Choose Function

སྒྲུབ་རྟགས་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཟུར་་ཐོ་: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་སླར་ལོག་ལུ་གནས་གོང་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་ ༡: གསལ་བརྗོད་གང་རུང་དེ་ནང་ཚུགས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

གདམ་ ལས་འགན་དེ་གིས་ ཟུར་ཐོ་གནས་གོང་གུ་གཞི་བཞག་གསལ་བརྗོད་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན། ཟུར་ཐོ་=༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགན་དེ་གིས་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་གསལ་བརྗོད་དང་པམ་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན་ ཟུར་ཐོ་་ཨའི་=༢ ཨིན་པ་ཅིན་གསལ་བརྗོད་གཉིས་པམམ་དེ་སླར་ལོགཔ་དེ་བཟུམ་སྦེ་ལེ་ཤ་ཡོད།

ཟུར་ཐོ་གནས་གོང་དེ་ ༡ ལས་ཉུངམ་ཡང་ན་ཐོ་ཡིག་འབད་ཡོད་མི་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་ཨང་དེ་ལས་སྦོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགན་དེ་གནས་གོང་ཅིག་སྟཅང་ཆ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

འོག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་ ཁདམ་ཁ་ ལས་འགན་དེ་དཀར་ཆག་གཞི་སྒྲུབ་ཡིག་རྒྱུན་ལེ་ཤ་ཚུ་ལས་ཡིག་རྒྱུན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན :

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    གདམ་་དཀར་ཆག =གདམ (Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function