Betinget formatering

Vælg Betinget formatering for at definere formattypografier, som afhænger af forskellige betingelser. Hvis en typografi på forhånd var tilknyttet cellen, vil den ikke blive ændret. Typografien, som du tilknytter her, evalueres efterfølgende. Der findes forskellige slags betinget formatering, som du kan bruge.

Du kan angive adskillige betingelser der forespørger til indholdet af celleværdier eller formler. Betingelserne evalueres fra den første til den sidste. Hvis betingelse 1 er opfyldt anvendes den definerede typografi. I modsat fald evalueres betingelse 2 og dennes typografi anvendes. Såfremt denne betingelse ikke er opfyldt evalueres den næste betingelse og så fremdeles.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Betinget formatering.


Advarselsikon

For at anvende betinget formatering skal Automatisk beregning skal være aktiveret. Vælg Data - Beregning - Automatisk beregning (der er et flueben ved siden af kommandoen, når Automatisk beregning er aktiveret).


Betingelse

Du kan definere lige så mange betingelser, som du ønsker.

Angiv om betinget formatering afhænger af et af emnerne i drop down-boksen:

Farveskala

Dette er den samme dialogboks som hvis du vælger Alle celler i det første undermenupunkt Betingelse. Anvendelse af en farveskala på et område består i visning af en 2- eller 3-farvet farveovergang på dette område, afhængigt af værdien i hver celle. Et typisk eksempel kunne være en række af temperaturer, de laveste i blå, og de varmere i rød, med en overgang, der nuanceres efter de mellemliggende værdier.

Du skal vælge de to "ekstreme" farver, som angiver beregningsmetoden. Beregning af den anvendte farve vil ske i henhold til: Min - Max - Percentil - Værdi - Procent - Formel.

Valgene Min og Max er tilstrækkelige i sig selv som fundet i området. Andre valgmuligheder kræver en angivelse af en værdi (Percentil, Værdi, Procent) eller en cellereference eller en formel (Formel).

Detaljeret forklaring og eksempler kan findes på siden Hvordan anvender jeg en Farveskala i Betinget formatering? på The Document Foundation-wikien.

Ikonsæt

Det er ønsket at plotte placeringen af en værdi relativt til en tærskelværdi. Ikonsættet hjælper med at vise grænseværdierne og vælge ikontypen. Tilgængelige ikonsæt er:

Betingelser for visning af hvert ikon kan angives relativt til en værdi (Værdi), en procentdel af antallet af værdier i området (Procentdel) som en procentdel af områdeværdier (Percentil) eller formel (Formel).

Detaljeret forklaring og eksempler kan findes på siden Hvordan bruger jeg Ikonsæt og Betinget formatering? på The Document Foundation-wikien.

Datoer

Dette valg vil anvende en typografi, som afhænger af den dato du vælger i drop down boksen: I dag - I går - I morgen - De sidste 7 dage - Denne uge - Sidste uge.

Administrer betinget formatering

Denne dialog giver dig mulighed for at se alle de betingede formateringer, der er defineret i regnearket.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Betinget formatering - Administrer


Boksen Administrer betinget formatering åbnes. Her kan du tilføje, redigere eller fjerne en eller flere betingede formateringer.

Listen Betingede formater viser de aktive regler for betingede formater i det aktuelle regneark. Kun den første regel for hvert celleområde vises, også selv om der er defineret flere regler for et givet område.

Hvis du har defineret en betinget formatering for et celleområde og du nu prøver at definere en ny betinget formatering for en del af dette område, vil en advarsel blive vist, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre den eksisterende betingede formatering (for hele området) eller definere en ny betinget formatering, som overlapper den eksisterende (for det nye markerede område).