IIf Statement

ཚུགས་པའི་ལས་འགན་འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཉིས་ཀྱི་གཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་གནས་གོང་གཏན་ཚིག་ཅན་གུ་རྟེན་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

ཨའི་ཨིན་པ་ཅིན (གསལ་བརྗོད་ གསལ་བརྗོད་བདེན་པ་ གསལ་བརྗོད་རྫུན་མ)

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

གསལ་བརྗོད་: གསལ་བརྗོད་གང་རུང་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་མི། གསལ་བརྗོད་དེ་བདེན་པ་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ལས་འགན་དེ་གསལ་བརྗོད་བཏོད་པ་གི་འགྲུབ་འབྲས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་མེན་མ་གཞན་གསལ་བརྗོད་རྫུན་མ་གི་འགྲུབ་འབྲས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

གསལ་བརྗོད་བདེན་པ་ གསལ་བརྗོད་རྫུན་མ་: གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ ལས་འགན་འགྲུབ་འབྲས་སྦེ་ བརྟག་ཞིབ་གཏན་ཚིག་ཅན་གུ་རྟེན་གཅིག་སླར་ལོག་ཡོདཔ་ཨིན།

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་