Timer Function

ནུབ་ཕྱེད་ལས་ཚུར་སོང་བའི་སྐར་ཆག་ཚུ་གི་ཨང་་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་དང་པ་དུས་འཛིན་པ་ལས་འགན་བོད་ནི་ལུ་འགྱུར་ཅན་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་་ དེ་ "Long "གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་སྦེ་འགན་སྤྲོད་འབད་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ཚེས་གནས་གོང་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།


ཚིག་སྦྱོར:

Timer

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཚེས་གྲངས་

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ་་ཨའི་སྐར་ཆག་ ༠"Seconds since midnight"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ གཡས("00" & lHour , 2) & ":"& གཡས("00" & lMin , 2) & ":" & གཡས("00" & lSec , 2) ,0,"The time is"

End Sub