Right-funktion

Returnerer de længst højrestillede "n" tegn af et strengudtryk.

Se også:Left Funktion.

Syntaks:

Right (Text As String, n As Long)

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, som du vil returnere de længst højrestillede tegn fra.

n: Numerisk udtryk, der definerer det antal tegn, som du vil returnere. Hvis n = 0, vil en tom streng returneres. Den maksimale tilladte værdi er 65535.

Følgende eksempel konverterer en dato i formatet YYYY-MM-DD til US datoformatet (MM/DD/YYYY).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Indtast venligst en dato i det internationale format 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub