Space Function

བར་སྟོང་གི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་བསྡོམ་གྱི་རིམ་མཐུན་ཡིག་རྒྱུན་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

Space (n As Long)

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཡིག་རྒྱུན།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཨེན་: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་ཡིག་རྒྱུན་ནང་་བར་སྟོང་ཚུ་གི་ཨང་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཨེན་ ༦༥༥༣༥་ གི་གནས་གོང་དེ་མང་མཐའ་བཅུག་ཡོདཔ་ཨིན།

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ་ ཨེསི་ཕྱི་ཁ་་༠ "Info:"

End Sub