ཤོག་ཁྲམ་ལས་འགན་ཚུ།

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་ནང་ན་ དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་ ལས་འགན་ཚུའི་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ ཤོག་ཁྲམ་


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

AREAS

སྣ་མང་ཁྱབ་ཚད་ལུ་བང་བའི་ ཁྱབ་ཚད་ངོ་རྐྱང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་དེ་ ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཚུའམ་ ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་དང་ལྡནམ་ཨིན།

The function expects a single argument. If you state multiple ranges, you must enclose them into additional parentheses. Multiple ranges can be entered using the semicolon (;) as divider, but this gets automatically converted to the tilde (~) operator. The tilde is used to join ranges.

ཚུག་སྦྱོར།

AREAS(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ནང་ཐིག་གམ་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) returns 3, as it is a reference to three cells and/or areas. After entry this gets converted to =AREAS((A1:B3~F2~G1)).

ཁྱོད་ཀྱིས་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་གཅིག་ གནད་སྡུད་ - ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་ ཚུའི་འོག་ལུ་ག་ར་ ངེས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ =AREAS(All) གིས་ ༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

CHOOSE

གནས་གོང་ ༣༠ ཚུན་ གྱི་ ཐོ་ཡིག་ལས་ གནས་གོང་གཅིག་སླར་ལོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

CHOOSE(ཟུར་ཐོ། གནས་གོང་ ༡...། གནས་གོང་ ༣༠།)

ཟུར་ཐོ་ དེ་ ཐོ་ཡིག་ལས་གནས་གོང་ག་དེ་འབག་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོན་པའི་༡ དང་ ༣༠ བར་གྱི་ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ གཞི་བསྟུན་ཨིན།

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

དཔེ།

=CHOOSE(A1; B1; B2; B3; "Today"; "Yesterday"; "Tomorrow") གིས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ A1 = ༢ དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ B2 གི་ནང་དོན་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ A1 = ༤ དོན་ལུ་ ལས་འགན་གྱིས་ "Today" ཚིག་ཡིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

COLUMN

ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་གྱི་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ནང་ཐིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚད་བཟུང་དེ་ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཨིན་པ་ཅིན་ མཚུངས་པའི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཚུ་གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ནང་ལུ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེ་རེ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། COLUMN ལས་འགན་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་དོན་ལུ་ མངའ་ཁོངས་གཞི་བསྟུན་ཚད་བཟུང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ མངའ་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ནང་ཐིག་དང་པའི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་རྐྱངམ་ཅིག་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

COLUMN(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་འདི་ ཀེར་ཐིག་དང་པའི་ཨང་གྲངས་འཐོབ་པའི་ ནང་ཐིག་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གཞི་བསྟུན་གཅིག་ཡང་བཙུགས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ མན་ངག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། LibreOffice ཀེལ་སི་ གིས་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་རང་བཞིན་གྱིས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=COLUMN(A1) equals 1. Column A is the first column in the table.

=COLUMN(C3:E3) equals 3. Column C is the third column in the table.

=COLUMN(D3:G10) གིས་ ༤ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་ D དེ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཀེར་ཐིག་བཞི་པམ་དང་ COLUMN ལས་འགན་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མེདཔ་ཨིན། (འ་ནི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཨེ་རེ་གི་གནས་གོང་དང་པམ་དེ་ རྟག་བུ་རང་ གྲུབ་འབྲས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།)

{=COLUMN(B2:B7)} དང་ =COLUMN(B2:B7) གཉིས་ཆ་རང་གིས་ ༢ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ཀེར་ཐིག་ B རྐྱངམ་ཅིག་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་པམ་སྦེ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱང་པ་ཚུ་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ཨང་གྲངས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་བཟོ་ནི་མེདཔ་ཨིན།

=COLUMN() returns 3 if the formula was entered in column C.

