Generel ordliste

Denne ordliste indeholder forklaringer på nogle af de vigtigste begreber, som du vil møde i LibreOffice.

Brug ordlisten til at slå op i ukendte begreber fra ethvert LibreOffice-program.

ASCII

Forkortelse for American Standard Code for Information Interchange (Amerikansk standardkode til informationsudveksling). ASCII er et tegnsæt til visning af skrift på personlige computere. Det består af 128 tegn og inkluderer bogstaver, tal, tegnsætning og symboler. Det udvidede ASCII-tegnsæt indeholder 256 tegn. Hvert tegn er blevet tildelt et entydigt nummer, også kaldet en ASCII-kode.

I HTML-sider bruges kun tegn fra 7-bit ASCII-tegnsættet. Andre tegn såsom æ, ø, å og tysk omlyd angives ved hjælp af en selvstændig kode. Du kan indlæse udvidede ASCII-kode tegn: LibreOffice-eksportfilteret udfører den nødvendige konvertering automatisk.

Bézier-objekt

Udviklet af den franske matematiker Pierre Bézier. En Bézierkurve er en matematisk defineret kurve, der bruges i todimensionelle grafikprogrammer. Kurven defineres ved fire punkter: startpunktet, slutpunktet og to mellemliggende punkter. Bézier-objekter kan ændres ved at flytte disse punkter med musen.

Complex Text Layout (CTL)

Sprog med Complex Text Layout (CTL) kan have nogen eller alle af de følgende egenskaber:

I denne version understøtter LibreOffice hindi, thai, hebraisk og arabisk som CTL-sprog.

Aktiver CTL-understøttelse i menuen - Sprogindstillinger - Sprog.

DDE

DDE står for "Dynamic Data Exchange" (Dynamisk dataudveksling), som er en forgænger til OLE, "Object Linking and Embedding" (Objekt kædning og indlejring). Med DDE kædes objekter gennem filreference, men er ikke indlejrede.

Du kan oprette en DDE-kæde ved at bruge følgende procedure: Marker celler fra et Calc-regneark, kopier dem ind i udklipsholderen og skift til et andet regneark og vælg Rediger - Indsæt speciel. Marker indstillingen Kæde for at indsætte indholdet som en DDE-kæde. Når et link aktiveres, læses det indsatte celleområde fra dets originale fil.

Direkte formatering og typografiformatering

Hvis du formaterer et dokument uden typografier, refereres dette som "direkte" formatering. Det betyder, at man retter i teksten eller andre objekter, såsom rammer eller tabeller, direkte - ved at anvende forskellige attributter direkte. Formatet anvendes kun til det valgte område, og alle ændringer skal laves separat. Typografier anvendes på den anden side ikke direkte på teksten, men er i stedet defineret i vinduet Typografier og formatering og så anvendt. En fordel er, at når du ændrer en typografi, vil alle dele af dokumentet, som er tildelt denne typografi, blive modificeret samtidigt.

Du kan fjerne direkte formatering fra dokumentet ved at markere al tekst med genvejen +A og derefter vælge Formater - Fjern direkte formatering.

Fastgørelse (skjul automatisk)

På enhver vindueskant, hvortil et andet vindue er fastgjort, vil du se en knap, som giver dig mulighed for at vise eller skjule vinduet.

Fastgøring

Nogle vinduer i LibreOffice, for eksempel "Typografier og formatering" og Navigator, kan fastgøres. Du kan flytte disse vinduer, ændre størrelse på dem eller fastgøre dem til en kant. Til hver kant kan du fastgøre flere vinduer over og under hinanden eller ved siden af hinanden. Ved at trække i rammerne kan du ændre vinduernes størrelse.

Dobbeltklik i et tomt område i vinduet mens -tasten holdes nede for at frigøre eller fastgøre vinduet igen. I vinduet Typografier og formatering kan du også dobbeltklikke i den grå del af vinduet ved siden af ikonerne, mens du holder -tasten nede.

Formatering

Formatering henviser til det synlige tekstudseende i tekstbehandling eller et DTP-program. Dette inkluderer angivelse af papirformatet, margin, skrifttyper og skrifteffekter, såvel som indrykninger og afstand. Du kan formatere tekst direkte eller med typografier leveret med LibreOffice.

Gem relativt og absolut

I flere dialoger (for eksempel Funktioner - Autotekst) kan du vælge, om du vil gemme filer relativt eller absolut.

Hvis du vælger at gemme relativt, vil referencerne til integreret grafik eller andre objekter i dit dokument blive gemt relativt i filsystemet. I dette tilfælde betyder det ikke noget hvor den refererede katalogstruktur er registreret. Filerne vil blive fundet uanset placering, så længe henvisningen forbliver på samme drev eller mappe. Det er nyttigt, hvis du vil gøre dokumentet tilgængelig for andre computere som kan have en helt anderledes katalogstruktur, andre drevbetegnelser eller andre mappenavne. Det er også anbefalet at gemme relativt hvis du vil oprette en katalogstruktur på en internet-server.

Hvis du fortrækker at gemme absolut, vil alle referencer til andre filer også blive defineret som absolutte, baseret på det pågældende drev, mappe eller rodkatalog. Fordelen er at det dokument, som indeholder referencerne, kan være flyttet til andre biblioteker eller foldere, og referencerne forbliver gyldig.

Genvejsmenu

For at aktivere genvejsmenuen for et objekt, klik først på objektet med museknap for at vælge det, derefter,. Nogle genvejsmenuer kan kaldes, selv hvis objektet ikke er valgt. Der kan findes Genvejsmenuer næsten alle steder i LibreOffice.

Hold register

Hold register er et typografisk udtryk, som bruges ved udskrivning. Dette udtryk refererer til overensstemmende placering af linjerne på forsiden og bagsiden af siderne i bøger, aviser og blade. Holde register gør siderne lettere at læse ved at forhindre teksten fra den modsatte side af papiret i at skinne igennem. Udtrykket refererer også til linjer i tilstødende spalter som er af samme højde.

Når du angiver et afsnit, en afsnitstypografi eller en sidetypografi som 'hold register', bliver basislinjen af de berørte tegn justeret til et lodret gitter uanset skriftstørrelse eller tilstedeværelsen af grafik. Hvis du vil, kan du angive indstillingen for dette gitter som en sidetypografiegenskab.

Horeunger og Franske horeunger

Horeunger og Franske horeunger er historiske typografiske termer. En horeunge henviser til en kort linje i slutningen af et afsnit, som når udskrevet, vises alene øverst på en side. En fransk horeunger er derimod den første linje af et afsnit udskrevet alene ved bunden af en side. I et LibreOffice tekstdokument kan du automatisk forhindre sådanne forekomster i den ønskede afsnitstypografi. Da du kan fastslå at en minimumsmængde af linjer skal holdes sammen på en side.

IME

IME står for Input Method Editor. Et program, som tillader brugeren at indtaste komplekse tegn fra ikke-vestlige tegnsæt med et standard tastatur.

JDBC

Du kan bruge Java Database Connectivity (JDBC) API'et til at skabe forbindelse til en database fra LibreOffice. JDBC-drivere er skrevet i programmeringssproget Java og er platformsuafhængige.

Knibning

Knibning betyder øgning eller formindskelse af mellemrummet mellem par af bogstaverne for at forbedre tekstens udseende.

Knibningstabellerne indeholder information om hvilke bogstavspar, der kræver mere afstand. Disse tabeller er generelt en del af en skrifttype.

Kæde

Kommandoen Kæder findes i menuen Rediger. Kommandoen kan kun aktiveres, når det aktuelle dokument indeholder mindst én kæde. Når du indsætter et objekt som for eksempel grafik, kan du enten kopiere det direkte ind i dokumentet eller indsætte det som en kæde.

Når et objekt bliver indsat direkte i et dokument, forøges dokumentets størrelse (mindst) med antallet af bytes i objektet. Du kan gemme dokumentet og åbne det på en anden computer, og det indsatte objekt vil stadig have den samme placering i dokumentet.

Hvis du indsætter objektet som en kæde, bliver kun en henvisning til filens navn indsat. Dokumentets filstørrelse forøges kun med sti- og filhenvisningen. Hvis du åbner dit dokument på en anden computer, skal den kædede fil være i præcis den same position som givet af henvisningen, for at objektet i dokumentet vises.

Brug Rediger - Kæder for at se hvilke filer der er indsat som kæder. Kæderne kan fjernes, hvis det er påkrævet. Dette vil bryde kæden og indsætte objektet direkte.

ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) er en standardprotokol, hvormed programmer kan tilgå databasesystemer. Det forespørgselssprog, der bruges, er Structured Query Language (SQL). I LibreOffice kan du for hver database fastlægge, om der skal bruges SQL-kommandoer for at køre forespørgsler. Alternativt kan du bruge den interaktive hjælp til at definere din forespørgsel med museklik og automatisk få det oversat til SQL af LibreOffice.

OLE

Object Linking and Embedding (OLE)-objekter kan kædes til et måldokument, men kan også være indlejrede. Indlejring indsætter en kopi af objektet og elementer fra kildeprogrammet i måldokumentet. Hvis du vil redigere objektet, aktiveres kildeprogrammet simpelthen ved at dobbeltklikke på objektet.

Objekt

Et objekt er et skærmelement indeholdende data. Det kan referere til programdata såsom tekst eller grafik.

Objekter er uafhængige og påvirker ikke hinanden. Hvilket som helst objekt indeholdende data kan tildeles bestemte kommandoer. For eksempel, et grafikobjekt har kommandoer for billedredigering og et regneark indeholder beregningskommandoer.

OpenGL

OpenGL er et 3D-grafiksprog oprindeligt udviklet af SGI (Silicon Graphic Inc). To dialekter af dette sprog er almindeligt brugt: Microsoft OpenGL, udviklet for brug under Windows NT, og Cosmo OpenGL skabt af SGI. Den sidstnævnte repræsenterer et uafhængigt grafiksprog for alle platforme og alle slags computere, og er også brugbart på maskiner uden speciel 3D-grafikhardware.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) er et grafikfilformat. Filerne er komprimeret med en valgbar komprimeringsfaktor, og i modsætning til JPG-formatet er PNG-filer altid komprimeret uden informationstab.

Primærnøgle

En primærnøgle tjener som en entydig identifikator på databasefelter. Den unikke identifikation på databasefelter bruges i relationsdatabaser for at tilgå data i andre tabeller. Hvis der laves en reference til en primærnøgle fra en anden tabel, kaldes denne en fremmednøgle.

I LibreOffice bestemmer du primærnøglen i designvisningen af en tabel ved at vælge den relevante kommando fra genvejsmenuen for en rækkeoverskrift for det valgte felt.

RTF

Rich Text Format (RTF, rigt tekstformat) er et filformat udviklet til udveksling af tekstfiler. En særlig funktionalitet er, at formateringen bliver konverteret til direkte læsbar tekstinformation. Dette skaber desværre – i sammenligning med andre filformater – relativt store filer.

Relationsdatabase

En relationsdatabase er en samling af dataelementer, der er arrangeret som et sæt af formelt beskrevne tabeller. Fra disse tabeller kan data tilgås eller arrangeres på mange forskellige måder uden at skulle reorganisere databasens tabeller.

Et relationsdatabasesystem (RDBMS) er et program som lader dig oprette, opdatere og administrere en relationsdatabase. En RDBMS tager Structured Query Language (SQL) sætninger, der er indtastet af en bruger eller indeholdt i et program, og opretter, opdaterer eller giver adgang til databasen.

Et godt eksempel på en relationsdatabase kan være en database, som indeholder tabellerne Kunde, Indkøb og Faktura. I Fakturatabellen er der ingen aktuelle kunde- eller indkøbsdata; imidlertid indeholder tabellen referencer i form af relationelle henvisninger, eller en relation, til kunde- og indkøbstabellernes felter (for eksempel feltet kunde-ID fra kundetabellen).

Rulleknap

  1. I formularkontrolelementer er en rulleknap en egenskab for et numerisk felt, valutafelt, datofelt, eller tidsfelt. Hvis egenskaben "Rulleknap" er aktiveret, vil feltet vise et par pilesymboler, der peger til modstående retninger, enten lodret eller vandret.

  2. I Basic-IDE'et er en rulleknap betegnelsen der bruges for det numeriske felt sammen med de to pile.

Du kan skrive en numerisk værdi i feltet ved siden af rulleknappen, eller vælge værdien med pil op og pil ned symbolerne på rulleknappen. På tastaturet kan du bruge tasterne pil op og pil ned for at øge eller reducere værdien. Du kan bruge Page Up og Page Down for at sætte henholdsvis den højeste eller laveste værdi.

Hvis feltet ved siden af rulleknappen angiver numeriske værdier, kan du også definere en måleenhed, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pkt. eller 2".

SQL

Structured Query Language (SQL) er et sprog brugt til databaseforespørgsler. I LibreOffice kan su formulere forespørgsler enten i SQL eller interaktivt med musen.

SQL-database / SQL-server

En SQL-database er et databasesystem, som tilbyder en SQL-grænseflade. SQL-databaser bliver ofte brugt i klient/server netværk, hvor forskellige klienter tilgår en central server (for eksempel en SQL-server), hvorfor de også kaldes SQL-server-databaser eller blot SQL-servere.

I LibreOffice kan du integrere eksterne SQL-databaser. Disse kan være placeret på din lokale harddisk såvel som på netværket. Adgang opnås enten gennem ODBC, JDBC eller en "Native" driver, der er integreret i LibreOffice.

Talsystem

Et talsystem defineres af, hvor mange tegn der er tilgængelige til at repræsentere tal. Titalssystemet (det decimale system) er for eksempel baseret på tallene (0..9), det binære system er baseret på tallene 0 og 1 og det heksadecimale system er baseret på 16 tegn (0...9 og A...F).