Liste over regulære udtryk

Tegn

Resultat/Brug

Hvilket som helst tegn

Repræsenterer det givne tegn med mindre andet er angivet.

.

Repræsenterer et vilkårligt tegn, bortset fra linjeskift eller afsnitsskift. For eksempel vil søgeudtrykket "m.ger" matche både "måger" og "mager".

^

Finder kun søgeudtrykket, hvis udtrykket passer med begyndelsen af et afsnit. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede rammer i begyndelsen af et afsnit ignoreres. Eksempel: "^Peter".

$

Finder kun søgeudtrykket, hvis udtrykket passer med slutningen af et afsnit. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede rammer i slutningen af et afsnit ignoreres. Eksempel: "Peter$".

$ alene svarer til slutningen på et afsnit. På denne måde er det muligt af søge og erstatte afsnitsskilletegn.

*

Finder ingen eller flere forekomster af tegnet foran "*". For eksempel vil "Ab*c" finde "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" og så videre.

+

Finder en eller flere forekomster af tegnet foran "+". For eksempel vil "AX.+4" finder "AXY4" og "AXYZ4", men ikke "AX4".

Søgningen finder altid afsnittets længste mulige tekststreng, som svarer til søgeudtrykket. Hvis afsnittet indeholder tekststrengen "AX 4 AX4", vil hele passagen blive fremhævet.

?

Finder ingen eller én forekomst af tegnet eller deludtrykket foran "?". For eksempel vil "Måger?" finde "Måge" og "Måger" og "x(ab|c)?y" finde "xy", "xaby", eller "xcy".

\

Søgning fortolker specialtegnet som følger "\" som et normalt tegn og ikke som et regulært udtryk (undtagen for kombinationerne \n, \t, \>, og \<). For eksempel, "Måge\." finder "Måge.", ikke "Måger" eller "Mågen".

\n

Repræsenterer et linjeskift som blev indsat med tastekombinationen Skift+Enter. For at ændre et linjeskift til et afsnitskift, skal du indtaste \n i felterne Find og Erstat, og så udføre en søg og erstat.

\n i tekstfeltet Søg står for et linjeskift, som blev indsat med tastekombinationen Skift+Enter.

\n i tekstfeltet Erstat står for et afsnitskift, som kan indtastes med Enter- eller Returntasten.

\t

Repræsenterer en tabulator. Du kan også bruge dette udtryk i feltet Erstat.

\b

Svarer til en ordafgrænsning. For eksempel vil "\bbog" finde "bogmærke" men ikke "tegnebog" mens "bog\b" finder "tegnebog" men ikke "bogmærke". Det enkeltstående ord "bog" findes ved begge søgeudtryk.

^$

Finder et tom afsnit.

^.

Finder det første tegn i et afsnit.

& eller $0

Føjer tekststrengen, som blev fundet med søgekriteriet i feltet Find, til udtrykket i feltet Erstat, når du foretager en erstatning.

Hvis du for eksempel indtaster "måge" i feltet Find og "hav&" i feltet Erstat, vil ordet "måge" blive erstattet med "havmåge".

Du kan også indtaste en "&" i feltet Erstat for at ændre Attributterne eller Formatet af tekststrengen, som blev fundet med søgekriteriet.

[abc123]

Repræsenterer et af tegnene mellem de kantede parenteser.

[a-e]

Repræsenterer hvilket som helst af tegnene fra a til e, inklusiv start- og sluttegnene

Tegnene er sorteret efter deres kodenumre.

[a-eh-x]

Repræsenterer hvilket som helst af tegnene fra a til e samt fra h til x.

[^a-s]

Repræsenterer alt som ikke er i intervallet fra a til s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Repræsenterer et tegn, der er baseret på dets firecifrede hexadecimale Unicode-kode (XXXX).

For specialtegn findes en special variant med et stort U samt otte hexadecimale tal (XXXXXXXX).

For visse symbolskrifttyper, kan værdien af specialtegn afhænge af den skrifttype som anvendes. Du kan se værdierne ved at vælge Indsæt - Specialtegn.

|

Finder udtrykkene, som optræder før "|" og efter "|". For eksempel vil "hvis|når" finde både "hvis" og "når".

{2}

Angiver antal gange tegnet foran den krøllede startparentes forekommer. For eksempel vil "bril{2}er" finde og markere "briller".

{1,2}

Angiver antal gange tegnet foran den krøllede startparentes kan forekomme. For eksempel vil "bas{1,2}e" finde både "base" og "basse".

{1,}

Angiver det mindste antal gange tegnet foran den krøllede startparentes kan forekommer. For eksempel vil "gløg{2,}r" finde både "gløggrosiner" og "gløgggryde".

( )

I feltet Find:

Angiver tegnene indenfor parenteserne som en reference. Så kan du referere til første reference i den aktuelle udtryk med "\1", til det anden reference med "\2", og så videre.

Hvis din tekst for eksempel indeholder tallet 13487889, og du søger med det regulært udtryk (8)7\1\1, vil "8788" blive fundet.

Du kan også bruge () til at gruppere udtryk, for eksempel vil "a(bc)?d" finde både "ad" og "abcd".

I feltet Erstat:

Brug $ (dollar) i stedet for \ (bagstreg) for at erstatte referencer. Brug $0 for at erstatte hele den fundne streng.

[:alpha:]

Repræsenterer et bogstav (alpha er en forkortelse af det engelske ord alphabet, på dansk alfabet). Brug [:alpha:]+ for at finde et eller flere af dem.

[:digit:]

Repræsenterer et decimalciffer (digit på engelsk). Brug [:digit:]+ for at finde et eller flere af dem.

[:alnum:]

Repræsenterer et alfanumerisk tegn ([:alpha:] og [:digit:], se disse).

[:space:]

Repræsenterer et mellemrum (men ikke andre blanktegn).

[:print:]

Repræsenterer et tegn som kan udskrives (print på engelsk).

[:cntrl:]

Repræsenterer et kontroltegn ("cntrl" er en forkortelse for de engelske ord control, på dansk kontrol).

[:lower:]

Repræsenterer et lille bogstav, hvis STORE og små bogstaver er valgt i Indstillinger.

[:upper:]

Repræsenterer et stort bogstav, hvis STORE og små bogstaver er valgt i Indstillinger.


Eksempler

e([:digit:])? -- søger efter 'e' efterfulgt af nul eller et ciffer. Bemærk at alle navngivne klasser, såsom [:digit:], for tiden skal indrammes i parenteser.

^([:digit:])$ -- søger efter linjer eller celler der indeholder et enkelt ciffer.

Du kan kombinere søgeudtrykkene til at udgøre sammensatte søgninger.

Find trecifrede tal alene i et afsnit

^[:digit:]{3}$

^ betyder, at der skal matches fra begyndelsen af et afsnit,

[:digit:] matcher et vilkårligt decimalt ciffer,

{3} betyder, at der skal være præcis 3 eksemplarer af "digit",

$ betyder at et match skal afslutte et afsnit.