Statistiske funktioner del fem

SKÆVHED.P

Returnerer skævheden for en distribution ved hjælp af populationen af en tilfældig variabel.

Syntaks

SKÆVHED.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2...Tal30 er op til 30 numeriske værdier eller områder.

Beregner skævheden af en fordeling med populationen, dvs. de mulige resultater af en tilfældig variabel. Sekvensen skal rumme mindst tre tal.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempler

SKÆVHED.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2828158928

SKÆVHED.P(A1:A6) returnerer 0,2828158928, når området A1:A6 indeholder {2;3;1;6;8;5}

SKÆVHED.P(Tal1;Tal2) returnerer altid nul, hvis Tal1 og Tal2 resulterer i to tal.

SKÆVHED.P(Tal1) returnerer Err:502 (Ugyldigt argument) hvis Tal1 resulterer i et tal, hvilket skyldes at SKÆVHED.P ikke kan beregnes for en enkelt værdi.

PERMUT

Returnerer antallet af permutationer for et givet antal af objekter.

Syntaks

PERMUT(Antal1; Antal2)

Antal1 er det samlede antal objekter.

Antal2 er antal objekter i hver permutation.

Eksempel

=PERMUT(6; 3) returnerer 120. Der er 120 forskellige muligheder for at udvælg en sekvens af 3 spillekort ud af 6 spillekort.

PERMUTA

Returnerer antal permutationer for et bestemt antal objekter (med tilbagelægning).

Syntaks

PERMUTA(Antal1; Antal2)

Antal1 er det samlede antal objekter.

Antal2 er antal objekter i hver permutation.

Eksempel

På hvor mange måder kan 2 objekter vælges ud af i alt 11 objekter?

=PERMUTA(11; 2) returnerer 121.

=PERMUTA(6; 3) returnerer 216. Der er 216 forskellige muligheder for at sætte en sekvens af 3 spillekort sammen ud af seks spillekort hvis alle kort returneres før den næste tages.

PLADS (RANK på engelsk)

Returnerer rangen for en værdi en stikprøve.

Syntaks

PLADS(Værdi; Data; Type)

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller området med data i stikprøven.

Type (valgfri) er sorteringsrækkefølgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til første (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra første element af området til det sidste.

Eksempel

=PLADS(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

PLADS.GNSN

Returnerer den statistiske rangplacering af en given værdi inden for en angivet matrix af værdier. Hvis der er dublerede værdier i listen returneres den gennemsnitlige rangplacering.

Noteikon

Forskellen på PLADS.GNSN og PLADS.LIGE opstår, når der er duplikater i listen af værdier. Funktionen PLADS.LIGE returnerer den laveste rangværdi, mens funktionen PLADS.GNSN returnerer den gennemsnitlige rangværdi.


Syntaks

PLADS.GNSN(Værdi; Data; Type)

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller området med data i stikprøven.

Type (valgfri) er sorteringsrækkefølgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til første (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra første element af området til det sidste.

Eksempel

=PLADS.GNSN(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

PLADS.LIGE

Returnerer placeringen af en givet værdi i et dataområde. Hvis der er dublerede værdier i listen tildeles disse den samme placering.

Noteikon

Forskellen på PLADS.GNSN og PLADS.LIGE opstår, når der er duplikater i listen af værdier. Funktionen PLADS.LIGE returnerer den laveste rangværdi, mens funktionen PLADS.GNSN returnerer den gennemsnitlige rangværdi.


Syntaks

PLADS.LIGE(Værdi; Data; Type)

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller området med data i stikprøven.

Type (valgfri) er sorteringsrækkefølgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til første (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra første element af området til det sidste.

Eksempel

=PLADS.LIGE(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

PROGNOSE (FORECAST på engelsk)

Ekstrapolerer fremtidsværdier baseret på eksisterende x og y værdier.

Syntaks

PROGNOSE(Værdi; DataY; DataX)

Værdi er X-værdien, for hvilken Y-værdien på den lineære regression skal returneres.

DataY er området af kendte Y'er.

DataX er området af kendte X'er.

Eksempel

=PROGNOSE(50; A1:A50; B1; B50) returnerer den forventede Y værdi til X værdien 50 hvis X- og Y-værdierne i begge referencer er kædet med en lineær tendens.

PROGNOSE.LINEÆR

Ekstrapolerer fremtidsværdier baseret på eksisterende x og y værdier.

Syntaks

PROGNOSE.LINEÆR(Værdi; DataY; DataX)

Værdi er X-værdien, for hvilken Y-værdien på den lineære regression skal returneres.

DataY er området af kendte Y'er.

DataX er området af kendte X'er.

Eksempel

=PROGNOSE.LINEÆR(50; A1:A50; B1; B50) returnerer den forventede Y-værdi til X-værdien 50, hvis X- og Y-værdierne i begge referencer er kædet med en lineær tendens.

SAK (DEVSQ på engelsk)

Returnerer summen af kvadrater med afvigelser baseret på en stikprøvemiddelværdi.

Syntaks

SAK(Tal1; Tal2; ...; Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=SAK(A1:A50)

SANDSYNLIGHED

Returnerer sandsynligheden for, at værdier i et område er mellem to begrænsninger. Hvis der ingen Øvre_grænse er, vil denne funktion beregne sandsynligheden på baggrund af, at dataværdierne er lig med værdien af Nedre_grænse.

Syntaks

SANDSYNLIGHED(Data; Sandsynlighed; Nedre_grænse; Øvre_grænse)

Data er matricen eller området med data i stikprøven.

Sandsynlighed er området af de tilsvarende sandsynligheder.

Nedre_grænse er begyndelsesværdien af intervallet hvis sandsynligheder der skal sammenlægges.

Øvre_grænse (valgfri) er slutværdien på intervallet, hvis sandsynligheder skal sammenlægges. Hvis denne parameter mangler, vil denne funktion beregne sandsynligheden for Nedre_grænse.

Eksempel

=SANDSYNLIGHED(A1:A50; B1:B50; 50; 60) returnerer sandsynligheden med hvilken en værdi indenfor området A1:A50 også er indenfor grænserne mellem 50 og 60. Alle værdier indenfor området A1:A50 har en sandsynlighed indenfor området B1:B50.

SKÆVHED (SKEW på engelsk)

Returnerer skævheden af en fordeling.

Syntaks

SKÆVHED(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=SKÆVHED(A1:A50) beregner værdien af skævhed for dataområdet.

STANDARD.NORM.INV

Returnerer den inverse af standardnormal kumuleret fordeling.

Syntaks

STANDARD.NORM.INV(Tal)

Tal er sandsynligheden for hvilken den inverse standardnormalfordeling bliver beregnet.

Eksempel

=STANDARD.NORM.INV(0,908789) returnerer 1.333334673.

STANDARDISER

Konverterer en tilfældig variabel til en normaliseret værdi.

Syntaks

STANDARDISER(Tal; Middelværdi; StdAfv)

Tal er værdien der skal standardiseres.

Middelværdi er den aritmetiske middelværdi af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

Eksempel

=STANDARDISER(11; 10; 1) returnerer 1. Værdien 11 i en normalfordeling med en Middelværdi på 10 og en standardafvigelse på 1 er så meget udover middelværdien af 10, som værdien 1 er udover middelværdien af standardnormalfordelingen.

STANDARDNORMFORDELING (NORMSDIST på engelsk)

Returnerer standardnormalfordelingsfunktionen. Fordelingen har en middelværdi på nul og en standardafvigelse på en.

Det er GAUSS(x)=STANDARDNORMFORDELING(x)-0,5

Syntaks

STANDARDNORMFORDELING(Tal)

Tal er værdien, som standardnormalfordelingen bliver beregnet til.

Eksempel

=STANDARDNORMFORDELING(1) returnerer 0,84. Området under standardnormalfordelingskurven til venstre for X værdi 1 er 84% af det samlede område.

STANDARDNORMFORDELING(NORM.S.DIST på engelsk)

Returnerer standardnormalfordelingsfunktionen. Fordelingen har en middelværdi på nul og en standardafvigelse på en.

Syntaks

STANDARDNORMFORDELING(Tal; Kumulativ)

Tal er værdien, som standardnormalfordelingen bliver beregnet til.

Kumulativ: 0 eller Falsk beregner sandsynlighedstæthedsfunktion. Andre værdier eller Sand beregner den kumulerede fordelingsfunktion.

Eksempler

=STANDARDNORMFORDELING(1;0) returnerer 0.2419707245.

=STANDARDNORMFORDELING(1;1) returnerer 0.8413447461. Området under standardnormalfordelingskurven til venstre for X værdi 1 er 84% af det samlede område.

STANDARDNORMINV

Returnerer den inverse af standardnormal kumuleret fordeling.

Syntaks

STANDARDNORMINV(Tal)

Tal er sandsynligheden for hvilken den inverse standardnormalfordeling bliver beregnet.

Eksempel

=STANDARDNORMINV(0,908789) returnerer 1,3333.

STDAFV

Skønner standardafvigelsen baseret på en stikprøve.

Syntaks

STDAFV(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numeriske værdier eller intervaller der repræsenter et stikprøve baseret på en hel population.

Eksempel

=STDAFV(A1:A50) returnerer den estimerede standardafvigelse baseret på de refererede data.

STDAFV.P

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen.

Syntaks

STDAFV.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numerisk værdier eller områder som repræsenterer en hel population.

Eksempel

=STDAFV.P(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

STDAFV.S

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFV.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numeriske værdier eller intervaller der repræsenter en stikprøve af populationen.

Eksempel

=STDAFV.S(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

STDAFVP

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFVP(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numerisk værdier eller områder som repræsenterer en hel population.

Eksempel

=STDAFVP(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

STDAFVPV (STDEVPA på engelsk)

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFVV(Værdi1; Værdi2; ...Værdi30)

Værdi1, Værdi2, ...Værdi30 er værdier eller områder, som repræsenterer en hel population. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=STDAFVPV(A1:A50) returnerer standardafvigelsen af de refererede data.

STDAFVV (STDEVA på engelsk)

Beregner standardafvigelsen af en estimering baseret på en stikprøve.

Syntaks

STDAFVV(Værdi1; Værdi2; ...Værdi30)

Værdi1, Værdi2, ...Værdi30 er værdier eller områder, som repræsenterer en stikprøve fra en hel population. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=STDAFVV(A1:A50) returnerer den estimerede standardafvigelse baseret på de refererede data.

STFYX

Returnerer den normale fejl på den forudsagt Y værdi for hver X i regressionen.

Syntaks

STFYX(DataY; DataX)

DataY er området af Y data.

DataX er området af X data.

Eksempel

=STFYX(A1:A50;B1:B50)

STIGNING (SLOPE på engelsk)

Returnerer hældningen fra en simpel lineær regressionslinje. Hældningen er tilpasset til datapunkterne say i y- og x-værdier.

Syntaks

STIGNING(DataY; DataX)

DataY er området af Y data.

DataX er området af X data.

Eksempel

=STIGNING(A1:A50;B1:B50)

T.FORDELING

Returnerer t-fordelingen

Syntaks

T.FORDELING(Værdi; Frihedsgrader; Kumulativ)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader for t-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller FALSK returnerer sandsynlighedstæthedsfunktionen, 1 eller SAND returnerer den kumulative fordelingsfunktion.

Eksempel

=T.FORDELING(1; 10; SAND) returnerer 0.8295534338

T.FORDELING.2T

Beregner den to-halede t-fordeling, som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser på små stikprøve-datasæt.

Syntaks

T.FORDELING.2T (Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=T.FORDELING.2T(1; 10) returnerer 0.3408931323.

T.FORDELING.RT

Beregner den højre-halede t-fordeling, som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser på små stikprøve-datasæt.

Syntaks

T.FORDELING.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.FORDELING.RT(1; 10) returnerer 0.1704465662.

T.INV

Returnerer den dobbelte inverse af t-distributionen.

Syntaks

T.INV(Tal; Frihedsgrader)

Tal er sandsynligheden forbundet med den enkeltsidede t-fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.INV(0,1; 6) returnerer -1.4397557473.

T.INV.2T

Beregner den inverse af den to-halede t-fordeling , som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser på små stikprøve-datasæt.

Syntaks

T.INV.2T(Sandsynlighed; Frihedsgrader)

Sandsynlighed er sandsynligheden tilknyttet den to-halede t-Fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.INV.2T(0.25; 10) returnerer 1.221255395.

T.TEST

Returnerer sandsynligheden tilknyttet en Student's t-test.

Syntaks

T.TEST(Data1; Data2; Tilstand; Type)

Data1 er det afhængige område af data for den første datapost.

Data2 er det afhængige område af data for den anden datapost.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Type er arten af t-test som skal udføres. Type 1 betyder parret. Type 2 betyder to prøver, lig med varians (homoscedastic). Type 3 betyder to prøver, forskellig varians (heteroscedastic).

Eksempel

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

TFORDELING

Returnerer t-fordelingen

Syntaks

TFORDELING(Tal; Frihedsgrader; Tilstand)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Eksempel

=TFORDELING(12;5;1)

TINV

Returnerer den inverse af t-fordelingen.

Syntaks

TINV(Sandsynlighed; Frihedsgrader)

Sandsynlighed er sandsynligheden tilknyttet den dobbelte T-Fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=TINV(0,1; 6) returnerer 1,94

TTEST

Returnerer sandsynligheden tilknyttet en Student's t-test.

Syntaks

TTEST(Data1; Data2; Tilstand; Type)

Data1 er det afhængige område af data for den første datapost.

Data2 er det afhængige område af data for den anden datapost.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Type er arten af t-test som skal udføres. Type 1 betyder parret. Type 2 betyder to prøver, lig med varians (homoscedastic). Type 3 betyder to prøver, forskellig varians (heteroscedastic).

Eksempel

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VARIANS

Skønner variationen baseret på en stikprøve.

Syntaks

VARIANS(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numeriske værdier eller intervaller der repræsenter et stikprøve baseret på en hel population.

Eksempel

=VARIANS(A1:A50)

VARIANS.P

Beregner en varians baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANS.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numerisk værdier eller områder som repræsenterer en hel population.

Eksempel

=VARIANS.P(A1:A50)

VARIANS.S

Skønner variationen baseret på en stikprøve.

Syntaks

VARIANS.S(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numeriske værdier eller intervaller der repræsenter et stikprøve baseret på en hel population.

Eksempel

=VARIANS.S(A1:A50)

VARIANSP

Beregner en varians baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANS.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2, ...Tal30 er numerisk værdier eller områder som repræsenterer en hel population.

Eksempel

=VARIANSP(A1:A50)

VARIANSPV

Beregner variationen baseret på hele populationen. Værdien af tekst er 0.

Syntaks

VARIANSPV(Værdi1; Værdi2; ...; Værdi30)

Værdi1, Værdi2, ...Værdi30 er værdier eller områder som repræsenterer en hel population.

Eksempel

=VARIANSPV(A1:A50)

VARIANSV

Skønner en varians baseret på en stikprøve. Værdien af tekst er 0.

Syntaks

VARIANSV(Værdi1; Værdi2; ...; Værdi30)

Værdi1, Værdi2, ...Værdi30 er værdier eller områder, som repræsenterer en stikprøve afledt fra en hel population. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=VARIANSV(A1:A50)

WEIBULL.FORDELING

Returnerer værdien af Weibullfordelingen.

Weibullfordelingen er en kontinuerlig sandsynlighedsfordeling med parametrene Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skalering).

Hvis Kumulativ er 0, beregner WEIBULLFORDELING tæthedsfunktionen.

Hvis Kumulativ er 1, beregner WEIBULL.FORDELING den kumulerede fordelingsfunktion.

Syntaks

WEIBULL.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, der skal beregnes Weibullfordeling af.

Alfa er Alfaparameteren for Weibullfordelingen.

Beta er Betaparameteren for Weibullfordelingen.

Kumulativ angiver typen af funktion.

Eksempel

=WEIBULL.FORDELING(2;1;1;1) returnerer 0.8646647168.

Se også wiki-siden.

WEIBULLFORDELING

Returnerer værdierne for Weibull-fordelingen

Weibullfordelingen er en kontinuert sandsynlighedsfordeling med parametrene Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skalering).

Hvis Kumulativ er 0, beregner WEIBULLFORDELING tæthedsfunktionen.

Hvis Kumulativ er 1, beregner WEIBULLFORDELING den kumulerede fordelingsfunktion.

Syntaks

WEIBULLFORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, der skal beregnes Weibullfordeling af.

Alfa er Alfaparameteren for Weibullfordelingen.

Beta er Betaparameteren for Weibullfordelingen.

Kumulativ angiver typen af funktion.

Eksempel

=WEIBULLFORDELING(2;1;1;1) returnerer 0,86.

Se også wiki-siden.