Formel

Åbner en undermenu, hvorfra du kan indsætte en formel i cellen på en tabel. Placer markøren i en celle i tabellen eller på en position i dokumentet, hvor du vil have resultatet vist. Klik på ikonet Formel og vælg den ønskede formel fra undermenuen.

Formlen vises på indtastningslinjen. For at angive et celleområde i en tabel skal du vælge de ønskede celler med musen. De tilsvarende cellereferencer vises også på indtastningslinjen. Indtast om nødvendigt yderligere parametre og klik på Anvend for at bekræfte din indtastning. Du kan også indtaste formlen direkte, hvis du kender den rette syntaks. Dette er for eksempel nødvendigt i dialogerne Indsæt felter og Rediger felter.

Ikon

Formel

Sammenfatning af formelindstillinger

Grundlæggende beregningsfunktioner

Addition

+

Beregner totalen.

Eksempel: <A1> + 8

Subtraktion

-

Beregner differencen

Eksempel: 10 - <B5>

Multiplikation

MUL eller *

Beregner produktet.

Eksempel: 7 MUL 9

Division

DIV eller /

Beregner kvotienten

Eksempel: 100 DIV 15


Grundlæggende funktioner i undermenuen

Sum

SUM

Beregner summen af de valgte celler.

Eksempel: SUM <A2:C2> viser summen af værdierne i cellerne A2 til og med C2

Afrund

ROUND

Afrunder et tal til de angivne decimaler.

Eksempel: 15,678 ROUND 2 viser 15,68

Procent

PHD

Beregner en procentdel

Eksempel: 10 + 15 PHD viser 10,15

Kvadratrod

SQRT

Beregner kvadratroden.

Eksempel: SQRT 25 viser 5,00

Potens

POW

Beregner potensen af et tal.

Eksempel: 2 POW 8 viser 256,00


Operatorer

Du kan indsætte forskellige operatorer i din formel. Vælg fra de følgende funktioner:

Listeskilletegn

|

Adskiller elementerne i en liste.

Eksempel på at bruge en liste:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lig med

EQ eller ==

Kontrollerer om valgte værdier er ens. Hvis de er forskellige, bliver resultatet nul, ellers vises 1 (sand).

Eksempel: <A1> EQ 2 viser 1, hvis indholdet af A1 er lig med 2.

Forskellig fra

NEQ eller !=

Test for ulighed mellem udvalgte værdier.

Eksempel: <A1> NEQ 2 viser 0 (forkert), hvis indholdet af A1 er lig med 2.

Mindre end eller lig med

LEQ

Tester for værdier, der er mindre end eller lig med en bestemt værdi.

Eksempel: <A1> LEQ 2 viser 1 (sand), hvis indholdet af A1 er mindre end eller lig med 2.

Større end eller lig med

GEQ

Tester for værdier større end eller lig med en bestemt værdi

Eksempel: <A1> GEQ 2 viser 1 (sand), hvis indholdet af A1 er større end eller lig med 2.

Mindre end

L

Tester for værdier mindre end en angivet værdi

Eksempel: <A1> L 2 viser 1 (sand), hvis indholdet af A1 er mindre end 2.

Større end

G

Tester for værdier større end en angivet værdi

Eksempel: <A1> G 2 viser 1 (sand), hvis indholdet af A1 er større end 2.

Logisk Eller

OR

Tester for værdier der matcher det logiske ELLER

Eksempel: 0 OR 0 viser 0 (falsk), hvad som helst ellers resulterer i 1 (sand)

Logisk Eksklusiv Eller

XOR

Tester for værdier det matcher det eksklusivt logiske ELLER

Eksempel: 1 XELLER 0 viser 1 (sand)

Logisk Og

AND

Tester for værdier der matcher det logiske OG

Eksempel: 1 AND 2 viser 1 (sand)

Logisk Ikke

NOT

Tester for værdier der matcher det logiske IKKE

Eksempel: NOT 1 (sand) viser 0 (falsk)


Statistiske funktioner

Du kan vælge blandt følgende statistiske funktioner:

Middelværdi

MEAN

Beregner det aritmetiske gennemsnit af værdierne i et område eller en liste.

Eksempel: MEAN 10|20|30| viser 20

Minimumværdi

MIN

Beregner minimumsværdien i et område eller en liste.

Eksempel: MIN 10|20|30| viser 10

Maksimumværdi

MAX

Beregner maksimumsværdien i et område eller en liste.

Eksempel: MAX 10|20|30| viser 30,00


Trigonometriske funktioner

Du kan vælge blandt følgende trigonometriske funktioner:

Sinus

SIN

Beregner sinus i radianer

Eksempel: SIN (PI/2)

Cosinus

COS

Beregner cosinus i radianer.

Eksempel: COS 1

Tangens

TAN

Beregner tangenten i radianer.

Eksempel: TAN <A1>

Arcus sinus

ASIN

Beregner arcsin i radianer.

Eksempel: ASIN 1

Arcus cosinus

ARCCOS

Beregner arccos i radianer.

Eksempel: ARCCOS 1

Arcus tangens

ATAN

Beregner arctan i radianer.

Eksempel: ARCTAN 1


Variable til dokumentegenskaber

De følgende dokumentegenskaber findes også under Filer - Egenskaber - Statistik.

TEGN

Antal tegn i dokumentet

WORD

Antal ord i dokumentet

PARA

Antal afsnit i dokumentet

GRAPH

Antal grafikobjekter i dokumentet

TABLES

Antal tabeller i dokumentet

OLE

Antal OLE-objekter i dokumentet

PAGE

Totalt antal sider i dokumentet


Flere definerede værdier

PI

PI

3,1415...

Eulers konstant

E

2,7182...

Sand

TRUE

forskellig fra 0

Falsk

FALSE

0