" གི་དོན་དག་འབད་མི་ ཐཱའི་ཡིག་འབྲུ་ནང་ ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།