Validitet af celleindhold

For hver enkelt celle kan du på forhånd definere gyldige indtastninger. Ugyldige indtastninger i en celle vil blive afvist.

Advarselsikon

Valideringsreglen er aktiveret, når en ny værdi indtastes. Hvis en ugyldig værdi allerede er blevet indsat i cellen, eller hvis du indsætter en værdi i cellen enten med træk og slip eller ved kopiering og indsættelse, vil valideringsreglen ikke være aktiv.


Noteikon

Du kan når som helst vælge Funktioner - Detektiv og vælge kommandoen Marker ugyldige data for at vise, hvilke celler der indeholder ugyldige værdier.


Brug af cellevaliditet

  1. Vælg cellerne for hvilke du vil definere en ny valideringsregel.

  2. Vælg Data - Validitet.

  3. På fanebladet Kriterier skal du indtaste betingelserne for de nye værdier, som indtastes i celler.

  4. I feltet Tillad skal du vælge en indstilling.

  5. Hvis du vælger "Hele tal", er værdier såsom "12,5" ikke tilladt. Valget "Dato" tillader datoinformation både i det lokale datoformat og som et datotal. Tilsvarende tillader betingelsen "Klokkeslæt" tidsværdier såsom "12:00" eller datotal. "Tekstlængde" sikrer, at celler kun kan indeholde tekst.

    Vælg "Liste" for at indtaste en liste af gyldige elementer.

  6. Vælg den næste betingelse under Data. Afhængigt af hvad du vælger, kan yderligere tekstfelter vælges.

Efter du har afgjort betingelserne for cellevaliditet, kan du bruge de andre to faneblade i dialogen til at oprette beskedfelter:

For at få vist fejlmeddelelsen skal du vælge Vis fejlmeddelelse ved indtastning af ugyldige værdier.

Eksempelmakro:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function

Noteikon

Efter at have skiftet handlingen for en celle på fanebladet Fejlmeddelelse lukkes dialogen med OK. Du skal først vælge en anden celle, før ændringen træder i kraft.