གསལ་བཤད་ཚུ་གནས་སྟངས

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནས་སྟངས་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

If...Then...Else Statement

གསལ་བཤད་བཀག་དམ་གཅིག་ཡང་ན་ལྷགཔ་ཁྱོད་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་གནས་སྟངས་དེ་བདེན་པ་ཅིན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Select...Case Statement

གསལ་བཤད་ཀྱི་གནས་གོང་གུ་རྟེན་གསལ་བཤད་སྡེབ་ཚན་ཚུ་གཅིག་ཡང་ན་ལྷགཔ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

IIf Statement

ཚུགས་པའི་ལས་འགན་འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཉིས་ཀྱི་གཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་གནས་གོང་གཏན་ཚིག་ཅན་གུ་རྟེན་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།