མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་

ཁྱོད་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་ ངེས་འཛིན་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

མགོ་ཡིག་ཚུ་/མཇུག་ཡིག་ཚུ་ ཌའི་ལོག་གི་ནང་ན་ མགོ་ཡིག་ཚུ་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད། ནང་དོན་གཅིག་པ་གཡས་/གཡོན་ གདམ་ཁ་འདི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ ཌའི་ལོག་ནང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གཡས་དང་གཡོན་ཤོག་ལེབ་མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་ལུ་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་སོ་སོར་འོང་ནི་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Headers and Footers.


མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ལུ་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ ངེས་འཛིན་ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.