{=COLUMN(Rabbit)} གིས་ "Rabbit" དེ་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ (C1:D3) ཨིན་པ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་ (༣ ༤) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།(-r)

COLUMNS

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ནང་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

COLUMNS(ཨེ་རེ།)

ཨེ་རེ་ དེ་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ག་བསྡོམས་འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་གཞི་བསྟུན་ཨིན། སྒྲུབ་རྟགས་དེ་ ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་ཡང་འོངམ་ཨིན།

དཔེ།

=COLUMNS(B5) returns 1 because a cell only contains one column.

=COLUMNS(A1:C5) equals 3. The reference comprises three columns.

=COLUMNS(Rabbit) returns 2 if Rabbit is the named range (C1:D3).

DDE

ཌི་ཌི་ཨི་-གཞི་བཞག་འབྲེལ་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་བ་ཅིན་ སླར་ལོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་དེ་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད་དགོ་ ཡང་ན་ དུས་མཐུནམ་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུན་དག་ - འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ གདམ་དགོཔ་ཨིན། ལམ་མདོ་- མཉེན་རིམ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ LibreOffice ལས་ ལའི་ནགསི་གློག་འཕྲུལ་གུ་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལུ་ཝིན་ཌོསི་གུ་ལུ་གཞི་བཙུགས་གཡོག་བཀོལ་ནི་ མ་ཆོགཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

DDE("Server"; "File"; "Range"; Mode)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

ཡིག་སྣོད་ དེ་ ལམ་གསལ་བཀོད་གྲངས་སུ་བཙུགས་པའི་ ཡིག་སྣོད་མིང་ཡོངས་རྫོགས་ཨིན།

ཁྱབ་ཚད་ དེ་ ནང་ན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་ཨིན།

ཐབས་ལམ་ དེ་ ཌི་ཌི་ཨི་ སར་བར་གྱིས་ དེའི་གནད་སྡུད་དེ་ཨང་གྲངས་ཚུ་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་ ཐབས་ལམ་ཚད་འཛིན་འབད་བའི་ཚད་བཟུང་གདམ་ཁ་ཨིན།

མིང་།

པར་ལེན།

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཨང་གྲངས་ རྩ་སྒྲིག་ "Default" ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ལས།

1

ཡུ་ཨེསི་ དབྱིན་སྐད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག་སྦེ་ཁ་སྒྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

2

གནད་སྡུད་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་སྦེ་སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་མེད།


དཔེ།

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

ནང་ཐིག་སོ་སོར་ནང་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་འཛོལ་བ་ལུ་ མཚུངས་པའི་ཨང་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཨང་གྲངས་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འཕྲིན་དོན་ཚིག་ཡིག་འཛོལ་བ་བཟོ་བཏོན་འབད་བཏུབ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ན་འཛོལ་བ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཨེབ་གཏང་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གི་ LibreOffice ལས་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཛོལ་བ་གསང་ཡིག་གཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


ཚུག་སྦྱོར།

ERRORTYPE(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ དེ་གིས་ འཛོལ་བ་འབྱུང་མི་ནང་ཐིག་གི་ཁ་བྱང་འདི་གནས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ།

ནང་ཐིག་ཨེ་ ༡ དེ་གིས་s Err:518བཀྲམ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ལས་འགན་ =ERRORTYPE(A1)གིས་ ཨང་གྲངས་ ༥༡༨་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

GETPIVOTDATA

The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.

ཚུག་སྦྱོར།

Two different syntax definitions can be used:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table; [ Field 1; Item 1; ... ])

GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)

The second syntax is assumed if exactly two parameters are given, of which the first parameter is a cell or cell range reference. The first syntax is assumed in all other cases. The Function Wizard shows the first syntax.

First Syntax

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

pivot table is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.

If no Field n / Item n pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. Field n is the name of a field from the pivot table. Item n is the name of an item from that field.

If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.

If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.

If no constraint for a page field is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a page field is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Page fields are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Page Fields" area of the pivot table layout dialog. From each page field, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Second Syntax

NOM འདི་སྐྱེད་ཆུང་བ་ཨིན།

Constraints is a space-separated list. Entries can be quoted (single quotes). The whole string must be enclosed in quotes (double quotes), unless you reference the string from another cell.

