Definer navne

Åbner en dialog hvor du kan angive et navn for et udvalgt område eller et formeludtryk.

Brug musen til at angive områder eller skriv referencen i dialogfelterne Definer Navn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Navngivne områder og udtryk - Definer.

+F3


Boksen Arkområde på værktøjslinjen Formel indeholder en liste med definerede navne for områderne eller formeludtrykkene og deres virkefelt i parenteser. Klik på et navn fra denne boks for at fremhæve den tilsvarende reference på regnearket. Formler med navne eller dele af en formel bliver ikke vist her.

Navn

Indtast navnet på området, som du vil definere en henvisning eller et formeludtryk for. Alle områdenavne, som allerede er defineret i regnearket, vises i tekstfeltet ovenfor. Hvis du klikker på et navn fra listen, vil den tilsvarende reference i dokumentet blive vist med en blå ramme. Hvis flere celleområder hører til samme områdenavn, vises de med forskelligt farvede rammer.

Område eller formeludtryk

Henvisningen på det valgte områdenavn vises her som en absolut værdi.

For at indsætte en ny områdereference, placer markøren i dette felt og brug musen til at udvælge det ønskede område på et hvilket som helst ark i dit regnearksdokument. For at indsætte en ny, navngivet formel, indtast formeludtrykket.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Omfang

Vælg virkefeltet for det navngivne område eller den navngivne formel. Dokument(Global) betyder, at navnet er gældende i hele dokumentet. Vælges et arknavn, begrænses virkefeltet for det navngivne område eller formeludtryk til dette ark.

Områdeindstillinger

Giver dig mulighed for at angive Områdetypen (valgfri) for henvisningen.

Angiver yderligere indstillinger relateret til typen af referenceområdet.

Udskriftsområde

Definerer området som udskriftsområde.

Filter

Definerer det valgte område, der skal bruges i et Avanceret filter.

Gentag kolonne

Definerer området som en gentagen kolonne.

Gentag række

Definerer området som en gentagen række.

Tilføj

Klik Tilføj knappen for at tilføje det nydefinerede navn.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.