གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚུ།

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་འདི་ དྲན་ཐོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་གནད་སྡུད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་གཅིག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་དང་བཅས་ལས་འགན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་བཀྲམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ དབྱེ་རིམ་འདི་ LibreOffice ནང་ལུ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་དང་གཅིག་ཁར་མགུ་ཐོམས་འོང་ནི་འོང་། ཨིན་རུང་ LibreOffice ནང་གི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དང་ LibreOffice ཀེལ་སི་ནང་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ དབྱེ་རིམ་བར་ན་མཐུད་ལམ་མེདཔ་ཨིན།


གནད་སྡུད་དཔེར་བརྗོད།

འོག་གི་གནད་སྡུད་འདི་ལས་འགན་འགྲེལ་བཤད་དཔེར་བརྗོད་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

ཨེ་༡:ཨི་ ༡༠ ཁྱབ་ཚད་ཀྱིས་ ཇོ་གི་ སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ནང་ལུ་མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་ཐོ་ཡིག་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་བཀོད་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་བརྡ་དོན་འདི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་ཀེར་ཐིག་ཀ་པམ་གྱིས་མིང་དང་ ཁ་པ་གིས་རིམ་པ་དང་ དེ་ལས་སྐྱེས་ལོ་ནང་ན་ལོ་ སློབ་གྲྭ་གི་གྱང་ཚད་འདི་མི་ཊར་དང་ ལྗིད་ཚད་འདི་ཀི་ལོ་གརམ་ཚུ་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

A

B

C

D

E

1

Name

Grade

Age

Distance to School

Weight

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Name

Grade

Age

Distance to School

Weight

14

>600

15

16

DCOUNT

5


ནང་ཐིག་B16 ནང་གི་མན་ངག་ནི་ =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14) ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚད་བཟུང་ཚུ།:

འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་འགན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ འདི་ནང་ན་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ནང་ལུ་ཁྱད་ཚད་ལེ་ཤ་འབྲི་བ་ཅིན་འ་ནི་ཚུ་ AND གིས་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱད་ཚད་འདི་གྲལ་ཐིག་སོ་སོར་ཚུ་ནང་འབྲི་བ་ཅིན་ འ་ནི་ཚུ་ OR གིས་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ཁྱབ་ཚད་ནང་གི་ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་སྣང་མེད་བཞག་ནི་ཨིན།

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DAVERAGE

DAVERAGE གིས་གསལབཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་ གྲལ་ཐིག་ཆ་མཉམ་ནང་ (ས་སྒོ་ཚུ་) ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དྲན་ཐོ་ཚུ་) གྱི་གནས་གོང་ཚུའི་ཆ་སྙོམས་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DAVERAGE(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཆ་སྙོམས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་སྒྲིལ་གནང་) འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་འདི་ བི་ ༡༦ ནང་བཙུགས།:

=DAVERAGE(A1:E10;"Weight";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤ ནང་ ལོའི་འོག་ལུ་ ༧, ༨, ༩, ལ་སོགས་ གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཆ་སྙོམས་བྱུངམ་ཨིན།

DCOUNT

DCOUNT གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་དང་ཨང་གནས་གོང་མཐུན་མི་གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ གྲལ་ཐིག་(དྲན་ཐོ་) གི་ཨང་གྲངས་འདི་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DCOUNT(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNT returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནང་(ཡར་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་གནང་) ང་བཅས་ཀྱིས་ ཆ་ལག་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ལས་ལྷག་སྟེ་ལས་འགྲུལ་འབད་དགོསཔ་འདུག་ག་ཤེས་དགོ་མནོ་ཡི། གྲུབ་འབྲས་འདི་ ནང་ཐིག་ བི་ ༡༦ ནང་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། བི་ ༡༦ ནང་ལུ་ མན་ངག་ =DCOUNT(ཨེ་ ༡ : ཨི་ ༡༠ ; ༠ ; ཨེ་ ༡༣ : ཨི་ ༡༤) བཙུགས། ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཨིན་པུཊི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ནང་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འ་ནི་གནད་དོན་ ཨེ་༡: ཨི་ ༡༠ ནང་ལུ་ འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ མགོ་ཡིག་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་གནད་སྡུད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཨིན། འ་ནི་གནད་དོན་ནང་ལུ་: གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཧྲིལ་བུའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ གིས་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་དོན་ལུ་ཀེར་ཐིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་ འདི་ གནད་དོན་ ཨེ་༡༣ :ཨི་༡༤ ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་ཚད་བཟུང་:བཙུགས་ཚུགསཔ་སའི་ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

རིམ་པ་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་སྐྱེ་ལོ་ ༧ ལས་ཡར་འབད་མི་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ ཌི་ ༡༤ གི་ཐོ་བཀོད་ >༦༠༠ འདི་བཏོན་གཏང་སྟེ་ ནང་ཐིག་བི་ ༡༤ རིམ་པའི་འོག་ལུ་ "2" བཙུགས་ཏེ་ ནང་ཐིག་ སི་ ༡༤ ནང་ལུ་ > ༧ གཡས་ཁ་ཐུག་བཙུགས། གྲུབ་འབྲས་འདི་ ༢ ཨིན། རིམ་པ་གཉིས་པ་ནང་སྐྱེ་ལོ་ ༧ ལས་ཡར་བལྟ་འབད་མི་ཆ་ལག་གཉིས་འདུག ཁྱད་ཚད་གཉིས་ཆ་རང་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ནང་འབད་ནི་དེ་གིས་ AND གིས་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

DCOUNTA

DCOUNTA (དྲན་ཐོ་ཚུ་)གསལ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཡང་ན་ ཨཱལ་ཕ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་ གནད་སྡུད་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DCOUNTA(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད།)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

དཔེའི་གྲལ་ཐིག་ནང་ (scroll up, please), མིང་ ཨི་ཡང་ན་ཤུལ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་དང་ཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགས་མི་ཨ་ལུ་གི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད། =DCOUNTA(A1:E10;"Age";A13:E14) ལྷག་ནིའི་དོན་ལུ་ B16 ནང་མན་ངག་འདི་ཞུན་དག་འབད། འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་རྙིངམ་གྱི་ཁྱད་ཚད་བཏོན་གཏང་ནི་དང་ >=E under མིང་ འདི་ ས་སྒོ་A14 ནང་ཐོ་བཀོད་འབད། ལེན་ ༥་ འདི་ཨིན། གིརི་ཊ་གི་དོན་ལུ་གྲལ་ཐིག་ ༨་ ནང་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཏོན་གཏང་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ ༤་ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ ༨་ འདི་གྱངས་ཁའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ལུ་གནས་གོང་གང་རུང་ཡང་མེདཔ་ཨིན། གིརི་ཊ་ཟེར་བའི་མིངི་འདི་ཚིག་ཡིག་ཨིན་ གནས་གོང་མེན། གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཚད་བཟུང་འདི་ གནས་གོང་གནས་ཚུགས་པའི་ཀེར་ཐིག་ཅིག་དཔག་དགོ་ཟེར་དྲན་འཛིན་འབད།

DGET

DGET གིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེེན་ནང་གི་གཞི་བསྟུན་འབད་འབདཝ་བའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འཛོལ་བའི་ཐད་ཀར་ལྷོདཔ་དང་ལས་འགན་གྱིས་ གྲལ་ཐིག་ཐོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ #VALUE! དང་ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་དོན་ལུ་ Err502 སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DGET(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་(ཡར་སྒྲིལ་འབད་གནང་) ང་བཅས་ཀྱིས་ ཆ་ལག་འདི་རིམ་པ་ག་ཅིག་ནང་ཨིན་ན་ དང་ ག་དང་ག་གི་མིང་རང་ ནང་ཐིག་ ཨེ་ ༡༤ ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དགོས་འདོད་ཡོད། མན་ངག་འདི་ ནང་ཐིག་ བི་ ༡༦ ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་སོ་སོ་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ གི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་) བཙུགས་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བཙུགས།:

=DGET(A1:E10;"Grade";A13:E14)

Enter the name Frank in A14, and you see the result 2. Frank is in second grade. Enter "Age" instead of "Grade" and you will get Frank's age.

ཡང་ན་ གནས་གོང་ ༡༡ འདི་ནང་ཐིག་སི་༡༤ ནང་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ འ་ནི་གྲལ་ཐིག་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་གཞན་མི་ཚུ་བཏོན་གཏང་། བི་༡༦ ནང་ཡོད་པའི་མན་གང་འདི་འོག་གི་ལྟར་ཞུན་དག་འབད།

=DGET(A1:E10;"Name";A13:E14)

རིམ་པ་གི་ཚབ་མ་ལུ་མིང་འདི་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལན་འདི་ཚར་གཅིག་ལུ་བྱུངམ་ཨིན་: སྐྱེས་ལོ་༡༡ འབད་མི་ཆ་ལག་ཌེ་ནིལ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།

DMAX

DMAX གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་གནས་སྟངས་ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ནང་ཐིག་གི་(ས་སྒོ་)ནང་དོན་མང་མཐའ་ (དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་)སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DMAX (གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལྗིད་ཚད་འཇལ་བའི་ཚེས་ན་རིམ་པ་རེ་རེ་ནངཆ་ལག་ལྗིད་ལྕིད་ཤོས་རང་ག་དེ་རེ་འདུག་ག་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་སྒྲིལ་གནང་) འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བི་ ༡༦ ནང་བཙུགས།

=DMAX(A1:E10;"Weight";A13:E14)

'Grade' གི་འོག་ལུ་ ༡, ༢, ༣, ལ་སོགས་གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། རིམ་པའི་ཨང་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རིམ་པ་འདིའི་ནང་གི་ཆ་ལག་ལྗིད་ལྕིད་ཤོས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་བྱུངམ་ཨིན།

DMIN

DMIN གིས གནད་སྡུད་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་ ་ནང་ཐིག་གཅིག་གི་ནང་དོན་ཉུང་མཐའ་(ས་སྒོ་) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DMIN(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་ རིམ་པ་རེ་རེ་ནང་ཆ་ལག་ཚུའི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ལུ་གྱང་ཚད་ཐུང་ཤོས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་སྒྲིལ་གནང་) འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་ བི་ ༡༦ ནང་བཙུགས།

=DMIN(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤་ ནང་ལུ་ རིམ་འོག་ ༡ ༢ ༣ དང་ལ་སོགས་གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། རིམ་པ་རེ་རེ་ལུ་སློབ་གྲྭ་གི་གྱང་ཚད་ཐུང་ཤོས་བྱུངམ་ཨིན།

DPRODUCT

DPRODUCT ནང་ཐིག་ཚུའི་ནང་དོན་གྱིས་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ དགུ་མཐའ་རྐྱབ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DPRODUCT(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་སྡེ་ཚོགས་དང་བཅས་ (ཡར་སྒྲིལ་) འ་ནི་ལས་འགན་གྱིས་འཇུག་སྤྱོད་དོན་ལྡན་མིན་འདུག

DSTDEV

DSTDEV གིས་ དཔེ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་བ་རྩིས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ཡང་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཀེར་ཐིག་ནང་ཨང་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན། དྲན་ཐོ་ཚུ་གནད་སྡུད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་སྦེ་བརྩི་་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་གིས་ག་ཅི་གོཝ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དཔེར་བརྗོད་ནང་ཡོད་པའི་ཅ་ཆ་ལག་ཚུ་གིས་ ཆ་ལག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཕན་ཚུན་དབྱེ་ཚན་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ཁྱད་ཚབ་གྲུབ་འབྲས་འདི་ དཔེ་ཚད་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་ནང་ལས་ལེན་མི་ཚུགས་ཨིནམ་འདི་དྲན་དགོཔ།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DSTDEV(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་སྐྱེ་ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་ལུ་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་བ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་སྒྲིལ་གནང་) བི་ ༡༦ ནང་མན་ངག་འདི་བཙུགས། :

=DSTDEV(A1:E10;"Weight";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤ ནང་ལོའི་འོག་ལུ་ ༧, ༨, ༩, ལ་སོགས་ གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། སྟོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ འ་ནི་སྐྱེ་ལོའི་ཆ་ལག་ཚུའི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཨིན།

DSTDEVP

DSTDEVP འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་རློབས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་བ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། དཔེར་བརྗོད་ལས་ཐོན་ཡོད་པའི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་མི་རློབས་ཧྲིལ་བུ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DSTDEVP(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ཇོ་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ནང་ལུ་འཛོམས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་དོན་ལུ་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་བ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་སྒྲིལ་གནང་) འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་འདི་ བི་ ༡༦ ནང་བཙུགས།:

=DSTDEVP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤་ ནང་ ལོ་མ་ལངམ་ ༧ ༨ ༩་ དང་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཅིག་གི་ཤུལ་མ་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལྗིད་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ ལོ་གཅིག་པའི་ཨ་ལུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྗིད་ཚད་འདི་གི་ ཚད་ལྡན་ཁ་བསྒྱུར་འདི་ཨིན།

DSUM

DSUM གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་གྲལ་ཐིག་དྲན་ཐོ་ཚུ) ཆ་མཉམ་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ནང་གི་ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DSUM(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ཇོ་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ནང་རིམ་པ་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུན་གྱི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་ཡོད་པའི་རིང་ཚད་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་གནང་།) བི་ ༡༦ ནང་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བཙུགས།:

=DSUM(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

"Grade" གི་འོག་གི་གྲལ་ཐིག་ ༡༤ ནང་ལུ་ "2" བཙུགས། རིམ་པ་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་པའི་ཆ་ལག་ཚུའི་སློབ་གྲྭ་ཚུན་གྱི་གྱང་ཚད་བསྡོམས་(༡༩༥༠)བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

DVAR

DVAR གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་མི་མཐུན་པ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་བརྗོད་ལས་ཐོན་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དཔེ་ཚད་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱད་ཚབ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལས་ཉུང་མི་ མི་རློབས་དཔེ་ཚད་ལས་ལེན་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DVAR(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; ཁྱད་ཚད་འཚོལ།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སྐྱེ་ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་མི་མཐུན་པ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་གནང་) བི་ ༡༦ འདི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་ནང་བཙུགས།:

=DVAR(A1:E10;"Weight";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤ ནང་ སྐྱེ་ལོའི་འོག་ལུ་ ༧ ༨ ༩ ལ་སོགས་ གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། གྲུབ་འབྲས་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་སྐྱེ་ལོའི་ཆ་ལག་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྗིད་ཚད་གནས་གོང་ཚུའི་མི་མཐུན་པ་མཐོངམ་ཨིན།

DVARP

DVARP གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ནང་ཐིག་གནས་གོང་ཚུའི་ མི་མཐུན་པ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། དྲན་ཐོ་ཚུ་དཔེར་བརྗོད་ལས་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ མི་རློབས་ཧྲིལ་བུ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

ཚུག་སྦྱོར།

DVARP(གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ; གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ ; འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད།)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

དཔེ།

ཇོ་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ནང་ འཛོམས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་ལོ་གཅིག་པའི་ཆ་ལག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་མི་མཐུན་པ་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ (ཡར་བཤུད་སྒྲིལ་གནང་) བི་ ༡༦ ནང་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བཙུགས།

=DVARP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

གྲལ་ཐིག་ ༡༤ ནང་ སྐྱེ་ལོའི་འོག་ལུ་ ༧ ༨ ༩ ལ་སོགས་གཅིག་ཤུལ་གཅིག་སྦེ་བཙུགས། ཇོ་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་གྱི་སྡེ་ཚོགས་ནང་ འཛོམས་ཡོད་པའི་ འ་ནི་སྐྱེ་ལོའི་ཆ་ལག་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྗིད་ཚད་གནས་གོང་ཚུའི་ མི་མཐུན་པ་འབྱུངམ་ཨིན།