One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.

Each of the other entries specifies a constraint in the form Field[Item] (with literal characters [ and ]), or only Item if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.

A function name can be added in the form Field[Item;Function], which will cause the constraint to match only subtotal values which use that function. The possible function names are Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Numbers only), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), case-insensitive.

HLOOKUP

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་གི་ནང་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་དང་གཞི་བསྟུན་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་གྱིས་ ཨེ་རེ་གི་གྲལ་ཐིག་དང་པམ་ནང་ན་གན་གོང་ལ་ལོ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མེད་བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་གྱིས་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་པ་ནང་ ཟུར་ཐོ་ ནང་ལུ་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཨེ་རེ་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Handling of Empty Cells

HYPERLINK

ཧའི་པར་ལིངཀི་ལས་འགན་གནས་དེ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་འདི་གུ་ཁྱོད་ཀྱྀས་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ ཧའི་པར་ལིངཀི་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ ནང་ཐིག་ཚིག་ཡིག་ ཚད་བཟུང་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མན་ངག་འདི་གིས་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་ག་ཡོད་འཚོལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ F2 ཨེབ་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་གདོང་ཁར་འོག་རྟགས་སྤོ་ སོར་ལྡེ་+F10 ཨེབ་བཞིནམ་ལས་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་ཁ་ཕྱེ་ གདམ།


ཚུག་སྦྱོར།

HYPERLINK (ཡུ་ཨར་ཨེལ་) ཡང་ན་ HYPERLINK (ཡུ་ཨརཨེལ། ནང་ཐིག ཚིག་ཡིག)

ཡུ་ཨར་ཨེལ་ གྱིས་ འབྲེལ་ལམ་དམིགས་གཏད་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ནང་ཐིག་ཚིག་ཡིག་ཚད་བཟུང་ གདམ་ཁ་ཅན་དེ་ ནང་ཐིག་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དང་ ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན། ནང་ཐིག་ཚིག་ཡིག་ ཚད་བཟུང་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ དེ་ ནང་ཐིག་ཚིག་ཡིག་དང་ ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

The number 0 is returned for empty cells and matrix elements.

དཔེ།

=HYPERLINK("http://www.example.org") ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ "http://www.example.org" བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཨེབ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ http://www.example.org ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ "Click here" བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཨེབ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ http://www.example.org ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

ནང་ཐིག་ B4 ནང་ན་ "http://www.example.org" ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ =HYPERLINK($B4)། ལས་འགན་དེ་གིས་ ནང་ཐིག་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ལུ་ "http://www.example.org" ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་སྟེ་ མན་ངག་གྲུབ་འབྲས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གཅིག་པ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ "Click example.org" བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ http://www.example.org ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

INDEX

INDEX returns a sub range, specified by row and column number, or an optional range index. Depending on context, INDEX returns a reference or content.

ཚུག་སྦྱོར།

INDEX(གཞི་བསྟུན་; གྲལ་ཐིག་; ཀེར་ཐིག་; ཁྱབ་ཚད།)

གཞི་བསྟུན་ དེ་ ཐད་ཀར་དུ་ཡང་ན་ ཁྱབ་ཚད་མིང་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ ཁྱབ་ཚད་སྣ་མང་དང་ལྡན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གུག་ཤད་ནང་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ནམ་ཁྱབ་ཚད་མིང་ཚུ་ནང་ན་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

Row (optional) represents the row index of the reference range, for which to return a value. In case of zero (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column index of the reference range, for which to return a value. In case of zero (no specific column) all referenced columns are returned.

ཁྱབ་ཚད་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་གིས་ སྣ་མང་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡན་ལག་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཟུར་ཐོ་ལུ་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=INDEX(Prices;4;1) གིས་ གོང་ཚད་ཚུ་སྦེ་ གནད་སྡུད་ - ངེས་འཛིན་འབད་ ནང་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་ ༤ དང་ ཀེར་ཐིག་ ༡ ལས་ གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) returns a reference to the first row of A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returns a reference to the first column of A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1) indicates the value in the upper-left of the A1:B6 range.

=INDEX((multi);0;0;2) returns a reference to the second range of the multiple range.

INDIRECT

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་གྱིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་བསྟུན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ མཚུངས་པའི་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་མངའ་ཁོངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ད་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


ཚུག་སྦྱོར།

INDIRECT(Ref; A1)

གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ནང་དོན་ཚུ་སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་གམ་མངའ་ཁོངས་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་རྒྱུན་ལས་འགན་ཚུ་ལས་རྩིས་སྟོན་ཡོད་པའི་ ཐད་སྐོར་ཁ་བྱང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཨེགསི་ཤོག་ཁྲམ་ཁ་ཕྱེ་བ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་ཁ་བྱང་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ INDIRECT("filename!sheetname"&B1) ནང་གི་ ཨེགསི་ཁ་བྱང་དེ་ INDIRECT("filename.sheetname"&B1) ནང་ ཀེལ་སི་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན།


དཔེ།

=INDIRECT(A1) equals 100 if A1 contains C108 as a reference and cell C108 contains a value of 100.

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) ཁ་བྱང་དེ་ གྲལ་ཐིག་ ༡ དང་ ཀེར་ཐིག་ ༣ གིས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུན་ A1 གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ་བསྡོམས་ཨིན། ན་འབདཝ་ལས་ མངའ་ཁོངས་ A1:C1 དེ་ བསྡོམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ ༢ ནང་གི་ ནང་ཐིག་ A1 ནང་ གནས་གོང་ -༦ ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ B2 ནང་ =ABS(INDIRECT(B2)) བཙུགས་ཏེ་ ལས་འགན་གཅིག་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཐད་སྐོརམ་སྦེ་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་བཏུབ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་དེ་ འ་ནི་གནད་དོན་ནང་ལུ་ ༦ ཨིན་པའི་ B2 ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་གྱི་ གནས་གོང་ཡང་དག་ཨིན།

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

བལྟ་ནི་འདི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་འདི་མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་འདི་ལུ་མཉམ་མི་ཡང་ན་ཉུང་མི་ འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་ནང་གི་ གནས་གོང་སྦོམ་ཤོས་འདི་མཐུན་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།


The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

LOOKUP(Search criterion;Search vector;result_vector)

འཚོལ་ཞིབ་ཚད་གཞི་ དེ་ ཐད་ཀར་དུའམ་ གཞི་བསྟུན་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་འདི་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་འདི་ཨིན།

result_vector དེ་ ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འབག་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའམ་ ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་ཁྱབ་ཚད་གཞན་མི་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་དེ་ དཔེར་ན་འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་ནང་ཐོབ་མི་བཟུམ་སྦེ་ ཟུར་ཐོ་གཅིག་པ་དང་བཅས་པའི་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་ཨིན།

Handling of Empty Cells

དཔེ།

=LOOKUP(A1; D1:D100;F1:F100) གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ A1 ནང་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ D1:D100 ནང་མཚུངས་པའི་ནང་ཐིག་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོབ་ཡོད་པའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ འ་ནི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ ནང་ཐིག་བཅུ་གཉིས་པ། དེ་ལས་ ནང་ཐིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ ལས་འགན་གྱི་གནས་གོང་སྦེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་(གྲུབ་འབྲས་མཉམ་ཐིག་ནང་)།

MATCH

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་ ཨེ་རེ་ནང་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གནས་ས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་གྱིས་ lookup_array ནང་ ཨང་གྲངས་སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་གི་གནས་ས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

MATCH(search criterion;lookup_array;type)

འཚོལ་ཞིབ་ཚད་གཞི་ དེ་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའམ་ ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་ཨེ་རེ་ནང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།(-r)(-c)

lookup_array དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ཨིན། ཨེ་རེ་བལྟ་བ་དེ་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའམ་ཀེར་ཐིག་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་གམ་ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་གི་ ཡན་ལག་འོངམ་ཨིན།

དབྱེ་བ་ གིས་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ ༡ ༠ ཡང་ན་ -༡ ཚུ་འབག་ནི་ཨིན། དབྱེ་བ་ = ༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ འ་ནི་གདམ་ཁ་ཅན་ཚད་བཟུང་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་ཨེ་རེ་གི་ཀེར་ཐིག་དང་པ་དེ་ ཡར་འཛེགས་རིམ་པ་ནང་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་བ་ = -༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་དེ་ མར་འབབ་རིམ་པ་ནང་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་གིས་ མའི་ཀོརོ་སོཔཊི་ཨེགསི་སེལ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ལས་འགན་གཅིག་པ་ལུ་མཚུངསམ་ཨིན།

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

དབྱེ་བ་ = ༡ ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་གསུམ་པ་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་ཚད་གཞི་དང་མཉམ་པའམ་ཆུང་བའི་མཇུག་གི་གནས་གོང་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོད། འ་ནི་དེ་ འཚོལ་ཞིབ་ཨེ་རེ་དེ་ དབྱེ་སེལ་མ་འབད་བའི་སྐབས་སུའང་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། དབྱེ་བ་ =- ༡ དོན་ལུ་ སྦོམ་མིའམ་ མཉམ་པའི་གནས་གོང་དང་དམ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

དཔེ།

=MATCH(200; D1:D100) གིས་ གནས་གོང་ ༢༠༠ དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ D གིས་ དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་ D1:D100 འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་གནས་གོང་དེ་ལྷོད་ཚརཝ་ཅིག་ དེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་ནང་ འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་སུ་ གནས་གོང་ མཐོ་མི་ཅིག་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

OFFSET

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་བསྟུན་ས་ཚིགས་ལས་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་ཨང་གྲངས་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ པར་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

OFFSET(གཞི་བསྟུན། གྲལ་ཐིག ཀེར་ཐིག་ཚུ། མཐོ་ཚད། རྒྱ་ཚད།)

གཞི་བསྟུན་འདི་ ནང་ཐིག་ཨིན་ དེ་ཡང་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགན་གྱིས་འཚོས་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞི་བསྟུན་འདི་ ཡར་ (མེད་ཆའི་གནས་གོང་) དང་མར་གྱི་ནོར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞི་བསྟུན་འདི་ ཡར་ (མེད་ཆའི་གནས་གོང་) དང་མར་གྱི་ནོར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་ཨིན།

མཐོ་ཚད་ འདི་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་གནས་ས་ལུ་འགོ་བཙུགས་མི་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཀེར་ཕྲང་མཐོ་ཚད་འདི་ཨིན།

རྒྱ་ཚད་ འདི་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་གནས་ས་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཐད་སྙོམས་རྒྱ་ཚད་འདི་ཨིན།

Arguments Rows and Columns must not lead to zero or negative start row or column.

Arguments Height and Width must not lead to zero or negative count of rows or columns.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

དཔེ།

=OFFSET(A1;2;2) returns the value in cell C3 (A1 moved by two rows and two columns down). If C3 contains the value 100 this function returns the value 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) returns a reference to B2:C3 moved down by 1 row and one column to the right (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returns a reference to B2:C3 moved up by 1 row and one column to the left (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returns a reference to B2:C3 resized to 3 rows and 4 columns (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) returns a reference to B2:C3 moved down by one row resized to 3 rows and 4 columns (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1; 2; 2; 5; 6)) གིས་ མཐོ་ཚད་ གྲལ་ཐིག་ ༥ དང་ རྒྱ་ཚད་ ཀེར་ཐིག་ ༦ ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ C3 ནང་འགོ་བཙུགས་པའི་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བསྡོམས་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། (མངའ་ཁོངས་ =C3:H7)

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ROWS

གཞི་བསྟུན་ཡང་ན་ ཨེ་རེ་ནང་ གྲལ་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

ROWS(ཨེ་རེ།)

ཨེ་རེ་ འདི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ མིང་གི་ས་ཁོངས་ཡང་ན་ གཞི་བསྟུན་འདི་ཨིན།

དཔེ།

=Rows(B5) returns 1 because a cell only contains one row.

