Format-funktion

Konverterer et tal til en streng, og formater det derefter ifølge det format som du angiver.

Syntaks:

Format (Number [, Format As String])

Returværdi:

String

Parametre:

Number: Numerisk udtryk som du vil konvertere til en formateret streng.

Format: Streng som angiver formatkoden for tallet. Hvis Format er udeladt, vil Format-funktion virke som funktionen Str.

Formateringskoder

Den følgende liste beskriver de koder, som du kan bruge til at formatere et tal:

0: Hvis tallet har et ciffer ved placeringen af 0'et i formatkoden, vil cifferet blive vist, ellers vil et nul blive vist.

Hvis tallet har færre cifre end antal nuller i formatkoden (på en hvilken som helst side af decimalen), vises indledende eller efterfølgende nuller. Hvis tallet har flere cifre til venstre for kommaskilletegnet end mængden af nuller i formatkoden, vil de yderligere cifre vises uden formatering.

Antal decimaler i tallet bliver afrundet ifølge antal nuller som optræder efter decimaltegnet i Format koden.

#: Hvis tallet indeholder et ciffer ved #--pladsholderens placering i Format-koden, vil cifferet blive vist, ellers bliver ingenting vist på denne placering.

Dette symbol virker som 0'et, undtagen at indledende eller efterfølgende nuller ikke vises hvis der er flere # tegn i formatkoden end cifre i tallet. Kun de relevante cifre af tallet vises.

.: Decimalpladsholderen bestemmer antal decimaler til venstre og højre for decimaltegnet.

Hvis formatkoden kun indeholder #-pladsholdere til venstre for dette symbol, begynder tal mindre end 1 med et decimaltegn. For altid at vise et foranstillet nul med brøktal, brug 0 som pladsholder for det første ciffer til venstre for kommategnet.

%: Ganger tallet med 100 og indsætter procenttegnet (%) hvor tallet vises i formatkoden.

E- E+ e- e+ : Hvis formateringskoden indeholder mindst én cifferpladsholder (0 eller #) til højre for symbolet E-, E+, e-, eller e+, vil tallet formateres med det videnskabelige eller eksponentielle format. Bogstavet E eller e bliver indsat mellem tallet og eksponenten. Antallet af pladsholdere for cifre til højre for symbolet bestemmer antal cifre i eksponenten.

Hvis eksponenten er negativ, bliver et minustegn vist umiddelbart før en eksponent med E-, E+, e-, e+. Hvis eksponenten er positiv, bliver et plustegn kun vist før eksponenter med E+ eller e+.

Tusindeskilletegnet bliver vist hvis formateringskoden indeholder skilletegnet omgivet af cifferpladsholdere (0 eller #).

Brug af et punktum som et tusinde- og decimaltegn afhænger af regionsindstillingen. Brug altid et punktum som decimaltegn, når du indtaster et tal direkte i Basic-kildekode. Det specifikke tegn, der bliver vist som decimaltegn, afhænger af talformatet i dine systemindstillinger.

- + $ ( ) mellemrum: Et plus (+), minus (-), dollar ($), mellemrum eller parenteser indtastet direkte i formatkoden vises som et bogstaveligt tegn.

For at vise andre tegn end de der er opført her, skal du indlede det med en bagstreg (\), eller omgive det med anførselstegn (" ").

\ : Bagskråstregen viser det næste tegn i formatkoden.

Tegn i formatkoden, som har en speciel betydning, kan kun blive vist som bogstavelige tegn, hvis de er indledt med en bagstreg. Denne bagstreg vises ikke, med mindre du indtaster en dobbelt bagstreg (\\) i formatkoden.

De tegn, der skal have foranstillet en bagstreg i formatkoden for at blive vist som bogstavelige tegn, er: dato- og tidsformateringstegn (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numeriske formateringstegn (#, 0, %, E, e, komma, punktum) og strengformateringstegn (@, &, <, >, !).

Du kan også bruge følgende foruddefinerede talformater. Med undtagelse af "Generel værdi" returnerer alle de foruddefinerede formatkoder tallet som et decimaltal med to decimaler.

Hvis du bruger forud-definerede formater, skal navnet på formatet være omgivet af anførselstegn.

Foruddefineret format

Generel værdi: Tal bliver vist som indtastet.

Valuta: Indsætter et dollartegn foran tallet og omgiver negative tal med parenteser.

Fixed: Viser mindst ét ciffer foran decimaltegnet.

Standard: Viser numre med et tusindtalsskilletegn.

Procent: Ganger tallet med 100 og føjer et procenttegn til tallet.

Videnskabeligt: Viser tal i videnskabelige formater (for eksempel 1.00E+03 for 1000).

En formatkode kan være opdelt i tre sektioner som er adskilte af semikoloner. Første del angiver formatet for positive værdier, den anden del for negative værdier, og den tredje del for nul. Hvis du kun angiver en formatkode, gælder det for alle tal.

Du kan vælge den lokalitetsindstilling, der styrer formateringen af tal, datoer og valutaer i LibreOffice Basic i - Sprogindstillinger - Sprog. I Basic-formatkoder bliver punktummet (.) altid brugt som pladsholder for decimalseparatoren, der er defineret i din lokalitet og vil blive erstattet med det tilsvarende tegn.

Det samme gælder for lokalitetsindstillingerne for dato-, klokkeslæt- og valutaformater. Basic-formatkode vil blive fortolket og vist ifølge din lokalitetsindstilling.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    REM brug altid et punktum som decimaltegn, når du indtaster tal i Basic-kildekode.

    REM viser for eksempel 6,328.20 på engelsk, 6.328,20 på dansk.

End Sub