LBound-funktion

Returnerer den nedre grænse af et array.

Syntaks:

LBound (ArrayName [, Dimension])

Returværdi:

Integer

Parametre:

ArrayName: Navn på arrayet for hvilken du vil returnere den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grænse af arraydimensionen.

[Dimension]: Heltal som angiver hvilken dimension der skal returneres den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grænse for. Hvis ingen værdi er specificeret, antages den første dimension.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

9 Index uden for det definerede område

Eksempel:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) REM returnerer 10

  Print UBound(sVar()) REM returnerer 20

  Print LBound(sVar(),2) REM returnerer 5

  Print UBound(sVar(),2) REM returnerer 70

End Sub