MIRR-funktion [VBA]

Beregner den modificerede interne rentesats for en række investeringer.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Værdier(): En matrix af cash flows der viser en serie af betalinger og indtægter, hvor negative værdier behandles som betalinger og positive værdier behandles som indtægter. Denne matrix må indeholde mindst en negativ værdi og mindst en positiv værdi.

Investering: er rentefoden af investeringerne (de negative værdier af området)

Geninvesteringsrente: er rentesatsen for geninvesteringen (den positive værdi af området)

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' returnerer 94.16. Den modificerede intere rentefod af cash flow'et.

End Sub