འགྱུར་ཅན་ཚུ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་དང་ལས་འགན་ཚུ་ཆ་མཉམ་འགྱུར་ཅན་གཅིག་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་འགན་དེ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ ཡང་ན་འགྱུར་ཅན་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་་འགྱུར་ཅན་ཚུ་དབྱེ་བ་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འགྱུར་ཅན་དབྱེ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

CCur Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་དངུལ་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨན། ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཅུ་ཚག་དབྱེ་སེལ་ཚུ་དང་དངུལ་མདའ་མཚོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

CBool Function

ཡིག་རྒྱུན་ག་བསྡུར་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ག་བསྡུར་་ལས་བུ་ལིན་གསལ་བརྗོད་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་རྐྱང་པ་ལས་བུ་ལིན་གསལ་བརྗོད་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CDate Function

ཚེས་གནས་གོང་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CDec Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་བཅུ་ཚད་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད།

CDbl Function

གཉིས་ལྡན་དབྱེ་བ་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CInt Function

ཧྲིལ་ཨང་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CLng Function

ཧྲིལ་ཨང་རིངམ་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Const Statement

ཡིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

CSng Function

གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་རྐྱང་པ་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CStr Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CVar Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་མི་མཐུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CVErr Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་"Error" དབྱེ་བ་འོག་མ་གི་མི་མཐུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

DefBool Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཌིཕ་བུལ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ཡི་གུ་ཁྱད་ཚབ་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱུར་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefCur Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་འོས་སྐབས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefDate Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཌིཕ་ཚེས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ཡི་གུཁྱད་ཚབ་ལུ་འཁྲིལ་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefDbl Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefErr Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་འཛོལ་བ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefInt Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefLng Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefObj Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefSng Statement

གསལ་བསྒྲགས་དབྱེ་བ་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་ཨེསིཨེན་ཇ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefStr Statement

གསལ་བསྒྲགས་དབྱེ་བ་མེན་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་ཅིག་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefVar Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Dim Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེརི་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ReDim Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེརི་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

Type Statement

Define non-UNO data structures (structs).

IsArray Function

འགྱུར་ཅན་ཅིག་ཨེ་རི་ནང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཨིན་པ་ཅིན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

IsDate Function

ཨང་གྲངས་ཀྱི་་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་དེཚེས་གྱུར་ཅན་ལུགཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

IsEmpty Function

མི་མཐུན་པ་འགྱུར་ཅན་ནང་ན་གནས་གོང་སྟོངམ་ཡོདཔ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་སྟོངམ་དེ་གིས་གནས་གོང་དེ་འགོ་བྱེད་མ་འབད་མི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

IsError Function

འགྱུར་ཅན་ནང་ན་གནས་གོང་འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

IsNull Function

མི་མཐིན་པ་ནང་་ན་དམིགས་བསལ་སྟོང་ཆ་གནས་གོང་ གནད་སྡུད་མེད་པའི་འགྱུར་ཅན་བརྡ་སྟོན་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

IsNumeric Function

གསལ་བརྗོད་ཅིག་ཨང་ཨིན་པ་ཅིན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། གསལ་བརྗོད་ཅིག་ ཨང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགན་དེ་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ཨིན་ ད་མེན་པ་ཅིན་ལས་འགན་དེ་རྫུན་མ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

IsObject Function

དངོས་པོ་འགྱུར་ཅན་དེ་ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་དེ་འི་འགྱུར་ཅན་ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ རྫུན་མ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

LBound Function

ཨེ་རི་གི་འོག་གི་བཅད་མཚམས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

UBound Function

ཨེ་རི་གི་ལྟག་གི་བཅད་མཚམས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Let Statement

གནས་གོང་འགྱུར་ཅན་ལུ་འགན་སྤྲོདཔ་ཨིན།

Array Function

མི་མཐུན་དབྱེ་བ་གཅིག་ཁར་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

DimArray Function

ཨེ་རེ་མི་མཐུད་པ་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Erase Function

ཨེ་རི་རྒྱུ་རྫས་ཚུའི་ནང་དོན་ཚུའི་ཚད་གཏན་བཟོ་ཨེརིསི་ཀྲེག་གཏངམ་དང་ འགྱུར་ཅན་ཚད་ཀྱི་ཨེ་རིསི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་དྲན་ཚད་འདི་འཛིན་གྲོལཝ་ཨིན།

Option Base Statement

ཨེ་རེ་ཚུ་ ༠ ཡང་ན་ ༡ སྦེ་དོན་ལུ་འོག་གི་བཅད་མཚམས་སྔོན་སྒྲིག་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Option Explicit Statement

ལས་རིམ་ཨང་རྟགས་ནང་འགྱུར་ཅན་ག་ར་་བསམ་པའི་སྒོ་ལས་གསལ་བསྒྲགས་དང་གཅིག་ཁར་ཌི་ཨའི་ཨེམ་གསལ་བཤད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Public Statement

འགྱུར་ཅན་་ཡང་ན་ཚད་གཞི་གནས་རིམ་ལུ་ཨེ་རེ་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིན(དེ་ཚུ་ རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་མེནམ) དེ་འབདཝ་ལས་འགྱུར་ཅན་དང་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་དཔེར་མཛོད་ཚུ་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་ནང་ནུས་ཅན་ཨིན།

Global Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་སྤྱི་ཁྱབ་གནས་རིམ་ལུ་ཨེ་རེ་ཅིག་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིན་ (དེ་ཚུ་ རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་མེནམ་)དེ་འབདཝ་ལས་འགྱུར་ཅན་དང་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་དཔེར་མཛོད་ཚུ་དང་ད་ལྟོའི་ལཱ་ཡུན་ཚད་གཞི་ཚུའི་དོན་ལུ་ནང་ནུས་ཅན་ཨིན།

Static Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེ་རེ་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གནས་རིམ་་རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་ལུ་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ གནས་གོང་ཚུ་གི་འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་དེ་ཕྱིར་ཐོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། ཌི་ཨའི་ཨེམ་གསལ་བཤད་གཞི་བསྒྱུར་ཚུ་ཡང་ཆ་མཉམ་ནུས་ཅན་ཨིན།

TypeName Function; VarType Function

ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་ (དབྱེ་བ་མིང་) ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་ (ཝར་དབྱེ་བ་) དེ་ནང་ན་འགྱུར་ཅན་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Set Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་རྒྱུ་དངོས་གུ་དངོས་པོ་གཞི་བསྟུན་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

FindObject Function

དངོས་པོ་ཅིག་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་ལུ་དངོས་པོ་མིང་ལས་བརྒྱུད་པེ་ཡིག་རྒྱུན་ཚད་བཟུང་སྦེ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

FindPropertyObject Function

དངོས་པོ་ཚུ་རཱན་ཊའིམ་ཡིག་རྒྱུན་ཚད་བཟུང་སྦེ་དངོས་པོ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་དེ་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་ཨིན་མི་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

Optional (in Function Statement)

ཁྱོད་ལུ་ལས་འགན་གདམ་ཁ་ཅན་བཟུམ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚད་བཟུང་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅིགཔ་ཨིན།

IsMissing Function

ལས་འགན་དང་གཅིག་ཁར་གདམ་ཁ་ཅད་ཚད་བཟུང་བོད་ཡོད་པ་ཅིན་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

HasUnoInterfaces Function

གཞི་རིམ་ཡུ་ཨེན་ཨོ་དངོས་པོ་གིས་ངེས་ཅན་ཡུ་ཨེན་ཨོ་ངོས་འདྲ་བ་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་་ཨིན་ན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

EqualUnoObjects Function

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གཞི་རིམ་ཡུ་ཨེན་ཨོ་དངོས་པོ་གཉིས་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དངོས་པོ་དུས་སྐབས་ཅོག་འཐདཔ་ཁྱད་ཚབ་འབད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

IsUnoStruct Function

དངོས་པོ་གྲ་སྒྲིག་དེ་ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཨིན་པ་ཅིན་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།