Generelt

Fanebladet Generelt giver dig mulighed for at angive de generelle egenskaber for en formulars kontrolelementer. Disse egenskaber er afhængig af kontrolelementets type. Ikke alle de følgende egenskaber er tilgængelige for alle kontrolelementer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen for et valgt formularelement - vælg Kontrolelement - Generelt

Åbn værktøjslinjen Formularfunktioner eller værktøjslinjen Formulardesign, klik på ikonet Kontrolelement - fanebladet Generelt


Noteikon

Hvis du eksporterer det aktuelle formulardokument til HTML-format, bliver kontrolelementernes standardværdier eksporteret frem for de aktuelle værdier. Standardværdierne bestemmes af kontrolelementtypens egenskabs Standardværdi (for eksempel i tekstfelter), Standardstatus (for afkrydsningsfelter og indstillingsfelter) og Standardvalg (for rullelister).


Aktiveret

Hvis et kontrolfelt har egenskaben "Aktiveret" (Ja), kan formularbrugeren gøre brug af kontrolfeltet. Hvis egenskaben er deaktiveret, vil det ikke være aktiveret (Nej) og vil blive vist i en grå farve.

Anker

Angiver hvor kontrolelementet vil være forankret.

Antal decimaler

Med numeriske felter og valutafelter, kan du bestemme antal cifre vist til højre for kommaet.

Baggrundsfarve

En baggrundsfarve er tilgængelig for de fleste kontrolfelter. Hvis du klikker på Baggrundsfarve, åbnes en liste, som lader dig vælge blandt forskellige farver. "Standard"-indstillingen overfører systemets indstilling. Hvis den ønskede farve ikke er listet, klik på knappen ... for at definere en farve i dialogen Farve.

Bredde

Sæt kolonnebredden i tabelkontrolfeltet i den måleenhed som er angivet i LibreOffice modulindstillingerne. Hvis du vil, kan du indtaste en værdi fulgt af en gyldig måleenhed, for eksempel 2 cm.

Bredde

Angiver bredden af kontrolelementet.

Datapostmarkør

Angiver om den første kolonne er vist med rækkeetiketter, i hvilken den aktuelle datapost er markeret med en pil.

Datoformat

Med datofelter kan du bestemme formatet på datovisningen.

Noteikon

Alle formatfelter (dato, tid, valuta, numerisk) bliver automatisk formateret i det valgte format, så snart du forlader dem, uanset hvordan du indtastede inputtet.


Etiket

Etiket-egenskab angiver etiketten for kontrolfeltet der er vist i formularen. Denne egenskab bestemmer den synlige etiket eller kolonneoverskriften for datafeltet i tabelkontrolelement formularer.

Når du opretter et nyt kontrolelement, bliver beskrivelsen, som er foruddefineret i egenskaben Navn, brugt som standardetiket for kontrolelementet. Etiketten består af kontrolfeltets navn og et heltal til nummerering af kontrolelementet (for eksempel, Kommandoknap1). Med egenskaben Titel kan du tildele en anden beskrivelse til kontrolelementet, så etiketten afspejler kontrolelementets funktion. Ændre denne egenskab for at vise brugeren en meningsfuld etiket for kontrolelementet.

For at oprette en flerlinjet titel skal du åbne kombinationsfeltet ved at bruge pileknappen. Du kan indtaste et linjeskift ved at trykke Skift++Enter.

Noteikon

Titel egenskaben bruges kun til mærkning af et formularelement i den synlige brugergrænseflade. Hvis du arbejder med makroer, læg da mærke til, at et kontrolelement ved programafvikling altid tilgås via egenskaben Navn.


Etiketfelt

Angiver kilden til kontrolelementets etiket. Teksten i etikettefeltet vil blive brugt i stedet for navnet på et databasefelt. For eksempel i Filter Navigator, Søg og som kolonnenavn i tabelvisningen.

For at definere ét tegn i etiketten som en genvejstast, indsættes en tilde (~) foran tegnet. Herefter kan brugeren aktivere kontrol-elementet ved at trykke på genvejstasten.

Kun teksten for en grupperamme kan bruges som etiketfelt, når man benytter alternativknapper. Denne tekst gælder for alle alternativknapperne i den samme gruppe.

Hvis du klikker på knappen ... ved siden af tekstfeltet, vil du se dialogen Valg af etiketfelt dialog. Marker en etiket fra listen.

Afmærk feltet Ingen tildeling for at fjerne sammenhængen mellem et kontrolelement og det tildelte etiketfelt.

Filtrering / Sortering

Angiver om der skal vises eller skjules filtrering og sortering af elementer i en valgt navigationsbjælke kontrol.Filtrering og sortering kan ske som følger: Sorter stigende, sorter faldende, sorter, automatisk filter, standard filter, anvend filter, nulstil filter/sortering.

Foranstillet symbol

Bestemmer om valutasymbolet bliver vist før eller efter tallet, når man benytter valutafelter. Standardindstillingen er, at valutasymboler ikke er foranstillet.

Formatering

Specificerer formatkoden for kontrolelementet. Klik knappen ... for at vælge formatkoden.

Formatkontrol

Du kan have et formatcheck for kontrolelementer som accepter formateret indhold (dato, tid, og så videre).Hvis funktionen formatkontrol er aktiveret (Ja), kan kun tilladte tegn accepteres. For eksempel, er kun tal eller dato skilletegn gyldige i et datofelt. Alle andre alfanumeriske tegn ignoreres.

Forsinkelse

Specificerer trinforsinkelsen i millisekunder mellem gentaghændelser. En gentaghændelse indtræffer, når du klikker på en pileknap eller baggrunden for en rullebjælke eller i en af datapostnavigationens knapper i en navigationslinje, og du holder museknappen nede i nogen tid. Du kan indtaste en værdi fulgt af en gyldig tidsenhed, for eksempel, 2 s eller 500 ms.

Gentag

Specificerer om handlingen i et kontrolelement som for eksempel en dreje- eller skydeknap skal gentages, når du klikker på kontrolelementet og holder museknappen nede.

Grafik

En grafisk knap har egenskaben Grafik.Denne Grafik-egenskab specificerer sti og filnavn til billedet, som du vil have vist på knappen. Hvis du vælger grafikfilen med knappen ..., bliver stien og filnavnet automatisk indsat i tekstfeltet.

Handling

Du kan bruge navigations-handlinger til at designe dine egne databasenavigeringsknapper.

Den følgende tabel beskriver de handlinger som du kan knytte til en knap.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling forekommer.

Indsend formular

Sender data, som indtastes i andre kontrolfelter for den aktuelle formular, til adressen, som er angivet i Formularegenskaber under URL.

Indtast URL'en i formularens dataegenskab "URL"-tekstfelt, når du eksporterer til en PDF-fil.

Nulstil formular

Nulstiller indstillingerne i andre kontrolfelter til den foruddefinerede standard (Standardstatus, Standardvalg, Standardværdi).

Åbn dokument / webside

Åbner URL'en som er angivet under URL. Du kan bruge Ramme til at angive målrammen.

Første datapost

Flytter den aktuelle formular til den første datapost.

Forrige datapost

Flytter den aktuelle formular til den forrige datapost.

Næste datapost

Flytter den aktuelle formular til næste datapost.

Sidste datapost

Flytter den aktuelle formular til sidste datapost.

Gem datapost

Gemmer den aktuelle datapost, hvis nødvendigt.

Fortryd indtastning af data

Tilbagestiller ændringerne i den aktuelle datapost.

Ny datapost

Flytter den aktuelle formular til indsættelsesrækken.

Slet datapost

Sletter den aktuelle datapost.

Opdater formular

Genindlæser den seneste gemte version af den aktuelle formular.


Handling ved en datapost

Specificerer at handlingspunkterne i en valgt navigationslinjes kontrolelement skal vises eller skjules. Handlingspunkterne er følgende: Gem datapost, Fortryd, Ny datapost, Slet datapost, Opdater.

Hjælpe-URL

Specificerer en batch etiket i URL stavningen som henviser til et hjælpedokument og som kan kaldes ved hjælp af kontrolfeltet. Hjælpen for kontrolfelt hjælpen kan åbnes hvis fokus er placeret på kontrolfeltet og brugeren trykker F1.

Hjælpetekst

Tilbyder muligheden for at indtaste en hjælpetekst som vil blive vist som et tip til kontrolelementet. Teksten vises for brugeren når musen flyttes ind over kontrolelementet.

For URL-typeknapper, ser hjælpeteksten ud som et udvidet tip i stedet for URL'en indtastet under URL.

Hjælpetekst

I hvert kontrolfelt kan du angive mere information eller en beskrivende tekst for kontrolfeltet. Denne egenskab hjælper programmøren med at gemme yderligere information, der kan bruges i programkoden. Dette felt kan for eksempel bruges til variable eller andre evalueringsparametre.

Højde

Angiver højden af kontrolelementet.

Højeste dato

Angiver den højeste dato der kan indtastes af brugeren.

Højeste tid

Afgør et tidspunkt, som ikke kan overskrides af en anden værdi introduceret af brugeren.

Højeste værdi

For numeriske- og valutafelter, kan du fastslå den maksimale værdi, som brugeren kan indtaste.

Ikonstørrelse

Angiver om ikonerne i en valgt Navigationslinje skal være små eller store.

Interval

Bestemmer intervallet, som skal lægges til eller trækkes fra ved hver aktivering af rulleknapkontrolelementet.

Justering / Grafikjustering

Justeringsindstillingerne er venstrejusteret, højrejusteret og centreret. Disse indstillinger er tilgængelige for følgende elementer:

  1. Titel på etiketfelter

  2. Indhold af tekstfelter

  3. Indhold af tabelfelter i kolonnerne i et tabel kontrolelement

  4. Grafik eller tekst som bliver brugt på knapper

    Noteikon

    Den Justering mulighed/indstilling for knapper kaldes Grafik justering.


Kan udskrives

Angiver om du vil have vist kontrolfeltet i udskriften af dokumentet.

Kant

For kontrolelementfelter som har en ramme, kan du bestemme udseendet af kanten på formularen ved at bruge egenskaben Kant. Du kan vælge mellem indstillingerne "Uden ramme", "3D-udseende" eller "Flad".

Kantfarve

Specificerer kantfarven for kontrolelementer som har kantegenskaben indstille til "flad".

Klokkeslætsformat

Du kan angive det ønskede format for visning af klokkeslæt.

Lille ændring

Angiver værdien der tilføjes eller trækkes fra, når brugeren klikker på pileikonet på rullebjælken.

Linjeantal

For kombinationsfelter med egenskaben Rullegardin kan du angive, hvor mange linjer der skal vises i rullegardinets liste. Ved kontrolfelter, der ikke har indstillingen rullegardin, vil linjens udseende være bestemt af størrelsen på kontrolelementet og skriftstørrelsen.

Listeelementer

Bemærk venligst Tip refererende til tastatur kontrolelementer.

Det foruddefinerede standardlisteelement er indtastet i feltet Standardvalg kombinationsfelt.

Noteikon

Bemærk at listeelementerne, der er indtastet her, kun medtages i formularen, hvis der på fanebladet Data under Listeindholdstype er valgt indstillingen "Værdiliste".


Hvis du ikke ønsker, at listeelementer skal skrives i databasen eller overføres til modtageren af webformularen, men i stedet for tildeles til værdier, som ikke er synlig i formularen, kan du tildele listeelementerne til andre værdier i en værdiliste. Værdilisten bestemmes via fanebladet Data. Vælg indstillingen "Værdiliste" under Listeindholdstype og indtast værdierne som skal tildeles de tilsvarende synlige elementer i formen under Listeindhold. Rækkefølgen i værdilisten er relevant for den korrekte tildeling.

Noteikon

For HTML-dokumenter svarer et element på listen, der er indtastet på fanebladet Generelt til HTML tag'en <OPTION>; et element på værdilisten indtastet på fanebladet Data under Listeindhold svarer til tag'en <OPTION VALUE=..>.


Maks. rulleværdi

Angiver den maksimale værdi for en rullebjælke.

Maksimal tekstlængde

I tekst og kombinationsfelter, kan du definere det højeste antal tegn, som brugeren kan indtaste. Hvis denne egenskab for feltet ikke er udfyldt vil standard længden være nul.

Hvis kontrolelementet er kædet til en database og tekstens længde skal være accepteret fra feltdefinitionen i databasen, skal du ikke indtaste tekstlængden her. Indstillingerne er kun accepteret fra databasen, hvis kontrolelementet egenskab ikke er defineret ("Ikke Defineret" tilstand).

Min. rulleværdi.

Angiver den mindste værdi for en rullebjælke.

Mindste dato

Afgør den tidligste dato som en bruger kan indtaste.

Mindste tid

Afgør minimum tid som en bruger kan indtaste.

Mindste værdi

For numeriske felter og valutafelter, kan du bestemme en minimumsværdi for at hindre brugeren i at indtaste en lavere værdi.

Multimarkering

Giver dig mulighed for at vælge mere end en punkt/element i en rulleliste.

Musescrollehjul

Angiver om værdien ændres når brugeren ruller musescrollehjulet. Aldrig: Værdien ændres ikke. Når i fokus: (standard) Værdien ændres når kontrolelementet har fokus og hjulet peger på kontrolelementet og rulles. Altid: Værdien ændres når kontrolelementet har fokus og hjulet peger på kontrolelementet og rulles, uanset hvilket kontrolelement der har fokus.

Navigation

Specificerer at navigationspunkter i en valgt navigationslinjes kontrolelement skal vises eller skjules. Navigationspunkter er følgende: Første datapost, Forrige datapost, Næste datapost, Sidste datapost.

Navigationslinje

Angiver om der skal vises en navigationslinje på den nedre kant af tabellens kontrolelement.

Navn

Hvert kontrolelementfelt og hver formular har et Navn, hvorigennem det kan identificeres. Navnet vil fremkomme i Formularnavigator og ved hjælp af navnet kan kontrolelementfeltet refereres fra en makro. Som standard vil kontrolelementfeltet få et navn, som er konstrueret ved hjælp af feltets etiket og nummer.

Noteikon

Vær sikker på at navnene på kontrolelementerne er unikke, hvis du arbejder med makroer.


Navnet bruges også til at gruppere forskellige kontrolelementer, som funktionelt hører sammen, såsom alternativknapper. For at gøre dette, giv det samme navn til alle medlemmer i gruppen: kontrolelementer med identiske navne danner en gruppe. Grupperede kontrolelementer kan visuelt vises ved at bruge et Gruppefelt.

Ordskift

Viser tekst på mere end én linje. Giver dig mulighed for at bruge linjeskift i et tekstfelt, så du kan indtaste mere end én tekstlinje. For manuelt at indtaste et linjeskift skal du trykke på Enter-tasten.

Placering

Specificerer at placeringspunkterne i en valgt navigationslinjes kontrolelement skal vises eller skjules. Placeringspunkterne er følgende: Registrer etiket, Registrer placering, Registrer antal etiketter, Registrer antal.

Ramme

Du kan også angive målrammen for visning af URL, som du åbner, når du klikker på en knap, som er blevet tilknyttet handlingen Åbn dokument / webside).

Hvis du klikker i feltet, kan du vælge en mulighed fra listen som angiver hvilken ramme næste dokument skal indlæse i. Du har følgende muligheder:

Element

Betydning

_blank

Det næste dokument bliver oprettet i en ny tom ramme.

_parent

Det næste dokument bliver oprettet i en overordnet ramme. Hvis den ikke findes, oprettes dokumentet i samme ramme.

_self

Det næste dokument bliver oprettet i den samme ramme.

_top

Det næste dokument bliver oprettet i et vindue på øverste niveau. Hvis den aktuelle ramme allerede er på øverste niveau, bliver dokumentet oprettet i denne ramme.


Noteikon

Egenskaben Ramme er relevant for HTML-formularer, men ikke for databaseformularer.


Redigeringsmaske

Ved at angive tegnkoden i felter med en givet tegnmaske, kan du bestemme hvad brugeren kan indtaste i feltet.

Længde af redigeringsmasken bestemmer antallet af de mulige indtastninger. Hvis brugeren indtaster tegn som ikke svarer til redigeringsmasken, bliver indtastningen afvist når brugeren forlader feltet. Du kan indtaste følgende tegn til at definere redigeringsmasken:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Placeringen kan ikke redigeres. Tegnet bliver vist på den tilsvarende plads i tegnmasken.

a

Tegnene a til z og A-Z kan indtastes. Store bogstaver er ikke konverteret til små bogstaver.

A

Tegnene A-Z kan indtastes. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

c

Tegnene a til z, A-Z, og 0-9 kan indtastes. Store bogstaver er ikke konverteret til små bogstaver.

C

Tegnene A-Z og 0-9 kan indtastes. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

N

Kun tegnene 0-9 kan indtastes.

x

Alle tegn, der kan udskrives, kan indtastes

X

Alle tegn der kan udskrives kan indtastes. Små bogstaver konverteres automatisk til store bogstaver.


For eksempel for tegnmasken "__.__.2000", brug "NNLNNLLLLL" som redigeringsmaske, så brugeren kun kan indtaste fire cifre når han indtaster en dato.

Retning

Angiver den vandrette eller lodrette retning af en rullebjælke eller rulleknap.

Rullebjælke

Tilføjer rullebjælketypen som du angiver til et tekstfelt.

Rullegardin

Et kontrolfelt med egenskaben rullegardin har en ekstra pileknap, som åbner en liste af eksisterende formularelementer ved museklik. Under Linjeantal kan du angive, hvor mange linjer (eller rækker), der skal vises i rullegardinet. Kombinationsfeltet kan have egenskaben rullegardin.

Kombinationsfelter, som blev indsat som kolonner i et tabelkontrolelement, er som standard altid et rullegardin.

Rulleknap

Numeriske felter, valutafelter, dato- og klokkeslætsfelter kan være introduceret som rulleknapper i formularen.

Rækkehøjde

I tabelkontrolelementer skal du indtaste en værdi for rækkehøjden. Hvis du vil, kan du indtaste en værdi fulgt af en gyldig måleenhed, for eksempel 2 cm.

Skalering

Ændrer billedets størrelse så det passer til størrelsen af kontrolelementet.

Skift

Specificerer om en trykknap opfører sig som en skiftknap. Hvis du definerer Skift til "Ja", kan du skifte mellem det "valgte" og "ikke valgte" kontrolelement status når du klikker på knappen eller trykker på mellemrumstasten, mens kontrolelementet har fokus. En knap i den "valgte" tilstand optræder som "trykket i".

Skjul markering

Angiver om en tekstmarkering af et kontrolelement forbliver markeret, når fokus ikke længere er på kontrolelementet. Hvis du sætter Skjul markering til "Nej", forbliver den markerede tekst markeret, når fokus ikke længere er på kontrolelementet, som indeholder teksten.

Skrifttype

For kontrolfelter, som har synlig tekst eller titler, skal du markere visningsskrifttypen, som du vil bruge. For at åbne dialogen Skrifttype, skal du klikke på knappen .... Den valgte skrifttype bruges i kontrolfeltnavne og til at vise data i tabelkontrolfelter.

Skrivebeskyttet

Egenskaben Skrivebeskyttet kan tildeles alle kontrolelementer, hvor brugeren kan indtaste tekst. Hvis du tildeler egenskaben skrivebeskyttet til et billedfelt, som overfører grafik fra en database, vil brugeren ikke kunne indsætte ny grafik i databasen.

Standarddato

Sætter standarddatoen.

Standardknap

Egenskaben Standardknap specificerer, at den tilsvarende knap vil blive aktiveret, når du trykker på Enter-tasten. Hvis du åbner dialogen eller formularen og ikke udfører andre handlinger, er knappen med denne egenskab standardknappen.

Noteikon

Denne egenskab bør altid kun være tildelt en enkelt knap indenfor dokumentet.


Når du benytter websideformularer, kan du støde på denne egenskab i søgemasker. Disse er redigerbare masker, som indeholder et tekstfelt og en knap af typen Send. Søgeordet indtastes i tekstfeltet, og søgningen startes ved at aktivere knappen. Hvis knappen er defineret som standardknappen, startes søgningen dog ved at trykke på Enter efter at have indtastet søgeordet.

Standardrulleværdi

Sætter standardværdien for rullebjælken.

Standardstatus

Angiver om en indstilling eller et afkrydsningsfelt er valgt som standard.

For en knap af typen nulstil kan du definere status for kontrolelementet, hvis nulstil-knappen bliver aktiveret af brugeren.

For grupperede indstillingsfelter defineres status for gruppen svarende til standardindstillingen ved egenskaben Standardstatus.

Standardtekst

Sætter standardteksten for et tekstfelt eller et kombinationsfelt.

Standardtid

Sætter standardtiden.

Standardvalg

Specificerer det rullelisteelement som skal være standardvalget.

For en knap af typen nulstil angiver elementet Standardvalg status for rullelisten, hvis knappen aktiveres af brugeren.

For en rulleliste, som indeholder en værdiliste, kan du klikke på knappen ... for at åbne dialogen Standardvalg.

I dialogen Standardvalg skal du vælge de elementer, som du vil markere som valgte, når du åbner formularen, der indeholder rullelisten.

Standardværdi

Sætter standardværdien for kontrolfeltet. For eksempel bliver standardværdien udfyldt når en formular bliver åbnet.

For en knap af typen nulstil angiver elementet Standardværdi status for kontrolelementet, hvis knappen aktiveres af brugeren.

Stor ændring

Angiver værdien, der tilføjes eller trækkes fra, når brugeren klikker ved siden af skydeknappen i rullebjælken.

Symbolfarve

Specificerer farven på symboler til kontrolelementer, for eksempel pile på en rullebjælke.

Synlig

Angiver om kontrolelementet bliver synlig i virkeligheden. I designtilstand er kontrolelementet altid synlig.

Bemærk at hvis denne egenskab sættes til "Ja" (standard), så betyder det ikke nødvendigvis at kontrolelementet virkeligt vises på skærmen. Yderligere regler anvendes når et kontrolelements reelle synlighed beregnes. For eksempel vises et kontrolelement placeret i en skjult sektion i Writer aldrig før sektionen selv bliver synlig.

Hvis egenskaben bliver sat til "Nej", så vil kontrolelementet altid være skjult i virkeligheden.

Ældre versioner af OpenOffice.org op til 3.1 vil stiltiende ignorere denne egenskab ved indlæsning af dokumenter, der benytter den.

Synlig størrelse

Specificerer størrelsen af rullebjælkens markør i "Værdienheder". En værdi af ("Maks. rulleværdi" minus "Maks rulleværdi " ) / 2 ville resultere i en rullebjælkemarkør som fylder det halve af baggrundsområdet.

Hvis den er sat til 0, så er markørens bredde lig med dens Højde.

Tabulatorstop

Egenskaben Tabulatorstop bestemmer, om et kontrolelementfelt kan vælges med tabulatortasten. De følgende indstillinger er tilgængelige:

Nej

Ved at bruge tabulatortasten, flyttes fokus fra kontrolelementet.

Ja

Kontrolelementet kan vælges med tabulatortasten.


Tabuleringsrækkefølge

Egenskaben Tabuleringsrækkefølge bestemmer rækkefølgen for fokus på kontrolelementerne i formularen, når du trykker tabulatortasten. I en formular, som indeholder mere end ét kontrolelement, flyttes fokus til næste kontrolelement, når du trykker tabulatortasten. Du kan angive rækkefølgen for fokusskift med et indeks under Tabuleringsrækkefølge.

Noteikon

Egenskaben Tabuleringsrækkefølge er ikke tilgængelig for Skjulte kontrolelementer. Hvis du vil, kan du også indstille denne egenskab til grafiske knapper og kontrolelementer, så du kan markere disse kontrolelementer med tabulatortasten.


