Generelle genvejstaster i LibreOffice

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Brug af genvejstaster

En stor del af programmernes funktionalitet kan kaldes ved brug af genvejstaster. For eksempel vises genvejstasten ved siden af menupunktet Åbn i menuen Filer. Hvis du vil tilgå denne funktion ved hjælp af genvejstasterne, tryk og hold tasten nede og tryk så tasten O. Slip begge taster efter dialogen kommer frem.

Når du bruger programmet, kan du vælge mellem brug af musen eller tastaturet til næsten alle tilgængelige operationer.

Anvendelse af genvejstaster i dialoger

Der er altid et element fremhævet i enhver dialog - sædvanligvis vist med en brudt ramme. Elementet, som kan være en knap, et valgfelt, et valg i en rulleliste eller et afkrydsningsfelt, siges at have fokus. Hvis det er en knap, vil et tryk på Enter aktivere knappens funktion. Et afkrydsningsfelt kan skiftes med mellemrumstasten. Hvis et valgfelt har fokus, kan du bruge piletasterne til at ændre, hvad der er valgt. Brug tabulatortasten til at flytte fokus til næste element, og Skift+Tabulator for at flytte i den modsatte retning.

ESC lukker dialogen uden at gemme ændringer.

Genvejstaster for musehandlinger

Hvis du bruger træk-og-slip, vælger med musen eller klikker på objekter og navne, kan du bruge tasterne Skift, og i nogle tilfælde for at få adgang til yderligere funktionalitet. Hvilke ekstra funktioner der er tilgængelige, når tasterne holdes nede under træk-og-slip, vises ved, at musemarkøren skifter form. Når der vælges filer eller andre objekter, kan ændringstasten udvide markeringen - disse funktioner bliver forklaret, hvor det er relevant.

Praktiske tekstindtastningsfelter

 1. Du kan åbn en genvejsmenu, som indeholder nogle af de oftest benyttede kommandoer.

 2. Brug genvejstasterne +Skift+S for at åbne dialogen Specialtegn for at indsætte specielle tegn, som ikke findes på tastaturet.

 3. Brug +A for at vælge hele teksten. Brug Højre- eller Venstrepil for at fjerne markeringen.

 4. Dobbeltklik på et ord for at vælge det.

 5. Et tredobbeltklik i et tekstindtastningsfelt markerer hele feltet. et tredobbelt klik i et tekstdokument markerer den aktuelle sætning.

 6. Brug +Del for at slette alt fra markørens position til slutningen af ordet.

 7. Ved at bruge og højre eller venstre piletaster, vil markøren hoppe fra ord til ord. Hvis du også holder Skift-tasten nede, bliver ét ord efter det andet markeret.

 8. Insert-tasten bruges til at skifte mellem indsætningstilstand og overskrivningstilstand.

 9. Træk-og-slip kan bruges både indenfor og udenfor et tekstfelt.

 10. Genvejstasten +Z benyttes til fortrydelse af modifikationer et trin ad gangen. Teksten vil så have den status, den havde før den første ændring.

 1. LibreOffice har en Autofuldførelses-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe , som begynder med bogstavet "a".

 2. Brug pil ned for at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug højrepil til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig AutoFuldfør er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, tryk så Enter.

Afbrydelse af makroer

Hvis du ønsker at afbryde en makro som er under afvikling, skal du trykke på+Skift+Q.

Liste over generelle genvejstaster i LibreOffice

Genvejstasterne er vist i højre side af menulisterne, lige ved siden af den tilsvarende menukommando.

Genvejstaster til at kontrollere dialoger

Genvejstaster

Effekt

Enter-tasten

Aktiverer den knap som har fokus i en dialog.

Esc

Afslutter handlingen eller dialogen. Under LibreOffice Hjælp: går et niveau op.

Mellemrumstast

Skifter det fokuserede afkrydsningsfelt i en dialog.

Piletasterne

Skifter det aktive kontrolelementfelt i en valgbar sektion i en dialog.

Tabulator

Flytter fokus til den næste sektion eller element i en dialog.

Skift+Tabulator

Flytter fokus til den foregående sektion eller element i en dialog.

+Pil ned

Åbner den for øjeblikket valgte kontrolfeltsliste i en dialog. Disse genvejstaster gælder ikke kun til kombinationsfelter men også til ikonknapper med pop-op-menuer. Luk en åbnet liste ved at trykke på Esc-tasten.


Genvejstaster til at kontrollere dokumenter og vinduer

Genvejstaster

Effekt

+O

Åbner et dokument.

+S

Gemmer det aktuelle dokument.

+N

Opretter et nyt dokument.

+Skift+N

Åbner dialogen Skabeloner.

+P

Udskriver dokument.

+F

Aktiverer værktøjslinjen Søg.

+H

Kalder dialogen Søg og erstat.

+Skift+F

Søger efter det senest indtastede søgeudtryk.

+Skift+R

Gentegner dokumentvisningen.

+Skift+I

Aktiver eller deaktiver markøren til tekstmarkering i skrivebeskyttet tekst.

I LibreOffice Hjælp: hopper til hovedhjælpesiden.

Skift+F2

Slår udvidede forklaringer til, for den aktuelt valgte kommando, ikon eller kontrolelement.

F6

Sæt fokus i næste undervindue (for eksempel dokument/datakildevisning)

Skift+F6

Sæt fokus i forrige undervindue.

F10

Aktiverer den første menu (menuen Filer)

Skift+F10

Åbner genvejsmenuen.

+F4 eller +F4

Lukker det aktuelle dokument (luk LibreOffice når det sidste åbne dokument bliver lukket)

+Q

Stopper program.


Genvejstaster for redigering eller formatering af dokumenter

Genvejstaster

Effekt

+Tabulator

Når placeret ved begyndelsen af en overskrift indsættes en tabulator.

Enter (hvis et OLE-objekt er valgt)

Aktiverer det valgte OLE-objekt.

Enter (hvis et tegneobjekt eller tekstobjekt er valgt)

Aktiverer tekstindtastningstilstand.

+X

Klipper de valgte elementer ud.

+C

Kopierer de valgte elementer.

+V

Indsætter fra udklipsholderen.

+Skift+V

Indsætter uformateret tekst fra udklipsholderen. Teksten indsættes med den formatering, der er i brug ved indsættelsespunktet.

+Skift+V

Åbner dialogen Indsæt speciel.

+A

Markerer alt.

+Z

Fortryder den seneste handling.

Gendanner den seneste handling.

+Skift+Y

Gentager sidste kommando.

+I

Attributten kursiv sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til kursiv.

+B

Attributten fed sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til fed.

+U

Attributten understreget sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til understreget.

Fjerner direkte formatering fra den markerede tekst eller de markerede objekter (som i Formater - Ryd direkte formatering)


Genvejstaster i Galleri

Genvejstaster

Resultat

Tabulator

Flytter mellem områder.

Skift+Tabulator

Flytter mellem områder (baglæns)


Genvejstaster i området Nyt tema i Galleriet:

Genvejstaster

Resultat

Pil op

Flytter markeringen opad.

Pil ned

Flytter markeringen nedad.

+Enter

Åbner dialogen Egenskaber.

Skift+F10

Åbner en genvejsmenu.

+U

Opdaterer det valgte tema.

+R

Åbner dialogen Indtast titel.

+D

Sletter det valgte tema.

Indsæt

Indsætter et nyt tema


Genvejstaster i Galleriets forhåndsvisning:

Genvejstaster

Resultat

Home

Hopper til første element.

End

Hopper til sidste element.

Venstrepil

Vælger det næste gallerielement til venstre.

Højrepil

Vælger det næste gallerielement til højre.

Pil op

Vælger det næste gallerielement foroven.

Pil ned

Vælger det næste gallerielement nedenunder.

Page Up

Rul en skærm op.

Page Down

Rul en skærm ned.

+Skift+Insert

Indsætter det markerede objekt som et kædet objekt i det aktuelle dokument.

+I

Indsætter en kopi af det valgte objekt i det aktuelle dokument.

+T

Åbner dialogen Indtast titel.

+P

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Mellemrumstast

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Enter

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Gå baglæns (kun i objektvisning)

Skifter tilbage til hovedoversigt.


Markering af rækker og kolonner i en databasetabel (åbnet med + Skift +F4

Genvejstaster

Resultat

Mellemrumstast

Skifter rækkevalg, undtaget når rækken er i redigeringstilstand.

+Mellemrum

Skifter rækkevalg

Skift+Mellemrumstast

Markerer den aktuelle kolonne

+Page Up

Flytter markøren til den første række

+Page Down

Flytter markøren til den sidste række


Genvejstaster for tegneobjekter

Genvejstaster

Resultat

Marker værktøjslinjen med F6. Brug Pil ned og Højrepil til at vælge det ønskede ikon på værktøjslinjen og tryk på +Enter

Indsætter et tegneobjekt.

Vælg dokumentet med+F6 og tryk på Tabulator

Markerer et tegneobjekt.

Tabulator

Markerer det næste tegneobjekt.

Skift+Tabulator

Markerer det foregående tegneobjekt.

+Home

Markerer det første tegneobjekt.

+End

Markerer det sidste tegneobjekt.

Esc

Afslutter valg af tegneobjekt.

Esc (i håndtag markeringstilstand)

Afslut håndtagmarkeringstilstand og gå tilbage til objektmarkeringstilstand.

Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil

Flyt det valgte punkt (fasthold-til-gitter funktionerne er midlertidigt deaktiveret, men punkter fastholdes stadig til hinanden).

+Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil

Flytter det valgte tegneobjekt et billedpunkt (i Markeringstilstand)

Skalerer et tegneobjekt (i håndtagmarkeringstilstand)

Roterer et tegneobjekt (i Rotationstilstand)

Åbner egenskabsdialogen for et tegneobjekt.

Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.

Mellemrumstast

Marker et punkt for et tegneobjekt (i Punktmarkeringstilstand) / Annuller valg.

Den valgte punkt blinker en gang i sekundet.

Skift+Mellemrumstast

Vælg et ekstra punkt i Punktmarkeringstilstand.

+Tabulator

Vælger det næste punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)

I Rotationstilstand kan centrum for rotationen også vælges.

+Skift+Tab

Vælg det foregående punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)

+Enter

Et nyt tegneobjekt med standardstørrelse bliver placeret i midten af den aktuelle visning.

+Enter ved markeringsikonet

Aktiverer det første tegneobjekt i dokumentet.

Esc

Forlad Punktmarkeringstilstanden. Tegneobjektet vælges efterfølgende.

Rediger et punkt i et tegneobjekt (Punktredigeringstilstand)

En tekst eller numerisk tast

Hvis et tegneobjekt er valgt skiftes til redigeringstilstand og markøren placeres i slutningen af teksten i tegneobjektet. Et tegn der kan udskrives bliver indsat.

-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt

Placeringen af objektets midte er låst.

Skift-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt

Forholdet mellem objektets bredde og højde er låst.