Om filtre til import og eksport

I LibreOffice kan du udover dens egne XML-formater også åbne og gemme mange fremmede XML-formater.

Der kan være tilfælde, hvor du selv må vælge filtypen i dialogen Åbn. Hvis du f.eks. har en databasetabel i tekstformat, som du vil åbne som en databasetabel, må du specificere filtypen "Tekst CSV" efter at du har åbnet filen.

Basic-makroer i MS Office dokumenter

I - Indlæs/gem - VBA-egenskaber kan du angive indstillingerne for VBA-makrokoderne i MS Office-dokumenter. VBA-makroer kan ikke køre i LibreOffice; de skal først konverteres og tilpasses. Ofte vil du kun bruge LibreOffice til at ændre det synlige indhold af en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil og så gemme filen igen i Microsoft Office format uden at ændre de makroer, som de indeholder. Du kan sætte adfærden af LibreOffice som ønsket: Enten gemmes VBA-makroerne i kommenteret form som en subrutine i LibreOffice , og når dokumentet gemmes i MS Office-format bliver de skrevet korrekt tilbage igen, eller du kan vælge at Microsoft Office-makroer bliver fjernet ved indlæsning. Den sidste indstilling er en effektive beskyttelse imod vira i Microsoft Office-dokumenter.

Noter angående eksterne formater og filtyper

Selv hvis de ikke er installeret, kan nogle filtre vælges i dialogerne Åbn og Gem. Hvis du vælger sådan et filter, vises en besked som siger, at du stadig kan installere filteret, hvis du ønsker det.

Tipikon

Filteret Tekst indkodet hjælper dig med at åbne og gemme tekstdokumenter med en anden skrifttypekodning. Filteret åbner en dialog, der lader dig vælge tegnsæt, standard skrifttyper, sprog og afsnitsskift.


Importere og eksportere i HTML-format

Med LibreOffice Writer, kan du indsætte fod- og slutnoter i dit HTML-dokument. De bliver eksporteret som meta-mærker. Fodnoten og slutnoten bliver eksporteret som Hyperlinks.

Kommentarer bruges til at inkludere ukendte tegn i et HTML-dokument. Alle kommentarer der begynder med "HTML:..." og ender med ">" behandles som en HTML kode, men eksporteres uden disse betegnelser. Flere mærker omkring teksten kan inkluderedes efter "HTML:..." Tegn med accent konverteres til ANSI tegnsættet. Kommentarer oprettes under import (for eksempel til metamærker som ingen plads har i filegenskaberne eller ukendte mærker).

HTML Import på LibreOffice Writer er i stand til læse filer som har UTF-8 eller UCS2-tegnkodning. Alle tegn som findes i ANSI-tegnsættet eller i systemets tegnsæt kan vises.

Når man eksporterer til HTML, bliver tegnsættet valgt i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet brugt. Tegn som ikke findes der, skrives på en alternativ facon, som er vist korrekt i moderne webbrowsere. Når man eksporterer sådanne tegn, modtager du en passende advarsel.

Hvis du i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet vælger Mozilla Firefox, MS Internet Explorer eller LibreOffice Writer, bliver alle vigtige skrifttypeattributter eksporteret som direkte attributter (for eksempel tekstfarve, skriftstørrelse, fed, kursiv og så videre) i CSS1-typografier. (CSS står for Cascading Style Sheets). Import bliver også udført ifølge denne standard.

"Skrifttype" egenskaben svarer til Mozilla Firefox; Det betyder at du før skriftstørrelsen kan angive valgfrie værdier for "skrifttype-typografi" (kursiv, ingen), "skrifttype-variant" (normal, lille-Store bogstaver) og "skrifttype-vægt" (normal, fed).

Hvis MS Internet Explorer eller LibreOffice Writer bliver defineret som eksportindstillingen, eksporteres størrelserne af kontrolfeltet og deres interne margener som typografier (udskriftsformater). CSS1-størrelsesegenskaber er baseret på værdier for "bredde" og "højde". Egenskaben "Margin" bruges til at indstille lige margener på alle arkets sider. For at tillade forskellige margener, bruges egenskaberne "Margin-Venstre", "Margin-Højre", "Margin-Top" og "Margin-Bund".

Afstande mellem grafik og plugins og indholdet kan sættes individuelt ved eksport til LibreOffice Writer og MS Internet Explorer 4.0. Hvis top-/bundmargen eller højre-/venstremargen bliver sat forskelligt, eksporteres afstandene i en "STYLE"-indstilling for det tilsvarende tag som CSS1-størrelseegenskaberne "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" og "Margin-Right".

Tekstrammer understøttes med brug af CSS1 udvidelser til absolut placerede objekter. Dette gælder kun for eksportvalgene Mozilla Firefox, MS Internet Explorer og LibreOffice Writer. Tekstrammer kan justeres om grafik, og Flydende rammer, mens tegn-tilknyttede rammer ikke er mulige.

Tekstrammer bliver eksporteret som "<SPAN>"- eller "<DIV>"-elementer, hvis de ikke indeholder spalter. Hvis de indeholder spalter, bliver de eksporteret som "<MULTICOL>"-element."

Måleenheden sat i LibreOffice bruges til HTML-eksport af CSS1 egenskaber. Enheden kan sættes separat for tekst og HTML-dokumenter under - LibreOffice Writer - Generelt eller - LibreOffice Writer/Web. Antallet af eksporterede decimaler afhænger af enheden.

Måleenhed

Måleenhedsnavn i CSS1

Maksimalt antal decimaler

Millimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Tommer

i

2

Pica

pc

2

Punkt

pkt.

1


LibreOffice-websidefilteret understøtter bestemte egenskaber i CSS2. For at bruge disse skal eksport af udskriftslayout imidlertid være aktiveret i - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet. Så kan du i HTML-dokumenter udover HTML-sidetypografi også bruge typografierne "Første side", "Venstre side" og "Højre side". Disse typografier skulle gøre dig i stand til at indstille forskellige sidestørrelser og margener for den første side og for højre- og venstresider ved udskrivning.

Importere og eksportere nummerering

Hvis i - Indlæs/gem - HTML-kompatibiliteteksportindstillingen er sat til "LibreOffice Writer" eller "Internet Explorer", bliver indrykningerne af nummereringer eksporteret som "margen-venstre" CSS1 egenskab i STYLE-attributten for <OL> og <UL>-mærkerne. Egenskaben angiver forskellen j relation til indrykningen af det næste højere niveau.

En venstre afsnitsindrykning i nummerering angives som "margen-venstre" CSS1 egenskab. Første-linje indrykninger ignoreres i nummerering og eksporteres ikke.

Importere og eksportere regnearksfiler

LibreOffice importerer og eksporterer referencer til slettede sektioner såsom en refereret kolonne. Hele formlen kan ses, mens eksporteringsprocessen forløber, og den slettede reference indeholder en indikation (#REF!) til referencen. En #REF! vil tilsvarende blive oprettet til referencen under importeringen.

Importere og eksportere grafikfiler

Som med HTML-dokumenter kan du vælge at bruge et filter med eller uden elementet (LibreOffice Impress) i navnet for at åbne en LibreOffice grafikfil. Gør du det uden, vil filen blive åbnet som et LibreOffice Draw-dokument. Ellers vil en fil gemt af en gammel programversion nu blive åbnet i LibreOffice Impress.

Når du importerer en EPS-fil, bliver en forhåndsvisning af grafikken vist i dokumentet. Hvis en forhåndsvisning ikke er tilgængelig, er en pladsholder svarende til størrelsen af grafikken vist i dokumentet. Under Unix og Microsoft Windows kan du udskrive den importerede fil ved at bruge en PostScript-printer.Når man eksporterer EPS Grafik, bliver en forhåndsvisning oprettet med TIFF eller EPSI format. Hvis en EPS grafik sammen med anden grafik eksporteres i EPS'en formater så vil denne fil blive indlejret uændret i den nye fil.

Multipage-TIFFs er tilladte når grafik bliver importeret eller eksporteret i TIFF format. Billedet hentes som et sæt individuelle billeder i en enkelt fil, for eksempel, de individuelle sider på en fax.

Visse LibreOffice Draw og LibreOffice Impress valgmuligheder kan tilgås via Filer - Eksport. Se eksportindstillinger for yderligere indformation.

PostScript

For at eksportere et dokument eller grafik i PostScript-format:

  1. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du installere en PostScript-printerdriver, såsom Apple LaserWriter driveren.

  2. Udskriv dokumentet med menukommandoen Filer - Udskriv.

  3. Vælg PostScript-printer i dialogen og marker afkrydsningsfeltet Udskrift til fil. En PostScript-fil vil blive oprettet.