Round-funktion [VBA]

Afrund-funktionen returnerer et tal afrundet til et specificeret antal decimaler.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Returværdi:

Double

Parametre:

udtryk: Påkrævet. Det numeriske udtryk der skal afrundes.

antaldecimaler: Valgfri. Specificerer hvor mange pladser til højre for decimalen, der skal medregnes i afrundingen. Standard er 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub