LSet Statement

ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་འཕྲངམ་ ཡང་ན་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་མི་དབྱེ་བ་སོ་སོ་གི་འགྱུར་ཅན་གཞན་ལུ་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་མི་དབྱེ་བ་གི་འགྱུར་ཅན་ཅིག་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

ཨེལ་གཞི་སྒྲིག་ཝར་ཡིག་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ་ = ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཨེལ་གཞི་སྒྲིག་ཝར་ ༡ =་ཝར་་༢

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཝི་ཨེ་ཨར་: ཡིག་རྒྱུན་འགྱིར་ཅན་གང་རུང་དེ་ནང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོན་ལུ་འཕྲང་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་རྒྱུན་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་: ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་གཡོན་ལུ་ཕྲང་ནི་ཨིན་མི།

ཝི་ཨེ་ཨར་ ༡ : ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དབྱེ་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིསའདྲ་བཤུས་ལུ་འབད་ནིཨིན་མི།

ཝི་ཨེ་ཨར་:ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དབྱེ་བ་འགྱུར་ཅན་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་འདྲ་བཤུས་འབད་ནི་ཨིན་མི་གི་མིང་།

ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ལས་ཐུང་མ་ཅིན་ ཨེལ་གཞི་སྒྲིག་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུུར་ཅན་ནང་འཁོད་ཡིག་རྒྱུན་དེ་གཡོན་ཕྱོགས་འཕྲངམ་ཨིན། རིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ནང་གནས་ས་ནང་ལུས་མི་གང་་རུང་བར་སྟོང་ཚུ་གིས་འབད་ཚབ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ལས་རིང་མ་ཅིན་་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རིང་ཚད་ལུ་ལྷག་ལུས་མི་ཤང་ཤོས་དེ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་དེ་འདྲ་བཤུས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེལ་གཞི་སྒྲིག་ གསལ་བཤད་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་མི་དབྱེ་བ་འགྱུར་ཅན་ལས་གཞན་ཅོག་འཐདཔ་དབྱེ་བ་གི་འགྱུར་ཅན་ལུ་འདྲ་བཤུས་འབད་བཏུབ།

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ཨར་ཨི་ཨེམ་ཕྲང་ "SBX"ཡིག་འབྲུ་ ༤༠ གཞི་བསྟུན་ཡིག་རྒྱུན་ནང་འཁོད།

  ཨར་ཨི་ཨེམ་ སྐར་རྟགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བར་སྟོང་ཚུ་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ཨར་ཨི་ཨེམ་གཡོན་ཕྲང་ "SBX" ཡིག་འབྲུ་༤༠ གཞི་བསྟུན་ཡིག་རྒྱུན་ནངའཁོད།

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub