Statistiske funktioner del fire

MIDDEL.HVIS

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område der tilfredsstiller en given betingelse. MIDDEL.HVIS funktionen summerer alle resultater der passer den logiske test, og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

MIDDEL.HVIS

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område som opfylder visse betingelser. Funktionen MIDDEL.HVIS opsummerer alle resultater som matcher de logiske tests og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

FRAKTIL (PERCENTILE på engelsk)

Returnerer alfa-fraktil af dataværdier i et område. En fraktil returnerer skalaværdien for en dataserie, som går fra den mindste (Alfa=0) til den største værdi (Alfa=1) på en dataserie. For Alfa= 25%, betyder fraktil den første kvartil; Alfa= 50% er medianen.

Syntaks

FRAKTIL(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen på skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL(A1:A50; 0,1) repræsenterer værdien i datasættet som er lig med 10% af den samlede dataskala i A1:A50.

FRAKTIL.MEDTAG

Returnerer alfa-percentilen af dataværdier i en matrix. En percentil returnerer områdeværdien for en dataserie, der går fra den laveste (alfa=0) til den højeste værdi (alfa=1) for en dataserie. For Alfa = 25%, angiver percentilen den første kvartil; Alfa = 50% er medianen.

Noteikon

Forskellen mellem FRAKTIL.MEDTAG og FRAKTIL.UDELAD er, at i funktionen FRAKTIL.MEDTAG er værdien af alfa i intervallet 0 til 1 inklusiv, og i funktionen FRAKTIL.UDELAD er værdien af alfa i intervallet 0 til 1 eksklusiv.


Syntaks

FRAKTIL.MEDTAG(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen af skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL.MEDTAG(A1:A50; 0,1) repræsenterer værdien i datasættet som er lig med 10% af den samlede dataskala i A1:A50.

FRAKTIL.UDELAD

Returnerer Alfa percentilen af et givet interval af værdier for en given værdi af Alfa inden for intervallet 0 til 1 (eksklusiv). En percentil returnerer skalaværdien for en dataserie, der går fra den mindste (Alfa=0) til den største værdi (Alfa=1) af en dataserie. For Alfa=25% betyder percentilen første kvartil; Alfa=50% er medianen.

Advarselsikon

Hvis Alfa ikke er et multiplum af 1/(n+1), (hvor n er antallet af værdier i det givne array), interpolerer funktionen mellem værdierne i det givne array for at beregne percentilværdien. Men hvis Alfaer mindre end 1/(n+1) eller Alfa er større end n/(n+1), kan funktionen ikke interpolere og returnerer så en fejl.


Noteikon

Forskellen mellem FRAKTIL.MEDTAG og FRAKTIL.UDELAD er, at i funktionen FRAKTIL.MEDTAG er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 inklusiv, og i funktionen FRAKTIL.UDELAD er værdien af alfa i intervallet fra 0 til 1 eksklusiv.


Syntaks

FRAKTIL.UDELAD(Data; Alfa)

Data repræsenterer området med data.

Alfa repræsenterer procentdelen af skalaen mellem 0 og 1.

Eksempel

=FRAKTIL.UDELAD(A1:A50;10%) repræsenterer den værdi i datasættet, som modsvarer 10% af den totale værdiskala i A1:A50.

HYPPIGST (MODE på engelsk)

Returnerer de mest almindelige værdi i et datasæt. Hvis der er flere værdier med samme frekvens, returneres den mindste værdi. Der opstår fejl hvis ingen værdier forekommer mindst to gange.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

HYPPIGST(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=HYPPIGST(A1:A50)

HYPPIGST.ENKELT

Returnerer den oftest forekomne, eller gentagede, værdi i en matrice eller et dataområde. Hvis der er flere værdier med samme frekvens, returneres den mindste værdi. Der opstår en fejl hvis en værdi ikke optræder to gange.

Syntaks

HYPPIGST.ENKELT(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Advarselsikon

Hvis datasættet ikke indeholder dubletter, vil HYPPIGST.ENKELT returnere #VALUE! fejlværdien.


Eksempel

=HYPPIGST.ENKELT(A1:A50)

HYPPIGST.FLERE

Returnerer en vertikal matrice med de statistiske tilstande (de oftest forekomne værdier) i den angivne liste af tal.

Syntaks

HYPPIGST.FLERE(Tal1; Tal2; ...; Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Advarselsikon

Da HYPPIGST.FLERE funktionen returnerer en matrix af værdier, skal den indtastes som en matrixformel. Hvis funktionen ikke er indtastet som en matrixformel, returneres kun den første tilstand, hvilket er det samme som at bruge HYPPIGST.ENKELT funktionen.


Eksempel

=HYPPIGST.FLERE(A1:A50)

KVARTIL (QUARTILE på engelsk)

Returnerer kvartilen for et datasæt.

Syntaks

KVARTIL(Data; Type)

Data repræsenterer arrayet af data i stikprøven.

Type repræsenterer typen af kvartil: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL(A1:A50; 2) returnerer værdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til højeste værdier i området A1:A50.

KVARTIL.MEDTAG

Returnerer kvartilen for et datasæt.

Noteikon

Forskellen på KVARTIL.MEDTAG og KVARTIL.UDELAD er at funktionen KVARTIL.MEDTAG baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 inklusiv, mens funktionen KVARTIL.UDELAD baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.


Syntaks

KVARTIL.MEDTAG(Data; Type)

Data repræsenterer arrayet af data i stikprøven.

Type repræsenterer typen af kvartil: (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% og 4 = MAKS.)

Eksempel

=KVARTIL.MEDTAG(A1:A50; 2) returnerer værdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til højeste værdier i området A1:A50.

KVARTIL.UDELAD

Returnerer en anmodet kvartil af et angivet interval af værdier, baseret på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.

Noteikon

Forskellen på KVARTIL.MEDTAG og KVARTIL.UDELAD er at funktionen KVARTIL.MEDTAG baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 inklusiv, mens funktionen KVARTIL.UDELAD baserer sin beregning på et procentuelt interval fra 0 til 1 eksklusiv.


Syntaks

KVARTIL.UDELAD(Data; Type)

Data repræsenterer dataværdierne for hvilke du ønsker at beregne den angivne kvartil.

Type Et heltal mellem 1 og 3, der repræsenterer den ønskede kvartil. (Hvis type = 1 eller 3 skal den angivne matrix indeholde mere end 2 værdier)

Eksempel

=KVARTIL.UDELAD(A1:A50; 2) returnerer værdien, for hvilken 50% af skalaen modsvarer de laveste til højeste værdier i området A1:A50.

MAD

Returnerer gennemsnittet af den absolutte afvigelse på datapunkter fra deres middelværdi. Viser diffusionen i et datasæt.

Syntaks

MAD(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2,...Tal30 er værdier eller områder som repræsenterer en stikprøve. Hvert tal kan også erstattes af en reference.

Eksempel

=MAD(A1:A50)

MAKS

Returnerer den største værdi på en liste med argumenter.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk værdi og ingen fejl blev konstateret i de celleområder, der blev overført som cellereferencer. Tekstceller ignoreres med MIN() og MAKS(). Funktionerne MINV() og MAKSV returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev konstateret. Overførsel af en tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), returneres fortsat ingen fejl.

Syntaks

MAKS(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=MAKS(A1; A2; A3; 50; 100; 200) returnerer den største værdi fra listen.

=MAKS(A1:B100) returnerer den største værdi fra listen.

MAKSV

Returnerer den maksimale værdi i en liste af argumenter. I modsætning til MAKS, kan du her indtaste tekst. Værdien af teksten er 0.

Funktionerne MINV() og MAKSV() returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev fundet.

Syntaks

MAKSV(Værdi1; Værdi2; ... Værdi30)

Værdi1; Værdi2;...Værdi30 er værdier eller områder. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=MAKSV(A1; A2; A3; 50; 100; 200; "Tekst") returnerer den største værdi fra listen.

=MAKSV(A1:B100) returnerer den største værdi fra listen.

MEDIAN

Returnerer medianen på et sæt tal. I en mængde som indeholder et ulige antal værdier, vil medianen være tallet i midten af i mængden og i en mængde som indeholder et lige antal af værdier, vil resultatet være middelværdien af de to værdier i midten af mængden.

Syntaks

MEDIAN(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er værdier eller områder, som repræsenterer en stikprøve. Hvert tal kan også være repræsenteret ved en reference.

Eksempel

For et ulige antal: =MEDIAN(1; 5; 9; 20; 21) returnerer 9 som medianværdien.

For et lige antal: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) returnerer gennemsnittet af de to midterste værdier 5 og 9, altså 7.

MIDDEL

Returnerer gennemsnittet af argumenterne.

Syntaks

MIDDEL(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=MIDDEL(A1:A50)

MIDDELV

Returnerer gennemsnittet af argumenterne. Værdien af en tekst er 0.

Syntaks

MIDDELV(Værdi1; Værdi2; ... Værdi30)

Værdi1; Værdi2;...Værdi30 er værdier eller områder. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=MIDDELV(A1:A50)

MIN

Returnerer den mindste værdi fra en liste med argumenter.

Returnerer 0 hvis ingen numerisk værdi og ingen fejl blev konstateret i de celleområder, der blev overført som cellereferencer. Tekstceller ignoreres med MIN() og MAKS(). Funktionerne MINV() og MAKSV returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev konstateret. Overførsel af en tekststreng til MIN() eller MAKS(), for eksempel MIN("streng"), returneres fortsat ingen fejl.

Syntaks

MIN(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1; Tal2;...Tal30 er numeriske værdier eller områder.

Eksempel

=MIN(A1:B100) returnerer den mindste værdi i listen.

MINV

Returnerer den mindste værdi i en liste af argumenter. Her kan du også indtaste tekst. Værdien af teksten er 0.

Funktionerne MINV() og MAKSV() returnerer 0, hvis ingen værdi (numerisk eller tekst) og ingen fejl blev fundet.

Syntaks

MINV(Værdi1; Værdi2; ... Værdi30)

Værdi1; Værdi2;...Værdi30 er værdier eller områder. Tekst har værdien 0.

Eksempel

=MINV(1; "Tekst"; 20) returnerer 0.

=MINV(A1:B100) returnerer den mindste værdi i listen.

NEGBINOM.FORDELING

Returnerer den negative binomialtæthed eller fordelingsfunktionen.

Syntaks

NEGBINOM.FORDELING(X; R; SP; Kumulativ)

X repræsenterer den returnerede værdi for fejlslagne prøver.

Tal_s repræsenterer den returnerede værdi for succesfulde prøver.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på en prøve.

Kumulativ = 0 beregner tæthedsfunktionen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

=NEGBINOM.FORDELING(1; 1; 0,5;1) returnerer 0,75.

NEGBINOMFORDELING

Returnerer den negative binomialfordeling.

Syntaks

NEGBINOMFORDELING(X; Tal_s; Sandsynlighed_s)

X repræsenterer den returnerede værdi for fejlslagne prøver.

Tal_s repræsenterer den returnerede værdi for succesfulde prøver.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på en prøve.

Eksempel

=NEGBINOMFORDELING(1; 1; 0,5) returnerer 0,25.

NORM.INV

Returnerer den inverse af den kumulative normalfordeling.

Syntaks

NORM.INV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Tal repræsenterer sandsynlighedsværdien for hvilken den inverse normalfordeling er bestemt.

Middelværdi repræsenterer middelværdien for normalfordelingen.

StdAfv repræsenterer standardafvigelsen for normalfordelingen.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69.4077578277. Hvis det gennemsnitlige æg vejer 63 gram med en standardafvigelse på 5, så vil der være 90% sandsynlighed for at ægget ikke er tungere end 69,41 gram.

NORMAL.FORDELING (NORM.DIST på engelsk)

Returnerer tæthedsfunktionen for den kumulative normalfordeling.

Syntaks

NORMAL.FORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv; Kumulativ)

Tal er værdien af fordelingen for hvilken normalfordelingen skal beregnes.

Middelværdi er middelværdien af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

C = 0 beregner tæthedsfunktionen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,029945493.

=NORMAL.FORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,9192433408.

NORMFORDELING (NORMDIST på engelsk)

Returnerer tæthedsfunktionen for den kumulative normalfordeling.

Syntaks

NORMFORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv; Kumulativ)

Tal er værdien af fordelingen på hvilken beregningen af normalfordelingen bliver baseret.

Middelværdi er middelværdien af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

C er valgfri. C = 0 beregner tæthedsfunktionen, C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=NORMFORDELING(70;63;5;0) returnerer 0,03.

=NORMFORDELING(70;63;5;1) returnerer 0,92.

NORMINV

Returnerer den inverse af den almindelige kumulerede fordeling.

Syntaks

NORMINV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Tal repræsenterer sandsynlighedsværdien brugt til at bestemme den inverse normalfordeling.

Middelværdi repræsenterer middelværdien for normalfordelingen.

StdAfv repræsenterer standardafvigelsen for normalfordelingen.

Eksempel

=NORMINV(0,9; 63; 5) returnerer 69,41. Hvis den gennemsnitlige ægvægt er 63 gram med en standardafvigelse på 5. Så vil der være 90% sandsynlighed for at ægget ikke er tungere end 69,41 gram.

PEARSON

Returnerer Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient r.

Syntaks

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 repræsenterer området med det første datasæt.

Data2 repræsenterer området med det andet datasæt.

Eksempel

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) returnerer Pearson korrelationskoefficient på begge data sæt.

PHI

Returnerer værdierne af fordelingsfunktionen for en standard normalfordeling.

Syntaks

PHI(Tal)

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af standardnormalfordelingen bliver baseret.

Eksempel

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

POISSON.FORDELING

Returnerer Poisson-fordelingen.

Syntaks

POISSON.FORDELING(Tal; Middelværdi; Kumulativ)

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af Poisson fordeling bliver baseret.

Middelværdi repræsenterer den midterste værdi på Poisson fordelingen.

C (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen; C =1 eller Sand beregner fordelingen. Hvis den udelades indsættes Sand som standardværdi når du gemmer dokumentet for at sikre bedst mulig kompabilitet med andre programmer og ældre versioner af LibreOffice.

Eksempel

=POISSON.FORDELING(60;50;1) returns 0.9278398202.

POISSONFORDELING

Returnerer Poisson-fordelingen

Syntaks

POISSONFORDELING(Tal; Middelværdi; Kumulativ)

Tal repræsenterer værdien på hvilken beregningen af Poisson fordeling bliver baseret.

Middelværdi repræsenterer den midterste værdi på Poisson fordelingen.

Kumulativ (valgfri) = 0 eller Falsk beregner tæthedsfunktionen; Kumulativ= 1 eller Sand beregner fordelingen. Hvis den udelades, indsættes standard værdien Sand når du gemmer dokumentet, for bedst kompatibilitet med andre programmer og ældre versioner af LibreOffice.

Eksempel

=POISSONFORDELING(60; 50; 1) returnerer 0,9278398202.

PROCENTPLADS (PERCENTRANK på engelsk)

Returnerer den procentuelle rang for en værdi i en stikprøve.

Syntaks

PROCENTPLADS(Data; Værdi; Signifikans)

Data repræsenterer arrayet af data i stikprøven.

Værdi repræsenterer værdien hvis procentuelle plads skal afgøres.

Signifikans En valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til. Udelades den bruges værdien 3.

Eksempel

=PROCENTPLADS(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.

PROCENTPLADS.MEDTAG

Returnerer den relative position, mellem 0 og 1 (inklusiv), af en udpeget værdi inden for en angivet matrix.

Noteikon

Forskellen mellem PROCENTPLADS.MEDTAG og PROCENTPLADS.UDELAD er, at funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG beregner en værdi i intervallet 0 til 1 inklusiv, mens funktionen PROCENTPLADS.UDELAD beregner en værdi i intervallet 0 til 1 eksklusiv.


Syntaks

PROCENTPLADS.MEDTAG(Data; Værdi; Signifikans)

Data repræsenterer arrayet af data i stikprøven.

Værdi repræsenterer værdien hvis procentuelle plads skal afgøres.

Signifikans Et valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til.

Eksempel

=PROCENTPLADS.MEDTAG(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.

PROCENTPLADS.UDELAD

Returnerer den relative position, mellem 0 og 1 (eksklusiv), af en udpeget værdi inden for en angivet matrix.

Noteikon

Forskellen mellem PROCENTPLADS.MEDTAG og PROCENTPLADS.UDELAD er at funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG beregner en værdi i området fra 0 til 1 inklusive, hvorimod funktionen PROCENTPLADS.UDELAD function beregner en værdi i området fra 0 til 1 eksklusive.


Syntaks

PROCENTPLADS.UDELAD(Data; Værdi; Signifikans)

Data repræsenterer arrayet af data i stikprøven.

Værdi repræsenterer værdien hvis procentuelle rang skal bestemmes.

Signifikans En valgfri parameter, der angiver det antal betydende cifre som den returnerede procentværdi afrundes til.

Eksempel

=PROCENTPLADS.UDELAD(A1:A50; 50) returnerer den procentuelle plads af værdien 50 fra det samlede område af alle værdier fundet i A1:A50. Hvis 50 falder udenfor det samlede område, vises en fejlmeddelelse.