"-" Operator

གནས་གོང་གཉིས་ཕབ་གཏངམ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

འགྲུབ་འབྲས་ = གསལ་བརྗོད་ ༡ - གསལ་བརྗོད་ ༢

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

Result: ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ཕབ་ཀྱི་འགརུབ་འབྲས་ཡོདཔ་ཨིན།

Expression1, Expression2: ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་མི།

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub