String Function

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་་མི་ཡིག་འབྲུ་ལུ་འཁྲིལ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་ལས་འགན་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོད་མི་དེ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

ཡིག་རྒྱུན་ (ཨེན་རིངམ་སྦེ {གསལ་བརྗོད་ཧྲིལ་ཨང་བཟུམ་སྦེ་ | ཡིག་འབྲུ་ཡིག་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ})

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཡིག་རྒྱུན།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཨེན་: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་གིས་ཡིག་རྒྱུན་ནང་སླར་ལོག་ནི་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨང་དེ་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། གནས་གོང་མང་མཐའ་དེ་ ཨེན་ ༦༥༥༣༥༥ འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

གསལ་བརྗོད་:ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་ཡིག་འབྲུ་དོན་ལུ་ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ ཨང་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་: ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་གང་རུང་སླར་ལོག་ཡིག་རྒྱུན་བཟོ་བརྩིགས་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གང་རུང་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub