Space-funktion

Returnerer en streng, som består af et nærmere angivet antal mellemrum.

Syntaks:

Space (n As Long)

Returværdi:

String

Parametre:

n: Numerisk udtryk der definerer antal mellemrum i strengen. Den maksimale tilladte værdi af n er 65535.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub