Tilføjelsesfunktioner, Liste over analysefunktioner - anden del

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Tilføjelsesfunktion


IMAGABS (IMABS på engelsk)

Resultatet er den absolutte værdi af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGABS("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGABS("5+12j") returnerer 13.

IMAGCOS

Returnerer cosinus af et komplekst tal.

IMAGCOSH

Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal.

IMAGCOT

Returnerer cotangensen af et komplekst tal.

IMAGCSK

Returnerer cosekanten af et komplekst tal.

IMAGCSKH

Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal.

IMAGSEK

Returnerer sekanten af et komplekst tal.

IMAGSEKH

Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal.

IMAGSIN

Returnerer sinus af et komplekst tal.

IMAGSINH

Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal.

IMAGTAN

Returnerer tangens af et komplekst tal.

DOBBELT.FAKULTET (FACTDOUBLE på engelsk)

Returnerer dobbeltfakulteten af et tal.

Syntaks

DOBBELT.FAKULTET(Tal)

Returnerer Tal!!, dobbeltfakulteten af Tal, hvor Tal er et heltal større end eller lig med nul.

For lige tal returnerer DOBBELT.FAKULTET(n):

2*4*6*8* ... *n

For ulige tal returnerer DOBBELT.FAKULTET(n):

1*3*5*7* ... *n

DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer per definition 1.

Eksempel

=DOBBELT.FAKULTET(5) returnerer 15.

=DOBBELT.FAKULTET(6) returnerer 48.

=DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer 1.

IMAGARGUMENT (IMARGUMENT på engelsk)

Resultatet er argumentet (phi-vinklen) af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGARGUMENT("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGARGUMENT("3+4j") returnerer 0,927295.

IMAGDIV (IMDIV på engelsk)

Resultatet er divisionen af to komplekse tal.

Syntaks

IMAGDIV("Tæller"; "Nævner")

Tæller, Nævner er komplekse tal indtastet i formatet "x+yi" eller "x+yj"

Eksempel

=IMAGDIV("-238+240i"; "10+24i") returnerer 5+12i.

IMAGEKSP (IMEXP på engelsk)

Resultatet er e opløftet til det komplekse tal. Konstanten e har den tilnærmede værdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMAGEKSP("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGEKSP("1+j") returnerer 1,47+2,29j (afrundet).

IMAGINÆRDEL (IMAGINARY på engelsk)

Resultatet er den imaginære koefficient af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGINÆRDEL("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGINÆRDEL("4+3j") returnerer 3.

IMAGKONJUGERE (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerede komplekse komplement til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGKONJUGERE("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGKONJUGERE("1+j") returnerer 1-j.

IMAGKVROD (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratroden af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGKVROD("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGKVROD("3+4i") returnerer 2+1i.

IMAGLN (IMLN på engelsk)

Resultatet er den naturlige logaritme (med grundtallet e) af et komplekst tal. Konstanten e har den tilnærmede værdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMAGLN("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLN("1+j") returnerer 0,35+0,79j (afrundet).

IMAGLOG10 (IMLOG10 på engelsk)

Resultatet er titalslogaritmen til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG10("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLOG10("1+j") returnerer 0,15+0,34j (afrundet).

IMAGLOG2 (IMLOG2 på engelsk)

Resultatet er totalslogaritmen til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG2("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLOG2("1+j") returnerer 0,50+1,13j (afrundet).

IMAGPOTENS (IMPOWER på engelsk)

Resultatet er Komplekst_tal opløftet til tal.potens.

Syntaks

IMAGPOTENS("Komplekst_tal"; Potens)

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Potens er eksponenten.

Eksempel

=IMAGPOTENS("2+3i"; 2) returnerer -5+12i.

IMAGPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

Resultatet er produktet af op til 29 komplekse tal.

Syntaks

IMAGPRODUKT("Komplekst_tal"; "Komplekst_tal_1"; ...)

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGPRODUKT("3+4j"; "5-3j") returnerer 27+11j.

IMAGREELT (IMREAL på engelsk)

Resultatet er den reelle koefficient af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGREELT("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGREELT("1+3j") returnerer 1.

IMAGSUB (IMSUB på engelsk)

Resultatet er subtraktionen af to komplekse tal.

Syntaks

IMAGSUB("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGSUB("13+4j"; "5+3j") returnerer 8+j.

IMAGSUM (IMSUM på engelsk)

Resultatet er summen af op til 29 komplekse tal.

Syntaks

IMAGSUM("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2"; ...)

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGSUM("13+4j"; "5+3j") returnerer 18+7j.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er et komplekst tal, som er returneret fra en reel koefficient og en imaginær koefficient.

Syntaks

KOMPLEKS(Realdel; Imaginærdel; Suffiks)

Realdel er den reelle koefficient i det komplekse tal.

Imaginærdel er den imaginære koefficient i det komplekse tal.

Suffiks er en liste af indstillinger, "i" eller "j".

Eksempel

=KOMPLEKS(3; 4; "j") returnerer 3+4j.

KONVERTER

Konverterer en værdi fra en måleenhed til den tilsvarende værdi i en anden måleenhed. Indtast måleenhederne direkte som tekst i anførselstegn eller som en reference. Hvis du indtaster måleenhederne i celler, skal de svare præcist til følgende liste (som skelner mellem store og små bogstaver): For at indtaste et lille l (for liter) i en celle skal du for eksempel indtaste apostrof (') efterfulgt af l.

Egenskab

Enheder

Vægt

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Længde

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Tid

yr, day, hr, mn, sec, s

Tryk

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Kraft

N, dyn, dy, lbf, pond

Energi

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Effekt

W, w, HP, PS

Feltstyrke

T, ga

Temperatur

C, F, K, kel, Reau, Rank

Rummål

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Areal

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Hastighed

m/s, m/sek, m/h, mph, kn, admkn

Information

bit, byte


Måleenheder skrevet med fed kan angives med et præfiks fra følgende liste:

Præfiks

Faktor

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Informationsenhederne "bit" og "byte" kan også være foranstillet med et af de følgende IEC 60027-2 / IEEE 1541 præfikser:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

PI pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Noteikon

De funktioner, hvis navne ender med _ADD eller EXCEL2003, returnerer de samme resultater som de tilsvarende Microsoft Excel 2003 funktioner uden endelse. Brug funktionerne uden endelse for at få resultater baseret på internationale standarder.


Syntaks

KONVERTER(Tal; "FraMåleenhed"; "TilMåleenhed")

Tal: Det tal, der skal konverteres.

FraMåleenhed er enheden, som der skal konverteres fra.

TilMåleenhed er enheden, som der skal konverteres til.

Eksempler

=KONVERTER(10;"HP";"PS") returnerer, afrundet til to decimaler, 10,14. 10 HP lig med 10,14 PS.

=KONVERTER(10; "km";"mi") returnerer, afrundet til to decimaler, 6,21. 10 kilometer er lig med 6,21 miles. k er det tilladte præfikstegn til faktoren 10^3.

OKT.TIL.BIN (OCT2BIN på engelsk)

Resultatet er binærtallet for det indtastede oktaltal.

Syntaks

OKT.TIL.BIN(Tal; Cifre)

Tal er det oktale tal. Tallet kan højst være 10 cifre. Den mest signifikante bit er fortegnsbit, og de efterfølgende bit returnerer værdien. Negative tal bliver indtastet som to-komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=OKT.TIL.BIN(3; 3) returnerer 011.

OKT.TIL.DEC (OCT2DEC på engelsk)

Resultatet er decimaltallet af det indtastede oktaltal.

Syntaks

OKT.TIL.DEC(Tal)

Tal er det oktale tal. Tallet kan højst være 10 cifre. Den mest signifikante bit er fortegnsbit, og de efterfølgende bit returnerer værdien. Negative tal bliver indtastet som to-komplement.

Eksempel

=OKT.TIL.DEC(144) returnerer 100.

OKT.TIL.HEX (OCT2HEX på engelsk)

Resultatet er hexadecimaltallet af det indtastede oktaltal.

Syntaks

OKT.TIL.HEX(Tal; Cifre)

Tal er det oktale tal. Tallet kan højst være 10 cifre. Den mest signifikante bit er fortegnsbit, og de efterfølgende bit returnerer værdien. Negative tal bliver indtastet som to-komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=OKT.TIL.HEX(144; 4) returnerer 0064.