Variable

De følgende sætninger og funktioner er til at arbejde med variable. Du kan bruge disse funktioner til at erklære eller definere variable, konvertere variable fra en type til en anden, eller bestemme variabeltypen.

CCur-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et valutaudtryk. Lokalitetsindstillingerne bruges til decimalseparatorer og valutasymboler.

CBool-funktion

Konverterer en strengsammenligning eller numerisk sammenligning til et logisk udtryk, eller konverterer et enkelt numerisk udtryk til et logisk udtryk.

CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

CDec-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et decimaludtryk.

CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

CInt-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et heltal.

CLng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et stort heltal.

Const-erklæring

Angiver en streng som en konstant.

CSng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til datatypen Single.

CStr-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk til et strengudtryk.

CVar-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til en variant udtryk.

CVErr-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variant udtryk af undertypen "Fejl".

DefBool-udtryk

Hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret, vil sætningen DefBool sætte standarddatatypen for variable, i forhold til et bogstavsområde.

DefCur-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefCur-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

DefDate-udtryk

Hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret, vil sætningen DefDate sætte standardvariabeltypen, i forhold til et bogstavsområde.

DefDbl-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

DefErr-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefErr-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

DefInt-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

DefLng-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

DefObj -udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

DefSng-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, sætter DefSng-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et bogstav-område.

DefStr-udtryk

Hvis intet typeerklæringstegn eller nøgleord er specificeret, bestemmer DefStr-sætningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnområde.

DefVar-udtryk

Sætter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsområde, hvis intet type-erklæringstegn eller nøgleord er specificeret.

Dim-udtryk

Erklærer en variabel eller et array.

ReDim-udtryk

Erklærer en variabel eller et array.

Type-udtryk

Definer ikke-UNO datastrukturer (structs).

IsArray-funktion

Bestemmer om en variabel er et datafelt i et array.

IsDate-funktion

Tester om et numerisk udtryk eller strengudtryk kan konverteres til en Date-variabel.

IsEmpty-funktion

Tester om en variabel er en Variant med værdien Empty (tom). Værdien Empty indikerer, at variablen ikke er blevet initialiseret.

IsError-funktion

Afprøver om en variabel indeholder en fejlværdi.

IsNull-funktion

Tester om en Variant indeholder den specielle værdi Null, som indikerer at variablen ikke indeholder data.

IsNumeric-funktion

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

IsObject-funktion

Tester om en variabel er af typen Object. Funktionen returnerer True, hvis variablen er af typen Object, ellers returnerer den False.

LBound-funktion

Returnerer den nedre grænse af et array.

UBound-funktion

Returnerer den øverste grænse af et array.

Let-udtryk

Tildeler en værdi til en variabel.

Array-funktion

Returnerer et array med typen Variant.

DimArray-funktion

Returnerer et array af elementer af typen Variant.

Erase-funktion

Sletter indholdet af matrixelementer i matricer med fast størrelse og frigiver hukommelse brugt af arrays af variabel størrelse.

Option Base-udtryk

Angiver standard nedre grænse for arrays som 0 eller 1.

Option Explicit-udtryk

Bestemmer at alle variable i programkoden skal være erklæret med Dim-sætningen.

Public-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på modulniveau (det betyder, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Global-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på det globale niveau (det vil sige, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldig i alle biblioteker og moduler til den aktuelle session.

Static-udtryk

Erklærer en variabel eller et array på procedureniveau indenfor en subrutine eller en funktion, så værdierne for variablen eller arrayet bliver bibeholdt efter afslutning af subrutinen eller funktionen. Dim-sætningskonventioner er også gyldige.

TypeName-funktion; VarType-funktion

Returnerer en streng (TypeName) eller en numerisk værdi (VarType), som indeholder information til en variabel.

Set-udtryk

Sætter en objektreference på en variabel eller en egenskab.

FindObject-funktion

Tillader et objekt at blive adresseret under kørselstid som en strengparameter gennem objektnavnet.

FindPropertyObject-funktion

Tillader objekter at blive adresseret under kørselstid som en strengparameter ved brug af objektnavnet.

Optional (in Function-udtryk)

Giver dig mulighed for at definere parametre som overføres til en funktion som valgfri.

IsMissing-funktion

Tester om en funktionen kaldes med en valgfri parameter.

HasUnoInterfaces-funktion

Tester om et Basic UNO-objekt understøtter bestemte Uno-interfaces.

EqualUnoObjects-funktion

Returnerer True, hvis de to specificerede Basic Uno objekter repræsenter den samme objektforekomst

IsUnoStruct-funktion

Returnerer sand hvis det givne objekt er en UNO struct.