Join Function

ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ནང་ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་གི་ཨང་ལས་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

མཐུད(ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ དབྱེ་རྟགས་བཟུམ་སྦེ)

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཡིག་རྒྱུན།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཚིག་ཡིག: ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་གཅིག

དབྱེ་རྟགས་ (optional): ཡིག་རྒྱུན་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་ཡིག་རྒྱུན་འབྱུང་མི་ནང་ལས་སོ་སོ་ཁ་འཕྱེལ་འཕྱེལ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་དབྱེ་རྟགས་དེ་བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་ཨིན། དབྱེ་རྟགས་དེ་རིང་ཚད་ཀླད་ཀོར་གྱི་ཡིག་རྒྱུན་ཨིན་པ་ཅིན་ "" ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེལ་མི་མེདཔ་སྦེ་མཐུདཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub