Genvejstaster for regneark

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


For at fylde et udvalgt område af celler med den formel som du indtastede i Indtastningslinjen, skal du trykke på +Enter. Hold +Enter+Skift nede for at anvende celleformatet fra indtastningscellen i hele celleområdet.

For at oprette en matrix hvor alle cellerne indeholder den samme information, som du indtastede på Indtastningslinjen, skal du trykke på Skift++Enter. Du kan ikke redigere komponenterne i matricen.

Hvis du vil markere flere celler i forskellige områder af et ark, skal du holde nede og trække i de forskellige områder.

For at vælge flere ark i et regneark skal du holde nede så og klikke på navnefanebladene ved nederste kant af arbejdsområdet. For kun at vælge et enkelt ark i en markering skal du holde Skift nede og så klikke på navnefanen for arket.

For at indsætte et manuelt linjeskift i en celle skal du klikke i cellen og så trykke på+Enter.

Tryk på Backspace for at slette indholdet af de markerede celler. Dette åbner dialogen Slet indhold, hvor du kan vælge hvilke dele af cellens indhold, der skal slettes. For at slette indholdet af de markerede celler uden dialogen, skal du trykke på Delete-tasten.

Navigering i regneark

Genvejstaster

Effekt

+Home

Flytter markøren til den første celle i arket (A1).

+End

Flytter markøren til den sidste celle i arket der indeholder data.

Home

Flytter markøren til den første celle i den aktuelle række.

End

Flytter markøren til den sidste celle i den aktuelle række.

Skift+Home

Vælger celler fra nuværende celle til den første celle i nuværende række.

Skift+End

Vælger celler fra nuværende celle til den sidste celle i nuværende række.

Skift+Page Up

Markerer celler fra den aktuelle celle op til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side op.

Skift+Page Down

Markerer celler fra den aktuelle celle ned til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side ned.

+Venstrepil

Flytter markøren til venstre kant af det aktuelle dataområde. Hvis kolonnen til venstre for cellen med markøren er tom, flyttes markøren til næste kolonne til venstre der indeholder data.

+Højrepil

Flytter markøren til den højre kant af det aktuelle dataområde. Hvis kolonnen til højre for cellen med markøren er tom, flyttes markøren til næste kolonne til højre der indeholder data.

+Pil op

Flytter markøren til øverste kant af det aktuelle dataområde. Hvis rækken oven for cellen med markøren er tom, flyttes markøren op til næste række der indeholder data.

+Pil ned

Flytter markøren til bunden af det aktuelle dataområde. Hvis rækken nedenunder cellen med markøren er tom, flyttes markøren ned til næste række der indeholder data.

+Skift+Pil

Markerer alle celler i pilens retning, der indeholder data, begyndende med cellen hvor markøren står, og indtil der optræder en celle uden data. Hvis det benyttes til at markere rækker og kolonner sammen, bliver resultatet et rektangulært celleområde.

+Page Up

Flytter et ark til venstre.

I Vis udskrift: Flytter til forrige udskriftsside.

+Page Down

Flytter et ark til højre.

I Vis udskrift: Flytter til næste udskriftsside.

+Page Up

Flytter et skærmbillede til venstre.

+Page Down

Flytter et skærmbillede til højre.

Skift++Page Up

Føjer det foregående ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, vælger denne genvejskombination kun det foregående ark. Gør det foregående ark til det aktuelle ark.

Skift++Page Down

Føjer det næste ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, vælger denne genvejskombination kun det næste ark. Gør det næste ark det aktuelle ark.

+ *

hvor (*) er gangetegnet på det numeriske tastatur

Markerer dataområdet som indeholder markøren. Et dataområde er her det sammenhængende celleområde, som indeholder data og er afgrænset af tomme rækker og kolonner.

+ /

hvor (/) er divisionstegnet på det numeriske tastatur

Markerer det matrix-formelområde som indeholder markøren.

+Plus-tast

Indsæt celler (som i menu Indsæt - Celler)

+Minus-tast

Slet celler (som i menu Rediger - Slet celler)

Enter - i et valgt område

Flytter markøren en celle nedad i et markeret område. For at angive retningen som markøren flyttes, skal du vælge - LibreOffice Calc - Generelt.

+ ` (se note under denne tabel)

Viser eller skjuler formlerne i stedet for værdierne i alle celler.


Noteikon

Tasten ` sidder ved siden af tasten "1" på de fleste engelske tastaturer og til højre for tasten "+" på de fleste danske tastaturer. Hvis dit tastatur ikke viser denne tast, kan du tildele en anden tast: Vælg Funktioner - Tilpas, klik på fanebladet Tastatur. Marker kategorien "Vis" og funktionen "Skift formel".


Funktionstaster i Regneark

Genvejstaster

Effekt

+F1

Viser kommentaren der er vedhæftet den aktuelle celle

F2

Skifter til redigeringstilstand og placerer markøren ved slutningen af indholdet i den aktuelle celle. Tryk igen for at afslutte redigeringstilstand.

Hvis markøren er over et indtastningfelt i en dialog, som har en Minimer-knap, er dialogen skjult, og indtastningsfeltet forbliver synligt. Tryk F2 igen for at vise hele dialogen.

+F2

Åbner Funktionsguiden.

Skift++F2

Flytter markøren til Indtastningslinjen hvor du kan indtaste en formel for den aktuelle celle.

+F3

Åbner dialogen Definer navne.

Skift++F4

Viser eller skjuler database-oversigten.

F4

Genopstiller de relative eller absolutte referencer (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i indtastningsfeltet.

F5

Viser eller skjuler Navigator.

Skift+F5

Sporer afhængigheder.

Skift+F7

Sporer overordnede.

Skift++F5

Flytter markøren fra Indtastningslinjen til feltet Arkområde.

F7

Kontrollerer stavning i det aktuelle ark.

+F7

Åbner Synonymordbogen hvis den aktuelle celle indeholder tekst.

F8

Slår yderligere valgmuligheder til eller fra. I denne tilstand kan du bruge piletasterne for at udvide markeringen. Du kan også klikke på en anden celle for at udvide markeringen.

+F8

Fremhæver celler der indeholder værdier.

F9

Genberegner ændrede formler i det aktuelle ark.

+Skift+F9

Genberegner alle formler i alle ark.

+F9

Opdaterer det valgte diagram.

Åbner dialogen Typografier og formatering hvor du kan vælge typografi til indholdet af cellen eller til det aktuelle ark.

Skift+F11

Opretter en dokumentskabelon.

Skift+F11

Opdaterer skabelonerne.

F12

Grupperer de valgte dataområder.

+F12

Ophæv gruppering af det valgte dataområde.

+Pil ned

Forøger højden af den aktuelle række (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Pil op

Formindsker højden af den aktuelle række (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Højre pil

Øger bredden på den aktuelle kolonne.

+Venstre pil

Formindsker bredden på den aktuelle kolonne.

+Skift+Piletast

Optimerer kolonnebredden eller rækkehøjden baseret på den aktuelle celle.


Formatering af celler med genvejstaster

Følgende celleformater kan defineres med tastaturet:

Genvejstaster

Effekt

+1 (ikke på det numeriske tastatur)

Åbn dialogen Formater celler

+Skift+1 (ikke på det numeriske tastatur)

To decimaler, tusindtalsskilletegn

+Skift+2 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard eksponentialformat

+Skift+3 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard datoformat

+Skift+4 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard valutaformat

+Skift+5 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard procentdelformater (to decimaler)

+Skift+6 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard formater


Bruger pivottabel

Taster

Effekt

Tabulator

Ændrer fokus ved at gå fremad gennem dialogens områder og knapper.

Skift+Tabulator

Ændrer fokus ved at gå baglæns gennem dialogens områder og knapper.

Pil op

Flytter fokus et element op i det aktuelle dialogområde.

Pil ned

Flytter fokus et element ned i det aktuelle dialogområde.

Venstrepil

Flytter fokus et element til venstre i det aktuelle dialogområde.

Højrepil

Flytter fokus et element til højre i det aktuelle dialogområde.

Home

Markerer det første element i det aktuelle dialogområde.

End

Markerer det sidste element i det aktuelle dialogområde.

og det understregede tegn i ordet "Række"

Kopierer eller flytter det aktuelle indhold ind i "Række" - feltet.

og det understregede tegn i ordet "Kolonne"

Kopierer eller flytter det aktuelle indhold ind i "Kolonne" - feltet.

og det understregede tegn i ordet "Data"

Kopierer eller flytter det aktuelle indhold ind i "Data" - feltet.

+Pil op

Flytter det aktuelle felt op til næste område med data.

+Pil ned

Flytter det aktuelle felt ned til næste område med data.

+Venstrepil

Flytter det aktuelle felt mod venstre til næste område med data.

+Højrepil

Flytter det aktuelle felt mod højre til næste område med data.

+Home

Flytter det aktuelle felt til første plads i arket.

+End

Flytter det aktuelle felt til sidste celle med data.

+O

Viser indstillingerne for den aktuelle felt.

Delete

Fjerner det aktuelle felt fra området.