Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Side - Spalter

Vælg fanen Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Kolonner

Vælg Vis - Typografier og formatering - og åbn kontekstmenuen og vælg Modificer/Ny - Spalter

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Kolonner

Vælg fanebladet Indsæt/Formater - Sektion(er) - Spalter


Standardindstillinger

Du kan vælge blandt foruddefinerede spaltelayout eller oprette dine egne. Når du anvender et layout til en sidetypografi, opdateres alle sider, som bruger denne typografi. På tilsvarende vis opdateres alle rammer, som bruger denne typografi, når du anvender et spaltelayout til en rammetypografi. Du kan også ændre spaltelayoutet for en enkelt ramme.

Kolonner

Angiv det antal spalter, som du ønsker på siden, i rammen eller sektionen.

Du kan også vælge et af de foruddefinerede spaltelayout.

Valgfelter

Fordel indholdet jævnt over alle spalter

Fordeler jævnt teksten i sektioner med flere kolonner.

Bredde og afstand

Hvis afkrydsningsfeltet Automatisk bredde ikke er markeret, indtast bredde- og afstandsindstillinger for spalterne.

(Spaltenummer)

Viser spaltenummeret, såvel som bredde og afstand til tilstødende spalter.

Pil mod venstre

Flytter spaltevisningen en spalte til venstre.

Ikon

Pil mod venstre

Pil mod højre

Flytter spaltevisningen en spalte til højre.

Ikon

Pil mod højre

Bredde

Indtast bredden af spalten.

Afstand

Indtast den afstand, der skal være mellem spalterne.

Automatisk bredde

Opretter spalter med samme bredde.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Forhåndsvisningen af spaltelayoutet viser kun spalterne og ikke den omgivende side.

Skillelinje

Dette område er kun tilgængeligt, hvis dit layout indeholder mere end én spalte.

Linje

Vælg typografien for skillelinjen mellem spalterne. Vælg "Ingen" hvis du ikke ønsker en skillelinje.

Højde

Angiv skillelinjens længde som procentdel af højden af spalteområdet.

Placering

Vælg den lodrette justering af skillelinjen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis værdien Højde for linjen er mindre end 100%.

Anvend på

Vælg det element, som du vil anvende spaltelayoutet på. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du tilgår denne dialog ved at vælge Formater - Spalter.

Egenskaber

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig hvis Complex Text Layout (CTL) understøttelse er aktiveret.