=ROWS(A10:B12) returns 3.

=ROWS(Rabbit) returns 3 if "Rabbit" is the named area (C1:D3).

SHEETS

གཞི་བསྟུན་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་བཟུང་གང་རུང་ཚུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཚུའུ་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

SHEETS(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ དེ་ ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ མངའ་ཁོངས་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨིན། འ་ནི་ ཚད་བཟུང་དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་ཨིན།

དཔེ།

=SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) གིས་ ཤོག་ལེབ་༡ ཤོག་ལེབ་༢ དང་ ཤོག་ལེབ་༣ ཚུ་ བརྡ་སྟོན་ཡོད་པའི་འབྱུང་རིམ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

ཚུག་སྦྱོར།

STYLE("Style"; Time; "Style2")

སི་ཊ་ཡེལ་ འདི་ ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་སི་ཊ་ཡེལ་ཅིག་གི་མིང་ཨིན། སི་ཊ་ཡེལ་མིང་དེ་ཚུ་ འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ཚུ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

དུས་ཚོད་ དེ་ སྐར་ཆ་ཚུ་ནང་གི་ དུས་ཚོད་ཁྱབ་ཚད་གདམ་ག་ཅན་ཨིན། འ་ནི་ཚད་བཟུང་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚོདཀྱི་ བསྡོམས་ལ་ལོ་ཅིག་ཐལ་བའི་ཤུལ་ལས་ བཟོ་རྣམ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན།

བཟོ་རྣམ་ ༢ དེ་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ བསྡོམས་ལ་ལོ་ཅིག་ཐལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ནང་ཐིག་ལུ་ འགན་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་གྱི་མིང་གདམ་ཁ་ཅན་ཨིན། ཚད་བཟུང་དེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ "Standard" དེ་ འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

དཔེ།

=STYLE("Invisible";60;"Default") གིས་ ཡིག་ཆ་དེ་ སླར་རྩིས་སྟོན་ནམ་མངོན་གསལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སྐར་ཆ་ ༦༠ དོན་ལུ་དྭངས་གསལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་འབདབཞིནམ་ལས་ སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་དེ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་གཉིས་ཆ་རང་ ཧེ་མ་ལས་རང་ངེས་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

See also CURRENT() for another example.

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་ འདི་ ཨེ་རེ་གི་ཀེར་ཐིག་དང་པའི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ཨིན།

ཨེ་རེ་འདི་ ཀེར་ཐིག་ཉུང་མཐའ་རང་གཉིས་ལྡན་པའི་གཞི་བསྟུན་འདི་ཨིན།

ཟུར་ཐོ་ དེ་ སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཨེ་རེ་ནང་གི་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་ དང་པམ་ལུ་ ཨང་གྲངས་ ༡ ཡོད།

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Handling of Empty Cells

དཔེ།

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

B1 ནང་ལུ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བཙུགས།:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

ཁྱོད་ཀྱིས་ A1 ནང་ ཨང་གྲངས་བཙུགསཔ་ཅིན་ B1 གིས་ གཞི་བསྟུན་ D1:E100 གི་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་པམ་ནང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མཚུངས་པའི་ཚིག་ཡིག་སྟོནམ་ཨིན། མངོན་སུམ་དུ་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ མར་ཨང་གྲངས་ཤུལ་མམ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་སྔོན་བཀག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མན་ངག་ནང་ལུ་ མངོན་སུམ་དུ་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ FALSE དེ་མཇུག་གི་ཚད་བཟུང་སྦེ་བཙུགས།

unctio

ཁ་བྱང་།

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་ཐིག་ཁ་བྱང་(གཞི་བསྟུན་)གཅིག་ཚིག་ཡིག་སྦེ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་བྱང་དེ་ ཁ་བྱང་ཡང་དག་སྦེ་ (དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ $A$1 བཟུམ་) ཡང་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཁ་བྱང་(A1 སྦེ་) ཡང་ན་ སླ་བསྲེ་རྣམ་པ་ནང་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན(A$1 ཡང་ན་ $A1)། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་མིང་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


ཚུག་སྦྱོར།

ADDRESS(Row; Column; Abs; A1; "Sheet")

གྲལ་ཐིག་ གིས་ ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ གིས་ ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན་ (ཡི་གུ་མེན་པར་ གྱངས་ཁ)།

ཨེ་བི་ཨེསི་ གིས་ གཞི་བསྟུན་དབྱེ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།:

༡: ཡང་དག ($A$1)

༢: གྲལ་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དབྱེ་བ་དེ་ ཡང་དག ཀེར་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དེ་ འབྲེལ་བ་ཨིན།(A$1)

༣: གྲལ་ཐིག (འབྲེལ་བའི)། ཀེར་ཐིག (ཡང་དག) ($A1)

༤: འབྲེལ་བའི། (ཨེ་ ༡)།

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

ཤོག་ལེབ་ གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མིང་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན། འདི་ འདྲེན་ཚིག་གཉིས་ལྡན་ ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད།:

=ADDRESS(1;1;2;;"Sheet2") returns the following: Sheet2.A$1

གྲལ་ཐིག

ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་གྱི་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ནང་ཐིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ ནང་ཐིག་གི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ མཚུངས་པའི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཚུ་ཀེར་ཐིག་གཅིག་པ་ནང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེ་རེ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཨེ་རེ་མན་ངག་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་གཞི་བསྟུན་བཅས་པའི་ ROW ལས་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱབ་ཚད་ནང་ཐིག་དང་པའི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་རྐྱངམ་ཅིག་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

ROW(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་དེ་ ནང་ཐིག་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་བརྡ་མ་སྟོན་པ་ཅིན་ མན་ངག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་འཐོབ་ནི་ཨིན། LibreOffice ཀེལ་སི་གིས་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གཞི་བསྟུན་གཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ།

=ROW(B3) གིས་ ༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་གསུམ་པམ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

{=ROW(D5:D8)} གིས་ ཀེར་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ (༥ ༦ ༧ ༨) གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ནང་ན་ ༨ བརྒྱུད་དེ་ གྲལ་ཐིག་ ༥་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།(-c)

=ROW(D5:D8) གིས་ ༥ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་་ཅིན་ ROW ལས་འགན་དེ་ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མེདཔ་ད་ གཞི་བསྟུན་གྱི་གྲལ་ཐིག་དང་པའི་ཨང་གྲངས་རྐྱངམ་ཅིག་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

{=ROW(A1:E1)} དང་ =ROW(A1:E1) གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་ནང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཀེར་ཐིག་དང་པ་སྦེ་གྲལ་ཐིག་ ༡ རྐྱངམ་ཅིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། (ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱང་པ་ལུ་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མི་བཟོ་ནི་ཨིན།)(-r)

=ROW() returns 3 if the formula was entered in row 3.

{=ROW(Rabbit)} གིས་ (༡ ༢ ༣) "Rabbit" དེ་མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། (C1:D3) (-c)

ཤོག་ཁྲམ།

གཞི་བསྟུན་གྱི་ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁའམ་ཤོག་ལེབ་མིང་གཅིག་ཁྱད་ཚབ་འབད་བའི་ཡིག་རྒྱུན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་བཟུང་གང་རུང་ཡང་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་དེ་ མན་ངག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་ཨིན།

ཚུག་སྦྱོར།

SHEET(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ ནང་ཐིག་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་མིང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨིན།

དཔེ།

=SHEET(Sheet2.A1) གིས་ ཤོག་ཁྱམ་ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་གཉིས་པམ་དེ་ ཤོག་ལེབ་༢ ཨིན་པ་ཅིན་ ༢ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།