Når man opretter en formular, bliver et indeks automatisk tildelt til kontrolelementfelterne, som er tilføjet til denne formular; alle kontrolfelter, som tilføjes, bliver tildelt et indeks som forøges med 1. Hvis du ændrer indekset for et kontrolelement, opdateres indekserne for de andre kontrolelementer automatisk. Elementer, som ikke kan være fokuseret, (Tabulatorstop = Nej) bliver også tildelt en værdi. Disse kontrolelementer bliver dog sprunget over, når du bruger tabulatortasten.

Du kan også let definere indekserne på de forskellige kontrolelementer i dialogen Tabuleringsrækkefølge.

Tag fokus ved klik

Hvis du sætter denne indstilling til "Ja", modtager trykknappen fokus, når du klikker på knappen.

Tegn til adgangskoder

Hvis brugeren indtaster en adgangskode, kan du bestemme de tegn, som vil blive vist i stedet for tegnene indtastet af brugeren. I Adgangskodetegn skal du indtaste ASCII-koden for det ønskede tegn. Du kan bruge værdierne fra 0 til 255.

Tipikon

Tegnene og de tilsvarende ASCII-koder, kan ses i dialogen Specialtegn (Indsæt - Specialtegn).


Tegnmaske

Med maskerede felter kan du kan angive en tegnmaske. En tegnmaske indeholder de oprindelige værdier i en formular og er altid synlig efter overførsel af en formular. Ved hjælp af en tegnkode til Redigeringsmasken, kan du fastslå elementerne, som brugeren kan skrive ind i det maskerede felt.

Noteikon

Længden af tegnmasken skal altid svare til længden af redigeringsmasken. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver redigeringsmasken enten afkortet eller udfyldt med mellemrum op til længden af redigeringsmasken.


Tekstlinjer ender med

For tekstfelter skal du markere linjenafslutningskoden, der skal bruges, når der skrives tekst ind i en databasekolonne.

Teksttype

Giver dig mulighed for at bruge linjeskift og formatering i et kontrolelement såsom et tekstfelt eller en etiket. For manuelt at indtast et linjeskift, tryk på Enter. Vælg "Flerlinjet med formatering" for at indtaste formateret tekst.

Advarselsikon

Hvis du vælger teksttypen "Flerlinjet med formatering", kan du ikke binde dette kontrolelement til et databasefelt.


Noteikon

Dette kontrolelement er navngivet "Flerlinjet indtastning" for tekstkolonner inde i et tabelkontrolelement.


Tredobbelt status

Angiver om et afkrydsningsfelt også kan repræsentere værdien ZERO i en database udover værdierne TRUE (sand) og FALSE (falsk) . Denne funktion er kun tilgængelig hvis databasen accepterer tre tilstande med værdierne: TRUE, FALSE og ZERO.

Noteikon

Den Tredobbelt status egenskab er kun defineret til database formularer, ikke for HTML-formularer.


Tusindtalsskilletegn

Ved numeriske- og valutafelter, kan du bestemme om der skal anvendes tusindtalsskilletegn.

Typografi

Angiver om kontrolbokse og alternativknapper vises i et 3D-udseende (standard) eller flad udseende.

URL

Indtast URL-adressen for et knap af typen Åbn dokument / webside i feltet URL. Adressen åbner, når du klikker på knappen.

Hvis du flytter musen over knappen i brugertilstand, vises URL'en som et udvidet tip, under forudsætning af at ingen anden hjælpetekst blev indtastet.

Udfyld automatisk

Funktionen Udfyld automatisk viser en liste af tidligere indtastninger, når du begynder på en ny indtastning.

Valutasymbol

I et valutafelt kan du forudangive valutasymbolet ved at indtaste tegnet eller strengen i egenskaben Valutasymbol.

Værdi

I et skjult kontrolelement kan du under Værdi indtaste data, som bliver arvet af det skjulte kontrolelement. Disse data bliver overført, når man sender formularen.

Værdi trin

Du kan forudindstille intervalværdien for numeriske- og valutarulleknapper. Brug piletasterne på rulleknappen for at forøge eller formindske værdien.

X-position

Angiver X-placeringen af kontrolelementet, relativt til ankeret.

Y-position

Angiver Y-placeringen af kontrolelementet, relativt til ankeret.