Split Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ལས་ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་གི་ཨེ་རེ་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

གཤག (ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ དབྱེ་རྟགས་ ཨང་ བཟུམ་སྦེ)

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཡིག་རྒྱུན།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཚིག་ཡིག: ཡིག་རྒྱུན་གང་རུང་གསལ་བརྗོད།

དབྱེ་རྟགས་ (optional): ཚིག་ཡིག་དེ་དབྱེ་རྟགས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་རིང་ཚད་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡང་ན་གཅིག་གི་ཡིག་རྒྱུན་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་དེ་བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་ཨིན།

ཨང་ (གདམ་ཁ་ཅན་): ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་དེ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་མི་གི་ཨང་།

དཔེར་བརྗོད:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub